Linnavolinik Moissejevi valeandmete kriminaalasi jõuab kohtusse

19. august 2009, 14:18

Viru Ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse
kriminaalasja, milles süüdistab Narva volikogu liiget Aleksandr Moissejevit,
36-aastast Vladimir Saksinit ja OÜ-d Fervesta Grupp valeandmete esitamises.

2001. aastal võeti Narva Linnavolikogu poolt vastu otsus võõrandada oksjonil munitsipaalomandis olev kinnistu Narvas, Raja tänaval. Kinnistu ostjaks kinnitati OÜ Fervesta Grupp. Vastavalt ostu-müügi lepingule pandi ostjale kohustus teha investeeringuid hoone rekonstrueerimisse ja kapitaalremonti, samuti territooriumi heakorrastusse kogusummas 12 miljonit krooni, mis tuli investeerida kolme aasta jooksul. Antud kohustuse mittetäitmisel lepingus ettenähtud suuruses ja tähtajaks oli ette nähtud trahv 10% tegemata jäänud investeeringute summast. Kontrolli lepingu täitmise üle tuli teostada Narva Linnavalitsuse Linnavaraametil, teatas Viru Ringkonnaprokuratuur.

Aasta möödudes esitaski Aleksandr Moissejev, kes oli sellel ajal osaühingu juhatuse ainuliige aruande investeeringute kohta aruandes sisalduvad andmed investeeringute summa kohta ei vastanud faktilistele asjaoludele, kuna aruandele lisatud arvetest ja kuludokumentidest nähtuvalt oli tehtud investeeringute summa sisse arvatud hulgaliselt kulusid, mis ei omanud mingit puutumust Raja tänaval asuva kinnistuga.

Aasta hiljem pöördus Narva Linnavalitsuse Linnavaraamet uuesti kirjaga OÜ juhatuse liikme poole, palvega esitada lisaaruanne tehtud investeeringute kohta. Aruande esitamise asemel tegi Aleksandr Moissejev aga 2003.aasta novembris Linnavaraametile uue taotluse, milles ta, viidates varem esitatud valeandmetele kinnistule tehtud investeeringute kohta, taotles taas investeerimistähtaegade pikendamist. Nimetatud taotluses kinnitas ta uuesti, et OÜ Fervesta Grupp on teinud olulisi investeeringuid antud kinnistusse, näidates ära tehtud investeeringute summad. Faktiliselt ei vastanud tema taotluses sisalduvad andmed ja väited tegelikkusele, nagu ka eelmisel korral. Linnavaraamet pikendas taotluse alusel investeerimistähtaegu.

2006 aastal saatis Narva Linnavalitsuse Linnavara ja –majandusamet korduvalt OÜ-le Fervesta Grupp kirjalikke meeldetuletusi, et osaühingul on tulenevalt kinnistu ostu-müügi lepingust ja selle muutmise lepingutest tulenevalt kohustus investeerida kinnistusse.

Faktiliselt OÜ Fervesta grupp antud investeerimiskohustust ei täitnud. 2004.a. sai OÜ juhatuse ainuliikmeks Vladimir Saksin, kes eesmärgiga varjata kohustuslike investeeringute mittetäitmist ning vältida investeerimiskohustuse mittetäitmisega kaasneva lepingutrahvi määramist, esitas 20.12.2006 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusametile dokumentide koopiad. Esitatud andmeid investeeringute kohta ei vastanud faktilistele asjaoludele, vaid sisaldasid hulgaliselt kulutusi, mis ei omanud mingit puutumust kinnistuga.

Kriminaalasja raames läbiviidud ehitusekspertiisi käigus andis ekspert arvamuse, et hoones on ajavahemikul 2001-2006 teostatud ainult lammutustöid. Mistahes restaureerimis- või remonditöid, mis eeldaksid antud objektile ehitusmaterjali või tehnika paigaldamist või mitmete ostetud ehitusinstrumentide kasutamist, ei tuvastatud.

Kohtueelse uurimise lõppedes said Aleksandr Moissejev, Vladimir Saksin ja OÜ Feresta Grupp süüdistuse valeandmete esitamises, kui see on toime pandud ametliku dokumendi või muu hüve või tulu saamiseks. Valeandmed KarS § 280 mõttes on andmed, mis ei vasta faktilistele asjaoludele. Valeandmed loetakse esitatuks, kui süüdlane teeb need ametiasutusele sellisel viisil kättesaadavaks, et viimasel on võimalik seal leiduvaid juriidilise tähtsusega fakte teadmiseks võtta.

See pole esimene kord kui Moissejev kohtu all on. Eelmisel aastal saatis Viru Ringkonnaprokuratuur kohtusse kriminaalasja, milles süüdistas Moissejevit altkäemaksu lubamises ja andmises. Mees oli seetõttu augustist kuni novembrini vahi all.

Viru Ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistab Aleksandr Moissejevit altkäemaksu lubamises ja andmises.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
19. August 2009, 14:34
Otsi:

Ava täpsem otsing