11. oktoober 2001 kell 22:00

Vastutuskindlustus hüvitab eksimuse

Füüsilise isiku tsiviilvastutuskindlustus hüvitab kahjud näiteks siis, kui olete kogemata kaupluses kalli vaasi lõhkunud. Hüvitist võib vähendada või hüvitamisest keelduda, kui kahju on tekitatud tahtlikult või raske hooletusega seoses või olles alkoholi või muu joovastava aine mõju all ja see on märkimisväärselt mõjutanud kahju tekkimist või kahju suurust.

Ei hüvitata kahju, mis on tekkinud kindlustusvõtjale enesele. Samuti sellist kahju, mis on tekkinud seoses kakluse või kuriteo sooritamisega. Ka ei saa kindlustada näiteks liikluses kiiruseületamise või joobes sõidu eest tekkivat haldus(kriminaal)vastutust, kuna see oleks vastuolus heade kommetega. Üldjuhul ei kuulu hüvitamisele kahju, mis tekkib mängus või muus samalaadses tegevuses, kus võib tõenäoliselt tekkida kahju asjaosalisele või kolmandale isikule, kuna sel puhul võtavad mängus osalejad endale teadlikult kõrgema riski. Nii on see näiteks jalgpallis tekitatud traumade puhul. Hüvitissumma suuruseks on tekitatud kahju suurus, mille määrab kohus või vastav kokkulepe. Kui mitu isikut on solidaarselt kohustatud sama kahju hüvitama, siis maksab kindlustusselts vaid selle osa kahjust, mis vastab antud kindlustusvõtja vastutusele.

On võimalik, et kahju tekitamine ilmneb alles pärast kindlustusperioodi lõppu. Sellepärast on soovituslik sõlmida selline vastutuskindlustuse leping, milles kindlustusandja vastutusperiood on kindlustusperioodist pikem.

Lepingus tuleb fikseerida kindlustuskaitse piirkond. Kas selleks on ainult Eesti Vabariik või ka välisriigid, sõltub kindlustusvõtja vajadustest.

Tingimustest tasub uurida, kas hüvitatakse ka pereliikme (nt lapse) või lemmiklooma tekitatud kahjud.

Kindlustusseltsi tuleb kahjust teavitada viivitamatult, kui kindlustusvõtja on saanud või oleks pidanud saama teavet võimalikust kahju hüvitamise kohustusest.

Hankima peab võimalikult palju kahju asjaolusid selgitavaid materjale ja tõendeid.

Kindlustusselts ja kindlustusvõtja peavad tegema koostööd kahju suuruse ja kindlustusvõtja vastutuse kindlaksmääramisel. Kahju hüvitamisega seotud läbirääkimistel on seltsil õigus kindlustusvõtjat esindada või määrata selleks vastav isik. Ilma kindlustusandja nõusolekuta ei või sõlmida mingeid kahju hüvitamise kokkuleppeid.

Autor: Aare-Matti Inglist

Hetkel kuum