2. märts 1999 kell 22:00

Eksport Kesk- ja Ida-Euroopa turgudele

Arvestades möödunud sügisel tekkinud tõsisesid probleeme idasuunalisel ekspordil, on Eesti ekspordigeograafia laiendamine väga oluline. Praegu moodustab Eesti eksport Kesk-Euroopa riikidesse ca 1% kogu ekspordist, mida on nende turgude potentsiaali arvestades ääretult vähe.

Detsembris korraldasid Eesti väliskaubanduse liit, majandus- ja välisministeerium seminari ekspordivõimalustest T?ehhi, Slovakkiasse, Ungarisse ja Poolasse.

Seminariks korraldas väliskaubanduse liit küsitluse, et täpsemalt määratleda ettevõtete huvid ja vajadused ning vastavalt sellele kavandada ja ellu viia projekte nendel turgudel.

Küsitlusele vastanutel olid sellised ekspordikogemused: Poolasse 33%, Ungarisse 24,2%, T?ehhi 21,2%, Bulgaariasse 12,1%, Slovakkiasse 9% firmadest, Rumeeniasse 6% vastanud firmadest. Pooltel vastanutest ei olnud üldse ekspordikogemust Kesk- ja Ida-Euroopa (KIE) maadesse.

45,5% vastanutest pidas KIE turge oluliseks, 21,2% vastanutest väga oluliseks, 6% ebaoluliseks ja 24,2% ei osanud vastata. Ekspordi alustamist/laiendamist KIE maadessse kavandas T?ehhi 70%, Ungarisse 60,6%, Poola 45% ja Slovakkiasse 42,4% vastanutest.

Olulisemateks takistusteks ekspordil KIE maadesse peeti turu-uuringute puudumist; info vähesust või puudust; elanikkonna suhteliselt madalat ostujõudu, tihedat konkurentsi, neile turgudele suunatud toote puudumist, kohalike turgude kaitset ja toodete kõrget hinda ning transpordiühenduse puudumist või suuri kulusid.

Ettevõtete infovajadused KIE turgude suhtes on tähtsuse järjekorras üldine majandusülevaade, tollitingimused, konkurentide turuosa, vabakaubanduslepingute sisu, potentsiaalsed partnerid, turu-uuringud kaubagruppide osas, turukaitsemehhanismid, KIE kaubavahetusstatistika Lääne-Euroopaga.

Firmade ettepanekud ekspordi arendustegevuse tõhustamiseks KIE maade suhtes olid järgnevad: vabakaubanduslepingute sõlmimine, riigipoolne toetus messide korraldamisel ja messidel osalemiseks, vähendada bürokraatiat riikliku ekspordiabi taotlemisel, kvaliteeditunnistuste mõlemapoolne aktsepteerimine (riikide tasandil), info levimine ettevõtlusorganisatsioonide, alaliitude ja ühenduste kaudu otse tootjale.

Eelpool toodust lähtudes valmistab väliskaubanduse liit Kesk-ja Ida-Euroopa suunal ette kaubandusmissiooni T?ehhi (märtsi alguses) ning Poola (aprilli alguses).

Autor: Aare Puur

Hetkel kuum