Kristiina Randmaa • 26. aprill 2004 kell 11:58

Aktsiisivabastust sooviv ettevõtja peab luba taotlema

1. maist peab alkoholi-, tubaka ja kütuseaktsiisi maksmise vabastuseks ettevõtja maksu- ja tolliametits luba taotlema.

Vastavalt uuele seadusele on aktsiisivabad alkoholi ja tubakatooted, mida tarbitakse ärilisel eesmärgil käitatava õhusõiduki või laeva pardal liikmesriikidevahelise reisi ajal, kaasa müüdav kaup aktsiisist vabastatud ei ole, teatas maksu- ja tolliamet.

Samuti on aktsiisivaba lennuettevõtjate poolt ärilistel eesmärkidel käitatavates tsiviilõhusõidukites ja riiklikes õhusõidukites õhus navigeerimiseks kasutatav kütus ja kütus, mida kasutatakse laevas, mis sõidab ärilisel eesmärgil rahvusvahelistes vetes EÜ territooriumil ning kalastamisel väljaspool Eestit EÜ territooriumil.

Loetletud aktsiisivaba kauba impordi või aktsiisilaopidajalt soetamise õiguse annab aktsiisivabastuse luba, mille väljastab maksu- ja tolliameti kohaliku tolliasutuse juhataja.

Välisriigi isikud, kes käitavad õhusõidukit või laeva ärilisel eesmärgil liikmesriikidevahelisel reisil, võivad aktsiisivaba aktsiisikaupa soetada aktsiisilaopidajalt või seda kaupa importida õhusõiduki või laeva kapteni allkirjastatud taotluse alusel. Nimetatud taotluses peavad märgitud olema aktsiisikauba nimetus, kogus ja kirjeldus.

Aktsiisivabastuse loa taotlemisel tuleb elu- või asukohajärgsele tolliasutusele esitada: kirjalik taotlus, kuhu märgitud taotleja nimi, elu- või asukoha aadress, tegevuskoha aadress ja kontaktandmed; aktsiisikauba kasutamise eesmärk; andmed aktsiisikauba vajaduse kohta eelseisvaks 12 kuuks ning selle koguse põhjendus; andmed eelneval 12 kuul selle aktsiisikauba kasutatud koguste ja otstarbe kohta; aktsiisikauba arvepidamise eeskiri ja aktsiisikauba kao piirnormid.

Aktsiisivabastuse luba väljastatakse, kui isiku suhtes ei ole algatatud pankroti ega likvideerimismenetlust ning vastu ei ole võetud otsust asutuse tegevuse lõpetamiseks ega ümberkorraldamiseks; esitatud taotlus ja dokumendid on tolliasutuse poolt aktsepteeritud; aktsiisivabastuse loa taotlejal on õigus tegutseda taotluses näidatud tegevusalal ja eesmärgil; isikul ei ole maksuvõlga; isik on kantud äriregistrisse ja registreeritud käibemaksukohustuslasena Eestis.

Aktsiisivabastuse luba väljastatakse või selle andmisest keeldumise otsus toimetatakse taotlejale kätte 30 päeva jooksul taotluse ja dokumentide esitamise päevast arvates.

Hetkel kuum