7. november 2002 kell 22:00

Vara omandaja saab endale ka õigused kindlustusele

Alates 1. juulist 2002 kehtestab võlaõigusseadus kindlustuslepingute suhtes mitu uut reeglit. Üks olulisematest muudatustest puudutab näiteks kindlustatud maja, korteri või sõiduki ? kindlustatud asja ? müüki, kinkimist või vahetust.

Võlaõigusseadus kaitseb siinjuures omandaja (uue omaniku) õigusi. Võõrandaja, näiteks müüja või kingituse tegija, peab juba enne võõrandamist otsustama, kas ta soovib, et kindlustusleping läheks üle uuele omanikule.

Kindlustatud asja võõrandamisel lähevad kindlustuslepingust tulenevad õigused ja kohustused üle asja omandajale, näiteks ostjale või kingituse saajale. Õigused ja kohustused lähevad üle omandi ülemineku hetkel.

Tähelepanu tuleb pöörata ka asjaolule, et kinnisasjade puhul (kinnistusraamatusse kantud maa ja sellega püsivalt ühendatud ehitised, mets jms) läheb omand üle uue omaniku kinnistusraamatusse kandmise, mitte notariaalse lepingu allkirjastamisega.

Kui kindlustusjuhtum toimub pärast omandi üleminekut, on kindlustushüvitise saamise õigus uuel omanikul. Kui kindlustusleping lõpetatakse ennetähtaegselt pärast omandi üleminekut, tagastatakse ?kasutamata? kindlustusmakse uuele omanikule. Tähelepanuväärne on veel see, et kindlustusmakse tasumise eest vastutavad kuni kindlustusperioodi lõpuni nii ?vana? kui ka uus omanik.

Kindlustatud asja võõrandamisest tuleb kindlustusandjale kindlasti viivitamatult kirjalikult teatada. Võlaõigusseadus paneb teatamise kohustuse nii võõrandajale (näiteks müüja) kui ka omandajale (näiteks ostja).

Kui kindlustusandjale asja võõrandamisest ei teatata, võib kindlustusandja keelduda kindlustushüvitise maksmisest.

Kui ?vana? omanik (võõrandaja) soovib saada tagasi ?kasutamata? kindlustusmakset, tuleb kindlustuslepingu lõpetamiseks pöörduda kindlustusandja poole enne omandi üleminekut. Pärast omandi üleminekut ei ole ?vanal? omanikul enam õigust nõuda kindlustuslepingu lõpetamist ega õigust saada tagasi ?kasutamata? kindlustusmakse osa. Need õigused on üle läinud uuele omanikule.

Autor: Eero Johannes

Hetkel kuum