25. märts 2003 kell 9:46

Tallinna Börs muutis reglementi

Tänasest jõustub Börsi reglemendi väärtpaberite noteerimisnõuete uus redaktsioon.

Reglemendimuudatuste eesmärgiks on võlakirjade noteerimise soodustamine. Muuhulgas tehti reglemendis järgnevad muudatused:

- tühistati võlakirjade maksimaalse nimiväärtuse nõue (1000 krooni) ja sätestati, et noteerimiseks esitatud võlakirjade nimiväärtus peab olema määratud kas eesti kroonides või eurodes.

- avardati programmiväärtpaberi mõistet, asendades 12 kuu pikkuse ajalise piirangu 60 kuu pikkusega. Seega mõistetakse uues redaktsioonis programmiväärtpaberi all emitendi väärtpaberite emiteerimise otsuse (programm) alusel 60 kuu (varem 12 kuu) jooksul programmis sätestatud alustel ja tingimustel emiteeritavaid tähtajalisi väärtpabereid.

- seoses programmiväärtpaberite emiteerimise ajalise piirangu pikendamisega kehtestati emitendile kohustus uuendada tingimusliku noteerimisotsuse jõustumiseks programmi prospektis sisaldunud informatsiooni lisaprospektis täies mahus juhul, kui tingimusliku noteerimisotsuse tegemisest programmiväärtpaberite suhtes on möödunud rohkem kui 12 kuud.

- kui noteeritud programmiväärtpaberid on Börsil kaubeldavad, uuendab emitent

programmiväärtpaberite prospekti sisu iga 12 kuu möödumisel programmi noteerimisest.

Alates märtsi algusest kehtib ka Börsi hinnakirja uus redaktsioon, milles on samuti lähtutud vajadusest soodustada Eesti võlakirjaturu arengut. Seoses sellega on senisel miinimumtasemel fikseeritud võlakirjade registreerimistasu ning kuni 50% võrra alandatud noteeritud võlakirjade haldustasu. Samuti on alandatud võlakirjatehingutelt võetavat tasu, mis nüüd on fikseeritud 30 krooni tasemel (tehingu igalt osapoolelt).

Börsi Reglemendi ja hinnakirja uued redaktsioonid koos eelpoolnimetatud muudatustega on kättesaadavad HEX Tallinna Interneti koduleheküljel alajaotuses 'Muudatused reglemendis'.

Hetkel kuum