Peeter Raidla • 10. november 2004 kell 9:06

Ilmus avaliku ja erasektori partnerlusprojektide arvestuspõhimõtete juhend

Raamatupidamise toimkonnal valmis avaliku ja erasektori partnerlusprojekte (PPP public-private partnerships - ingl. k.) käsitlev juhend.

Juhendi eesmärgiks on kirjeldada arvestuspõhimõtteid avaliku ja erasektori partnerlusprojektide klassifitseerimisel ja kajastamisel.

PPP-projekte viiakse enamasti läbi sellistes avalike teenuste valdkondades, mis on traditsiooniliselt riigi poolt reguleeritavad ja mis nõuavad suurt alginvesteeringut, nagu näiteks teede, sildade, haiglate, koolimajade ja vanglate ehitamine ja nende edasine opereerimine lepingus ettenähtud aja jooksul. PPP-projektide läbiviimise eesmärkideks võivad olla erasektori kompetentsi kasutamine, teenuse kvaliteedi tõstmine, kulude kokkuhoid, riskide jagamine või muud põhjused.

PPP-projekti käigus loodud vara kajastatakse selle üksuse bilansis, kes kannab põhilisi PPP-projekti lepingust tulenevaid riske. Juhul, kui avaliku sektori üksus kannab põhilisi PPP-projekti lepingust tulenevaid riske, kajastatakse PPP-varad ja -kohustused avaliku sektori üksuse bilansis, ning vastasel juhul erasektori üksuse bilansis.

PPP-projekte eristab rendilepingutest asjaolu, et lisaks vara kasutada andmisele on lepingu üheks tingimuseks ka sama varaga seotud teenuste osutamine erasektori üksuse poolt lepingus fikseeritud aja jooksul, mahus ja kvaliteedis. PPP-projekte iseloomustab asjaolu, et üldjuhul eeldavad nad konkreetselt antud projekti eesmärgil loodava vara ehitamist või soetamist või olemasoleva vara rekonstrueerimist erasektori partneri poolt.

Avaliku ja erasektori partnerlusprojektide arvestuspõhimõttete juhendi RTJ 17 eelnõu kohta ootab Raamatupidamise toimkond kommentaare kuni 8.jaanuarini 2005.

Juhendi leiate Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluva Raamatupidamise toimkonna kodulehe aadressilt: <#juhend=http://www.easb.ee/?id=690>

Hetkel kuum