4. detsember 2003 kell 22:00

Keskkonnajuhtimine parandab ettevõtte majandustulemusi

Keskkonnajuhtimine on protsess, mis aitab ettevõttel pidevalt täiustada ja parandada ettevõtte keskkonnaalast ning majanduslikku tegevust, vähendada keskkonna, töötervishoiu ja tööohutusega seotud riske ja kulusid.

Keskkonnajuhtimine aitab hallata ja suunata teenuste ning muude tegevusvaldkondadega seotud keskkonnaküsimusi vastavalt ettevõtte enda poolt valitud eesmärkidele ja arengusuundadele.

Rahvusvaheliselt korraldab keskkonnaalast standardiseerimist Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO), kes töötab vastavalt turu (ettevõtted, tööstus, valitsus, valitsusvälised organisatsioonid, tarbijad) nõudlusele rahvusvahelisi standardeid, kuid ei kontrolli standardite täitmist ega anna välja standarditest tulenevaid sertifikaate.

ISO on välja töötanud üle 350 rahvusvahelise standardi õhu, vee ja pinnase kvaliteedi jälgimiseks. Nende standardite abil on võimalik edastada ettevõttele ja valitsusele teaduslikult korrektseid andmeid majandustegevuse mõju kohta keskkonnale. Samas kasutatakse neid standardeid paljudes riikides keskkonnaalase seadusandluse tehnilise alusena.

ISO juhib ühtlasi strateegilist lähendamist läbi keskkonnajuhtimissüsteemide (KKJS) standardite arendamise. KKJS on osa ettevõtte üldisest juhtimissüsteemist, mis sisaldab organisatsioonilist struktuuri, kavandamistoiminguid, kohustusi, tavasid protseduure, protsesse ja ressursse, mis on vajalikud ettevõtte keskkonnapoliitika formuleerimiseks ja elluviimiseks, keskkonnategevuse tulemuslikkuse saavutamiseks, ülevaatamiseks ning parendamiseks.

KKJSi standardid on praktilised abivahendid juhile, kes ei rahuldu ainult õigusaktidele vastavusega, vaid kes mõistab strateegilise lähenemisega genereerivat keskkonna-investeeringute tasuvust. Standarditel põhineva KKJSi juurutamine ja rakendamine annab ettevõtjale rohkem kui vastavuse õigusaktide nõuetele, see sunnib ettevõtjat kriitiliselt üle vaatama kõik ettevõtte keskkonnaga seotud valdkonnad. KKJSi rakendamise tulemusel näiteks:

- vähenevad jäätmekäitluse kulud,- tarbitakse säästlikumalt energiat, vett ja muid ressursse ning materjale,- suureneb ettevõtte töötajate keskkonnateadlikkus ning hoolivus keskkonna ja kaastöötajate suhtes,- paraneb ettevõtte maine nii klientide, tarbijate kui seaduseandjate silmis,- paraneb ettevõtte positsioon turul,- saavutatakse ettevõtte keskkonnategevuse tulemuslikkuse pidev parendamine vastavus keskkonnaalastele õigusaktidele.

ISO 14001 sertifikaate on Eestis väljastatud tänaseks 68.

Autor: Veronika Ver?

Hetkel kuum