7. veebruar 1999 kell 22:00

Mittetulundusühingu üldkoosolek

Arvestades asjaolu, et mittetulundusühingute (ühistute) registrisse kandmiseni on jäänud alla kuu aega, tuleb sellega kiirustada.

Nii mitmelgi on probleeme üldkoosolekust osavõtuga. Esineb juhuseid, mil koosolekut kokku ei kutsuta ja protokollile lisatavale koosolekul osalejate nimekirjale võetakse vaid osalejate allkirjad.

Varem oli juhatusel õigus juhul, kui üldkoosolek, näiteks kvoorumi puudumise tõttu, ei olnud pädev otsuseid vastu võtma, kutsuda kokku uus üldkoosolek sama päevakorraga. Sel juhul võis uus üldkoosolek otsuseid vastu võtta sõltumata üldkoosolekul osalenud liikmete arvust, kuid üksnes siis, kui koosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget. Alates 10.07.1998 on eelnimetatu kehtetu.

Seda aga alati ei teata ja registrisse kandmine võib nurjuda, sest eeltoodud kehtetu sätte järgi tegutsedes vastuvõetud otsus on tühine.

Ühistu põhikirjas võib sätestada, kui suure osa mittetulundusühingu liikmete osavõtul on üldkoosolek otsustusvõimeline ning millises korras kutsutakse uus üldkoosolek kokku juhul, kui üldkoosolekul ei osalenud nõutav arv mittetulundusühingu liikmeid. Arvestades asjaolu, et seadusega on reguleerimata, kui mitme ühingu liikme osavõtul on üldkoosolek otsustusvõimeline, tuleb üldkoosoleku läbiviimisel juhinduda olemasoleva põhikirja vastavast sättest ja reguleerida küsimus uues põhikirjas.

Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma seaduses või põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras, samuti siis, kui ühingu huvid seda nõuavad. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud pikemat tähtaega.

Seadus sätestab, et üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Tuleb silmas pidada, et küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekus osalevad või on esindatud mittetulundusühingu kõik liikmed.

Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

Autor: Aili Truuväli

Hetkel kuum