Erik Samel • 28. oktoober 2001 kell 22:00

Kliendid tunnevad koolitusfirmasid üsna vähe

Uuringu läbi viinud ASi Emor Gallup Media suunajuhi kohusetäitja Külli Esko sõnul jäi koolitusfirmade tuntus ja nende pakutavate teenuste teadmine üldiselt teiste valdkondade vastavatele näitajatele alla, kuna see valdkond eeldab pigem tööalast kogemust, mida aga paljudel ei pruugi olla. Näiteks mobiiltelefonide tootjate või sideteenuste pakkujate puhul mängib kindlasti isiklik kogemus tunduvalt suuremat rolli ja seetõttu on ka nende tuntus ja teenustest informeeritus oluliselt suurem, selgitab Esko.

Koolitusfirmade juures tuli välja ka see, et üldiselt olid vastajate hulgas teatumad n-ö kool-tüüpi koolitusepakkujad EBS, Mainori Majanduskool, Concordia Ülikool ja Audentes. Kõrge tuntuse tase ei tähendanud siiski, et ka nende pakutavad võimalused oleks väga tuntud. Näiteks uuringu kohaselt kõige tuntumat firmat EBSi teadis rohkem kui kaks kolmandikku küsitletutest, kuid EBSi teenuseid tundis väga hästi või hästi alla 40% vastanutest.

Täienduskoolitust pakkuvatest firmadest oli kõige tuntum AS Invicta. Seda firmat teadis rohkem kui viiendik küsitletutest ning iga kümnes teadis väga hästi ka Invicta teenuseid. Mitme koolitusfirma kohta ei öelnud aga ükski küsitletu, et on nende toodetest ja teenustest väga hästi informeeritud.

Võrreldes teiste valdkondadega saadakse koolitusfirmade kohta küllalt palju informatsiooni internetist. Seetõttu tasub koolitusfirmadel vaadata, kas nad pööravad internetile piisavalt tähelepanu.

Koolitusfirmade uuring viidi läbi üle viie töötajaga firmade hulgas ja küsitletavaks valiti see juht või spetsialist, kes tema enda hinnangul oli ühe või teise valdkonnaga kõige enam kursis, kusjuures kursisoleku kriteeriumi pani iga vastaja ise paika. Seega ei saa kindlasti väita, et tegu on firmade (antud juhul siis koolitusfirmade) üldise tuntusega, kuna antud uuringus olid küsitletavateks inimesed, kes olid juba konkreetse valdkonnaga kursis. Tulemused ei ole mingile sihtrühmale laiendatavad, vaid näitavad siiski pigem seda, kuidas jagunesid uuringus osalenud inimeste hinnangud.

Kaubamärkide uuringus osales kokku 321 juhti-spetsialisti, konkreetselt koolitusfirmasid puudutavat küsimustikku täitis 81 vastajat.

Oluline on mainida ka seda, et valdkonnaga kursisoleku puhul ei tehtud vahet, kas tegu on isikliku või tööalase kogemusega, st näiteks panganduse puhul võis ülekaalus olla pigem isiklik (tööväline) kogemus, kuid ekspedeerimisfirmade puhul oli suur osa kontaktidest eeldatavasti tööalane.

Uuringu käigus kogemuse n­ö päritolu ei täpsustatud.

Vt. ka graafikuid: Tegurite olulisus koolitusfirma valikul. Millisest kanalist saate kõige enam inforamatsiooni koolitusfirmade kohta

Hetkel kuum