14. jaanuar 1999 kell 22:00

Väärtpaberiinspektsiooni töös on veel vigu

Järelkontrolli otsuses märgib riigikontroll, et inspektsioon on aktiivselt osalenud õigusloomes ja vastu võtnud rida investeerimisfondide seadustest tulenevaid õigusakte.

Samuti on paranenud investeerimisfondide ja fondivalitsejate kontrollimiste kvaliteet, süstemaatiliselt toimub nende aruandluse analüüs.

Rahandusministrile on inspektsioon teinud ettepanekuid õigusaktide täiendamiseks ja muutmiseks.

Inspektsiooni puudustena märkis riigikontroll investeerimisfondidele tehtud ettekirjutustest välja jäetud sanktsioone, milliseid inspektsioon rakendab ettekirjutuste täitmata jätmisel.

Riigikontroll heidab inspektsioonile ette, et investeerimisfondidele on korduvate rikkumiste eest tehtud vaid ettekirjutusi, rahatrahv rikkumiste eest on määratud vaid kahel korral ja sedagi lubatud madalamate määradega.

Ka alla nõutava 5 miljoni kroonise mahuga fondide tegevuse peatas inspektsiooni peadirektor Marek Mägi alles riigikontrolli kontrollimise käigus.

Riigikontrolli otsusega peab inspektsioon edaspidi panema seadust rikkunud investeerimisfondide fondivalitsejatele rangema vastutuse ja väärtpaberituru kutseliste osaliste kontrollimisel põhjalikult analüüsima investeeringute paigutamise efektiivsust ning sisekontrolli tegevust.

Riigikontrolli hinnangul on väärtpaberiinspektsiooni töötajad väheste ametialaste töökogemustega, samas ei toimu ka töötajate süstemaatilist koolitust.

Kontrolör tõdes, et puudused inspektsiooni tegevuses on osaliselt tingitud väärtpaberituru vähesest regulatsioonist.

Seetõttu tegigi riigikontroll rahandusministeeriumile ülesandeks kiirendada väärtpaberituru seaduseelnõu väljatöötamist ning väärtpaberituru ja investeerimisfondide seadusest tulenevate alamaktide vastuvõtmist.

Riigikontroll soovib ministeeriumilt ka õigusakti eelnõu, mis viiks inspektsiooni järelevalveõigused väärtpaberituru peamiste kutseliste osaliste ja emitentide üle kooskõlla tema kohustusega investorite huvide ja õiguste kaitse tagamisel.

Samas teeb kontrolör ettepaneku ühise järelevalveasutuse loomiseks.

Autor: BNS

Hetkel kuum