Merko Ehitus dividende ei maksa

Annika Matson 30. aprill 2008, 15:03

ASi Merko Ehitus 2007. majandusaasta eest
dividende ei maksa. 2006. majandusaasta eest maksis Merko Ehitus omanikutulu 7
krooni aktsia kohta.

Merko Ehituse juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku teisipäeval, 3. juunil kell 13.00, hotelli Sokos Hotel Viru konverentsisaalis Grande 3.

Koosolekul tehakse ettepanek kinnitada 2007.a. majandusaasta puhaskasum 545,05 mln krooni ning jätta see jaotamata. Samuti tuleb kinnitamisele ettevõtte jagunemiskava heakskiitmine.

Nõukogu ettepanek on ka kutsuda tagasi ASi Merko Ehitus nõukogu liikmed Teet Roopalu, Jaan Mäe ja Toomas Annus; valida uus nõukogu järgmises koosseisus: Teet Roopalu, Jaan Mäe ja Tõnu Toomik. Nõukogu liikmetele makstakse nende ülesannete täitmise eest igakuist tasu: nõukogu esimehele 4 000 krooni ja nõukogu liikmele 3 000 krooni. Samuti on koosolekul kavas muuta ASi Merko Ehitus põhikirja.

Põhikirja muutmine:
Nõukogu ettepanek on muuta AS-i MERKO EHITUS põhikirja järgmiselt:

1) Muuta punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: “Aktsiaseltsi (edaspidi Selts) ärinimi on aktsiaselts Järvevana.”

Nimetatud muudatus on vajalik seoses ärinime muutumisega, kuna ärinimi “MERKO EHITUS” antakse punktis 4 kirjeldatud jagunemiskava kohaselt üle omandavale äriühingule.

2) Tühistada punkt 3.

Nimetatud muudatus tuleneb äriseadustiku 01.01.2007 jõustunud muudatusest, mille kohaselt ei pea aktsiaseltsi põhikiri enam sisaldama andmeid aktsiaseltsi tegevusala kohta.

3) Muuta punkti 4 ja sõnastada see järgmiselt: “Seltsi miinimumaktsiakapital on 88 500 000 (kaheksakümmend kaheksa miljonit viissada tuhat) krooni ja
maksimumaktsiakapital on 354 000 000 (kolmsada viiskümmend neli miljonit) krooni. Aktsiakapitali suuruse muutmine toimub seaduses sätestatud korras.”

Nimetatud muudatus on vajalik miinimum- ja maksimumaktsiakapitali piirmäärade suurendamiseks.

4) Muuta punkti 7 neljandat lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor, välja arvatud kui
mitterahalise sissemakse esemeks on väärtpaberid, mille hindamiseks on äriseadustikus ettenähtud erikord.”

Nimetatud muudatus viib põhikirja sõnastuse kooskõlla äriseadustikus sätestatud mitterahalise sissemakse hindamise regulatsiooniga.

5) Muuta punkti 10 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Nimelist aktsiat võib pantida.”

Nimetatud muudatus viib põhikirja sõnastuse kooskõlla äriseadustikus sätestatud aktsiaga tehtavate tehingute regulatsiooniga.

6) Muuta punkti 19 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Juhatus saadab tähitud kirjaga või lihtkirjana, faksi teel või elektrooniliselt üldkoosoleku
toimumise teate aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. “

Nimetatud muudatus viib põhikirja sõnastuse kooskõlla äriseadustikus sätestatud üldkoosoleku toimumise teate edastamise regulatsiooniga.

7) Muuta punkti 21 ja sõnastada see järgmiselt: “Üldkoosolek viiakse läbi Seltsi asukohas.”

Nimetatud muudatus tagab aktsionäride jaoks selguse üldkoosoleku toimumise eeldatava koha osas.

8) Muuta punkti 27 ja sõnastada see järgmiselt: “Nõukogu annab juhatusele korraldusi Seltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on juhatusele
vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, kui tehingu või korraga tehtavate tehingute väärtuste summa on üle 200 000 (kahesaja tuhande) euro; ettevõtte omandamiseks, võõrandamiseks või sellel tegevuse lõpetamiseks; ja välisfiliaalide asutamiseks ja sulgemiseks.

Nimetatud muudatus on vajalik, et suurendada järelevalvet juhatuse poolt aktsiaseltsi varaga tehingute tegemise üle.

9) Muuta punkti 34 teist lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Nõukogu liiget ei või koosolekul ega otsuse tegemisel esindada teine Nõukogu liige ega kolmas isik.” Nimetatud muudatusega parandatakse põhikirjas olev eksitav kirjaviga.

10) Muuta punkti 39 teist lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu,
loetakse, et ta on hääletab otsuse vastu.” Nimetatud muudatusega parandatakse põhikirjas olev eksitav kirjaviga.

11) Muuta punkti 42 ja sõnastada see järgmiselt: “Seltsi juhatus on 1-kuni 3-liikmeline. Kui juhatusel on üle 2 liikme, määrab juhatuse esimehe nõukogu.”

Nimetatud muudatus on vajalik seoses ettevõtte restruktureerimisest tulenevate muudatustega juhatuse tegevuses.

Punktis 7 kirjeldatud põhikirjamuudatused jõustuvad nende kandmisel äriregistrisse, mille tegemist taotletakse samaaegselt jagunemise kandmisega
äriregistrisse selliselt, et jagunemise kannet ei tehta ilma põhikirja muutmise kandeta ja vastupidi.

Merko Ehitus avalikustats täna ka 2007. majandusaasta auditeeritud aruande.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
05. May 2008, 15:54
Otsi:

Ava täpsem otsing