2. mai 1999 kell 22:00

Omaniku tegevuste järjekord kinnistule hoone ehitamisel

Kevadeti on paljud inimesed ostmas kinnistuid kavatsusega organiseerida ise ehitus või tellida see mõnelt firmalt. Järgnevalt on kirjas väike meelespea, millega iga kinnistu omanik peaks arvestama juba enne projekteerimis- ja ehitustegevuse alustamist.

Meelespea aluseks on planeerimis- ja ehitusseadus. Seadus võeti vastu 14. juunil 1995. a.

Kõige tähtsam on silmas pidada tegevuste ettenähtud järjekorda. Kõigepealt tuleb hankida projekteerimisluba. Projekteerimisloale järgneb projekti koostamine ja selle kinnitamine ning alles pärast ehitusloa taotlemist ja selle väljastamist võib alustada ehitamist.

Ehitusprojekt peab vastama ehitusnormidele ja teistele õigusaktidele ning peab olema koostatud või kontrollitud kõrgharidusega arhitekti või vastava ehituseriala inseneri poolt.

Ehitusprojekt peab olema vastavuses kehtiva detailplaneeringuga. Projekteerimistingimused väljastab kohalik omavalitsus kinnisasja omanikule või isikule, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus.

Ehitusluba -- kohalik omavalitsus annab ehitusloa ehituse alustamiseks kinnisasja omanikule või isikule, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus.

Pärast seda, kui kohalikult omavalitsuselt on saadud ehitusluba, võib ehitusprojekti alusel teha algust ehitustöödega.

Kohalikul omavalitsusel on õigus ehitusluba tühistada, kui ehitust ei ole alustatud ühe aasta jooksul arvates ehitusloa väljaandmise päevast. Samuti võib ehitusloa tühistada juhul, kui loa taotlemisel on esitatud valeandmed.

Ehitusloaga määratakse ehitusjärelevalve teostamise kord ja tingimused ehitusloa saanud ehitisel.

Ehitustöid võivad teha ainult vastavat tegevusluba omavad ettevõtted. Ehitise omanik teatab ehituse alustamisest kohalikule omavalitsusele reeglina vähemalt kolm tööpäeva enne ehitustööde algust. Lubatud on ka teised tähtajad, kui need on ette nähtud ehitusloaga.

Ehitusloaga määratakse ehitusjärelevalve teostamise kord ja tingimused ehitusloa saanud ehitisel.

Ehitusjärelevalve teostamiseks määrab kohalik omavalitsus igale ehitusele litsentseeritud järelevalveinseneri.

Järelevalveinsener kontrollib ehitamise käigu dokumenteerimist, projektikohast ehitamist, ehitustööde kvaliteeti ning ehituslehe täitmist.

Järelevalveinseneril on õigus teha ettekirjutusi ehitise omanikule või ehitusettevõtjale, kui ehitis ei ole projektikohane, ei vasta ehitusnormidele või on muutunud avariiohtlikuks, ning määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

Oluline osa on maja ehitusel ka omanikujärelevalvel -- pideva järelevalve korraldamine ehitusloa saanud ehitusel on ehitise omaniku kohustus.

Ühendused tehnovõrkudega -- ehituseeskirjadele ja -normidele koostatud dokumentatsioon ja selle järgi teostatud ehitustööd on aluseks elamukvartali tehnovõrkudega liitumisel.

Neid töid võivad teostada ainult vastavaid tegevuslubasid omavad ettevõtted. Elamu liitmine tehnovõrkudega pole tagatud juhul, kui teostatud töödel puudub ehituseeskirjadele ja -normidele vastav nõuetekohane dokumentatsioon.

Kasutusluba on luba, mille kohalik omavalitsus annab ehitusloa alusel projekti kohaselt valminud ehitisele. Ehitise kasutuselevõtmine on lubatud pärast kasutusloa saamist kohalikult omavalitsuselt.

Kasutusluba antakse pärast ehitise ülevaatamist, ehitusjärelevalve ettekirjutuste täitmist ja ehituse dokumentatsiooni üleandmist. Ehitis kantakse ehitiste kohta peetavasse registrisse pärast kasutusloa saamist.

Otsides odavamat lahendust ei tohi jätta arvestamata, et kogu projekteerimis- ja ehitustegevus kuulub litsentseeritud tegevusalade hulka. Seepärast peab ka igal arhitektil, projekteerijal ja ehitusbrigaadil olema litsents vastavate tööde teostamiseks.

Autor: Leho Sikk

Hetkel kuum