1. november 1999 kell 22:00

Muutused tolliseaduses

Üleeile hakkas kehtima uus tolliseadus. Järgnevalt olulisemad muudatused tollieeskirjades, mis hakkasid kehtima alates 31. oktoobrist.

- Ettevõtted, kellel oli enne 31. oktoobrit kauba sisseveol R-deklaratsiooni esitamise õigus, saavad automaatselt ajavahemikuks 31.10.1999--30.11.1999 sisenemisdeklaratsiooni esitamise õiguse ilma tagatise esitamise nõudeta. Need ettevõtted peavad täitma tolliasutuses kahes eksemplaris kohustuse vormi, mis asendab tagatist 30. novembrini 1999.

- Enne 31. oktoobrit 1999 aktsepteeritud osaliselt täidetud kaubadeklaratsioon (R-deklaratsioon) kauba sisse- ja väljaveoks kehtib 15 kalendripäeva ning kauba sisse- või väljaveo tähtaega R-deklaratsiooni alusel üldjuhul ei pikendata.

- Enne 31. oktoobrit 1999 aktsepteeritud kaubadeklaratsioonide alusel võib toimuda kauba sisse- ja väljavedu nende deklaratsioonide kehtivusaja lõppemiseni.

- Enne 31. oktoobrit 1999 R-deklaratsioonide alusel sissetoodud kaubale tuleb täielikult täidetud kaubadeklaratsioon esitada kauba impordil vabaks ringluseks 10 kalendripäeva jooksul selle kauba tollikontrolli tsoonist väljalubamise päevast arvates.

- Maksude maksja võib olla deklarant või kauba sisseveo korral kauba saaja või kauba väljaveo korral kauba saatja.

- Impordi- ja ekspordimakse tasutakse:

- isiku poolt deposiidikontole ettemakstud summast;

- tasumise tähtaja pikendamisega krediidikontot kasutades;

- sularahas tolliasutuse kassasse.

Tasumise tähtaega pikendaatakse tagatise alusel ja krediidilimiidi piires, krediidilimiidi ületamisel. Maksude tähtajaks tasumata jätmisel krediidikonto peatatakse.

- Alates 31. oktoobrist kehtib tolliseaduse muudatus, mille kohaselt vabas ringluses olevat kaupa pole lubatud paigutada ekspordi ootele tollilattu ning samuti tollilaost eksportida kuni tolliprotseduuride «eksport ja taasväljavedu» rakendamise eeskirja jõustumiseni, kus sätestatakse vastav kord ja enne käesoleva aasta 31. oktoobrit tolliladustatud kauba tollilaost väljaveo hiliseim tähtaeg.

- Isik, kellel oli osaliselt täidetud kaubadeklaratsiooni (R-deklaratsiooni) esitamise õigus, võib kuni 31. detsembrini 1999

hoida R-deklaratsiooni või sisenemisdeklaratsiooni alusel ajutisel ladustamisel olevat tolliterritooriumile toimetatud kaupa tolli poolt kindlaks määratud kohas.

- Ajutisel ladustamisel oleva kauba hoidmisele terminalis peab järgnema üks kauba sisseveol kohaldatavatest tolliprotseduuridest või tollitransiit sisetransiidina, kusjuures tolliprotseduur «tollitransiit» väljuva transiidina võib järgneda vaid juhul, kui kaupa soovitakse tagastada selle saatjale.

Hetkel kuum