25. oktoober 2009 kell 21:00

Uus toode vajab õiguskaitstud kaubamärki

Toote eristamise ehk selle päritolu tuvastamise ülesannet täidab kaubamärk. Selleks, et kaubamärk saaks oma põhiülesannet täita, vajab ta õiguskaitset.

Uus toode vajab endale üldjuhul nime, mille abil end tarbijale tutvustada ja konkurentide samaliigilistest toodetest eristuda. Kaubamärgiseaduse kohaselt on kaubamärk iga tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. See tähis võib olla sõna (nt Atria), hüüdlause (nt "Seda kassid ostaksid") või kujutis, sõnade ja kujutise, tähtede ja numbrite kombinatsioon.

Kaitstav kaubamärk peab olema graafiliselt kujutatav. Ei ole välistatud ka heli, värvi ja lõhna kaubamärgina kaitsmine, kuid viimatinimetatud nõuavad oma ebaharilikkuse tõttu toote päritolu ja eristamise funktsiooni täitjatena kaitse taotlejalt üldreeglina tõendite esitamist, et tarbijad selliseid tähised kaubamärgina tajuvad. See on sageli võimalik üksnes pärast aastatepikkust ja laiaulatuslikku kasutamist. Uue toote turuletulekul on mõistlik kaubamärgi kaitsmisel piirduda traditsiooniliste kaubamärgiliikidega.

Oma uuele tootele nime andes kasutavad ettevõtjad sageli kauba või teenuse liiki või muid omadusi kui otseselt või kaudselt kirjeldavat tähist. Nii saab tarbija kohe, ilma reklaamita aru, mis tootega tegu on. Olenevalt toote liigist võib see taktika isegi õige olla ja edu tuua, kuid vaid lühiajaliselt, kuna kirjeldavaid tähiseid võivad oma toodete iseloomustamiseks kasutada ka konkurendid. Seega kui turule tulla tootega, mida varem turul ei ole, ning tähistada see kirjeldava tähisega, on vaid aja küsimus, millal konkurendid sama nimega samaliigilise toote turule toovad, välja arvatud juhul, kui tegu on patendiga kaitstud tootega.

Tugevate ja eristusvõimeliste kaubamärkide parimateks näideteks on tähenduseta tehissõnad või sõnad, millel puudub vähimgi seos toote omadustega. Eriti tähtis on panustada eristusvõimelise kaubamärgi loomisele siis, kui toode on sedavõrd uudne ja innovaatiline, millesarnast varem turul ei ole, kuid mida ei saa kaitsta ka muude tööstusomandi liikidega.

Selle aja jooksul, mil konkurendid töötavad välja oma samaliigilist toodet, et teie turuosast endale tükki saada, kinnistub teie kaubamärk tarbijate teadvusse kui ainuke vastava tooteliigi esindaja turul. Konkurendi samaliigilise toote ilmumisel turule on teie tootel tarbijate teadvuses oluline edumaa. Samas on kirjeldava tähise kasutamisel tarbijal oluliselt raskem teie ja konkurendi tootel vahet teha. Seetõttu võib ta suurema tõenäosusega valida sama kirjeldavat tähist kandva konkurendi toote.

Lisaks eristusvõime puudumisele ja kirjeldavusele sätestab kaubamärgiseadus kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaoludena veel tavapärased tähised, nagu OÜ ja AS, tarbijat eksitavad tähised, avaliku korra või heade tavadega vastuolus olevad tähised, riiklikke ja ametlikke sümboleid kujutavad tähised ja veel mõned praktikas harvemini esinevad registreerimisest keeldumise alused.

Kaubamärgi kaitset võib takistada ka kellegi varasem õigus konkreetsele tähisele, nagu varasem kaubamärk, ärinimi või autoriõigus. Näiteks on Eestis kaitstud üle poole miljoni kaubamärgi, enamik neist Euroopa Ühenduse kaubamärgid, ning see arv kasvab pidevalt. Nii muutub järjest raskemaks välja mõelda ja kaubamärgina kasutusele võtta täiesti uusi ja originaalseid tähiseid, mida keegi ei ole varem kasutanud. On oluline teha otsing, et maandada uuel tootel uue kaubamärgi kasutuselevõtuga seonduvaid varasematest õigustest tulenevaid riske.

Eelöeldu ei tähenda, et soovitava tähise kasutamine on kohe välistatud, kui keegi on sama või sarnase tähise juba kaubamärgi või ärinimena registreerinud. Sel juhul tuleb esmalt kindlaks teha, kas teie kaup või teenus on samaliigiline varasema kaubamärgi registreeringuga kaetud kaupade ja teenustega või kuulub samasse valdkonda ärinime omava äriühingu tegevusalaga. Sama tähise kasutamine erinevatel kaupadel ja teenustel on üldjuhul lubatud.

Erandiks võivad olla tuntud, eriti väärtuslikud ja kõrge mainega kaubamärgid, nagu näiteks Coca-Cola, mille puhul sama või sarnase kaubamärgi kasutamine erinevatel kaupadel või teenustel võib ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet.

Kaubamärgi õiguskaitse on territoriaalne. Kaitse kehtib selles riigis või riikide ühenduses, kus märk registreeritakse. Mida rohkem riike, seda kallim on õiguskaitse saamine. Välisriikides kaitse saamiseks võib taotleda igas riigis eraldi rahvuslikku kaubamärki; võib valida Eestis või EÜs registreeritud kaubamärgi või esitatud taotluse baasil rahvusvahelise kaubamärgi, nn Madridi süsteemi, mil taotleja saab valida Madridi süsteemiga liitunud liikmesriikide seast soovitavad riigid. Valida võib ka Euroopa Ühenduse kaubamärgi, mis kehtib kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.

Kui kaubamärk on registreeritud, peab kaubamärgiomanik seda kasutama. Vastasel korral võib tema kaubamärk õiguskaitse kaotada. Eestis võib asjast huvitatud isik nõuda kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühistamist, kui kaubamärki ei ole pärast registrisse kandmist kasutatud viie järjestikuse aasta jooksul.

Autor: Indrek Eelmets

Hetkel kuum