Mati Nõmmiste • 28. veebruar 1999 kell 22:00

Itaalias on teoksil majandusreformid

Itaalia on kogutoodangu poolest kolmas Euroopa Liidu riik. Itaalia majandusolukord on hetkel väga soodus, mida eriti hästi iseloomustab väliskaubandusmahu kasv.

Suuremad Itaalia tööstusharud on taas muutunud kasumit tootvaks ja kestvalt kasvab väikeettevõtete arv. Peamiseks põhjuseks on stabiilne inflatsioonimäär ja Itaalia liiri püsiv odavus välisvaluutaturgudel.

Alustatud majandusreformid (ka laiahaardeline erastamiskava) peavad vähendama eelarve puudujääki ja väga suurt välisvõlga. Samas on säilinud tuntav erinevus riigi põhja- ja lõunaosa arengus. Itaalia lõunaosa (Mezzogiorno) majanduse arengu kiirendamiseks kasutatakse maksusoodustusi. Näiteks tootmisettevõtted, kes rajavad või ehitavad tehase Itaalia lõunaossa, on vabastatud kümneks aastaks nii ettevõtte tulumaksust kui ka kohalikust tulumaksust.

Itaalia majandus on avatud välismaistele investeeringutele, st on võimalus osta maad, ehitisi ja aktsiaid Itaalia väärtpaberibörsilt.

Põhilised äriühenduste vormid on:

S.p.A.- (societa per azioni- ) -- kapital koosneb aktsiatest, äriühingu aktsionäridel on piiratud vastutus. S.p.A. aktsia on kergesti kaubeldav ja seda äriühingu vormi eelistavad ettevõtted, kellel on kõrge kapitalinõudlus.

Miinimumkapital S.p.A. asutamiseks on 200 miljonit liiri. Aktsionäre peab olema vähemalt kaks. Aktsionärid peavad vastu võtma põhikirja, nimetama juhatuse ja kinnitama audiitori. Asutamiseks on vaja notariaalselt tõestatud otsust;

s.a.p.a.- (societa in accomandita per azioni- ) on sarnane eelmise äriühinguga. Äriühingul on kahte tüüpi omanikud: üldpartnerid (firma juhtkond), kellel on piiramatu vastutus, ja piiratud vastutusega partnerid, kes vastutavad firma kohustuste eest ainult oma aktsiate ulatuses;

s.r.l.- (societa a responsibilita limitata- ) on piiratud vastutusega äriühing, kus kapitali ei saa jagada aktsiateks ja mis ei tohi emiteerida võlakirju. Eesti mõistes võib seda pidada osaühinguks.

Vajalik miinimumkapital s.r.l. asutamiseks on 20 miljonit liiri, asutamiseks on piisav ka üks osanik, kuid asutamiseks on vajalik notariaalselt tõestatud otsus. Audiitor on vajalik teatud juhtudel;

s.n.c.- (societa in nome colletivo- ) ehk täisühingu partneritel on piiramatu vastutus äriühingu võlgade suhtes.

Täisühingu võib asutada kas notariaalselt tõestatud asutamisotsuse kinnitamise teel või isikute kokkuleppel, mis hiljem kinnitatakse notariaalselt;

s.a.s.- (societa in accomandita semplice- ) ehk usaldusühing on sarnane eelmise äriühinguga, välja arvatud omanikud, keda on kaks kategooriat: täisvastutusega ja osalise vastutusega;

impresa individuale- -- füüsilisest isikust ettevõtja võib tegutseda niikaua, kui ta on registreeritud äriregistrisse.

Ettevõtte tulumaksu määr on 37%. Ettevõtte tulumaksu rakendatakse puhaskasumile, välja arvatud need tulud, mis on maksuvabad, ja tulud, mis on eelnevalt maksustatud tulumaksuga. Mitteresidentidel on maksustatavaks tuluks puhastulu, mis on teenitud Itaalias tegutseva püsiva tegevuskoha kaudu.

Kohaliku tulumaksu määr on 16,2% ja seda rakendatakse samadele tuludele, mida maksustati ettevõtte tulumaksuga, välja arvatud tulud, mis teeniti dividendidelt, mis on saadud ettevõtetelt (tütarettevõtte tulud), kelle tulusid on juba maksustatud ettevõtte tulumaksuga.

Käibemaksuga on maksustatud kõik tooted ja teenused, välja arvatud eksport, ekspordiga sarnased operatsioonid ja rahvusvahelised teenused.

Üldiseks maksumääraks on 19%. Erandina on käibemaks väiksem alljärgnevatel kaupadel ja teenustel: 4% toidukaupadel, 9% esmatarbekaupadel ning 13% kommunaalteenustel.

Sotsiaalmaksu maksavad nii tööandjad kui ka töövõtjad. Tööandjatele rakendatakse maksumäära 38--42 protsenti ja töövõtjatele 9,69--9,99 protsenti.

Dividendide maksmisel residendile peetakse kinni tulumaks 10%. Kui dividende makstakse mitteresidendist omanikele ja juriidilistele isikutele, keda ei ole ettevõtte tulumaksuga maksustatud, siis peetakse kinni lõplik tulumaks 32,4%.

Kuni kaks kolmandikku sellest summast makstakse mitteresidentidele tagasi, kui nad tõestavad, et nad on maksnud nendelt dividendidelt makse välismaal.

Erandeid tehakse juhtudel, kui dividendide saajaks on emaettevõte, mis asub Euroopa Liidu riigis.

Üksikisiku tulumaksu peavad maksma kõik Itaalia residendid ja eraisikust partnerid, kes osalevad usaldusühingus ja täisühingus.

Itaalia residendid on isikud, kes elavad Itaalias kalendriaasta jooksul kuus kuud, või isikud, kelle peamine tegevuskoht või peamised majanduslikud huvid on Itaalias.

Mitteresidendid peavad maksma Itaalias üksikisiku tulumaksu alljärgnevatelt tuluallikatelt:

- tulud, mis on teenitud Itaalias asuvatelt ehitistelt ja maadelt;

- tulud kapitalilt, mis on makstud Itaalia riigi, residendi või mitteresidendi püsiva tegvuskoha poolt Itaalias;

- töötasud, mis on teenitud Itaalias või väljaspool Itaaliat riigi- või valitsusasutuse tellimusel;

- üksikisikust ettevõtja tulud, kaasa arvatud rojaltid, mis on makstud residendi poolt;

- ettevõtlustulud, mis tulenevad püsivast tegevuskohast Itaalias;

- muud tulud, mis tulenevad äritegevusest Itaalias;

- tulud, mis tulenevad mitteresidendi osalemisest täis- ja usaldusühingus.

Mitteresidendil on õigus maksustatavast tulust maha arvata üksnes laenuintressid, kui laen on garanteeritud kinnisasjaga Itaalias (kuni 7 miljoni liiri ulatuses).

Hetkel kuum