Reet Teder • 7. august 2008 • 4 min
Jaga lugu:

Paari aasta pärast saab luua üheeurose kapitaliga ettevõtte

SPE on Euroopa osaühingu (Societas Privata Europaea) tähis. Euroopa Komisjon on asunud kiirelt ellu viima ettevõtluse ergutamiseks kavandatud väikeettevõtluse algatuse (Small Business Act) ettepanekuid. Ühe esimese asjana on välja töötatud uue äriühinguvormi põhikiri. Uue äriühinguvormi SPE eesmärk on muuta ettevõtte asutamine nii lihtsaks kui võimalik. Sellega stimuleeritakse ettevõtlikkust ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõimet.

Euroopa Komisjon on valinud tulevase Euroopa osaühingu SPE ühtseks ja lihtsaks rakendamiseks kõikides liikmesriikides otsekohalduva määruse. Määrust planeeritakse kohaldada 1. juulist 2010. Sellest ajast peab olema võimalik luua äriühinguid üheeurose kapitaliga.

SPE on eraõiguslik juriidiline isik, piiratud vastutusega äriühing. Tema osanikud vastutavad üksnes selle summa ulatuses, mille eest nad on ostnud osakuid. SPE osakuid ei ole lubatud pakkuda avalikult, nendega ei saa avalikult kaubelda. SPE asutamise suhtes ei ole piiranguid, selle võivad asutada üks või mitu füüsilist isikut ja/või äriühingut. SPE võivad asutada ka Euroopa äriühing, Euroopa ühistu, Euroopa majandushuviühing või mõni teine SPE.

SPE võib asutada eimillestki (ex nihilo), vaja on ainult asutaja initsiatiivi. SPE võib asutada ka olemasolevat äriühingut ümber kujundades või jagades või äriühinguid ühendades. Euroopa osaühingu nimele peab järgnema lühend SPE. SPE registrijärgne asukoht ning tema keskjuhatus ja peamine tegevuskoht peavad asuma liikmesriikide territooriumil. SPE võib asutada ka nii, et viimati loetletu on eri liikmesriikides.

SPE asutamine on lihtne ja odav, registreerimise taotlust saab esitada elektrooniliselt. Et lihtsustada tegevuse alustamist, kehtestatakse miinimumkapitali nõudeks 1 euro. See erineb tavapärasest lähenemisviisist, mis käsitab suurt kohustuslikku miinimumkapitali võlausaldajate kaitsena. Uuringute kohaselt jälgivad võlausaldajad pigem teisi näitajaid kui kapitali, näiteks rahavoogu, mis on maksevõime seisukohast olulisem.

Väikeste äriühingute osanikest juhid pakuvad oma võlausaldajatele (näiteks pankadele) sageli personaalset tagatist ning tarnijad kasutavad muid meetodeid oma nõuete turvamiseks, näiteks tagavad, et kaup vahetab omanikku pärast makse sooritamist. Äriühingutel on erinev kapitalivajadus, mis sõltub nende tegevusest, seega leidis Euroopa Komisjon, et on võimatu määrata kõikidele äriühingutele sobivat kapitali suurust. Kõige sobivamad on kapitalivajadust kindlaks määrama osanikud.

Määrusega ei piirata asutajaosanike õigust otsustada, kuidas tasutakse SPE asutamisel osakute eest või kapitali suurendamisel. Põhikirjas tuleb sätestada, kas asutajad teevad rahalise või mitterahalise sissemakse ja kas mitterahalise sissemakse väärtust tuleb lasta eksperdil hinnata. SPE võib välja lasta liht- või eelisosakuid. Kõik osalused tuleb registreerida osanike nimekirjas, mille koostab ja mida peab SPE juhtorgan. Osanikud või kolmandad isikud võivad taotluse korral nimekirjaga tutvuda.

Osakute võõrandamise tingimused tuleb sätestada põhikirjas. Uute piirangute jaoks osakute võõrandamisel on vaja kvalifitseeritud häälteenamust. Osanikele ei anta õigust välja tõrjuda vähemusosanikke. Samuti ei kohustata põhiosanikke või SPEd ostma vähemusosanike osakuid.

Osanikele väljamakseid, näiteks dividende, võib teha üksnes juhul, kui SPE läbib bilansitesti, st pärast väljamakset katab tema vara täielikult kohustused.

SPE osanikel on suur vabadus SPE sisemise juhtimisstruktuuri määratlemisel. SPE põhikirjas on esitatud mittetäielik loetelu otsustest, mille osanikud peavad vastu võtma. Põhikirjas tuleb sätestada nõutav häälteenamus ja hääletamise kvoorum. Osa otsuste puhul on ette nähtud kvalifitseeritud häälteenamus (vähemalt kaks kolmandikku).

SPE-l puudub kohustus füüsiliselt pidada osanike üldkoosolekuid. Osanike otsustamismeetodit tuleb kirjeldada põhikirjas. Osanikel on õigus saada teavet SPE tegevuse kohta.

Põhikiri määratleb SPE juhtimisstruktuuri (üks või mitu juhti, ühe- või kahetasandiline süsteem). Kui SPE rakendab töötajate osalemist otsustusprotsessis, peab juhtimisstruktuur võimaldama seda õigust rakendada.

SPE osanikud otsustavad juhtide ametisse nimetamise ja ametist vabastamise üle. Põhikiri kehtestab juhtide vastutuse ja sobivuskriteeriumid.

Kõigil, kellel on keelatud töötada juhtival kohal mis tahes liikmesriigis, on keelatud töötada SPE juhina. Juhid peavad vältima tegelikke või võimalikke huvide konflikte.

Töötajate osalemine otsuste vastuvõtmisel väikestes äriühingutes eksisteerib üksnes mõnes liikmesriigis (näiteks Rootsis, Taanis). SPE puhul kohaldatakse töötajate juhtimises osalemisele selle liikmesriigi nõudeid, kus on tema registrijärgne asukoht. Seega ei ole SPE vorm töötajate osalemise poolest ei vähem ega rohkem atraktiivne kui teised siseriiklikud äriühinguvormid.

SPE tegevuse lõpetamisel või ümberkujundamisel siseriiklikuks äriühinguvormiks tuleb juhinduda siseriiklikest õigusaktidest. Samuti võib SPE ühineda muude äriühingutega ning SPEd võib jagada vastavalt osaühingute suhtes kohaldatavatele siseriikliku õiguse sätetele. SPE peab juhinduma vastava riigi töö- ja maksuõigusest, raamatupidamise jm regulatsioonidest.

SPE määruse rakendumisel muutub äriühingu asutamine meil Eestis selgelt odavamaks. Kapitalipuudus enam kõne alla tulla ei saa. Kõik see peaks mõjuma ettevõtlikkusele ja meie majandusele positiivselt. Jääb üle soovida määruse kiiret vastuvõtmist.

Jaga lugu:
Hetkel kuum Äripäevas

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt