Romet Kreek • 26. september 2011 kell 7:10

Amet: Tallinna Vee erastamisel tehti vigu

Konkurentsiamet vaidlustas Tallinna Vee erastamise tariifimehhanismi õiguspärasuse, teatas vee-ettevõte börsile.

Tallinna Vee ning konkurentsiameti vahelises peetavas kohtuvaidluses – milles Tallinna Vesi on vaidlustanud konkurentsiameti otsuse mitte kooskõlastada ettevõtte poolt esitatud 2011. aasta hinnataotlust –, on konkurentsiamet asunud seisukohale, et 2001. aastal Tallinna linnavalitsuse poolt kehtestatud erastamise tingimused, mis reguleerisid ettevõtte poolt osutavate teenuste hinna kujundamist, olid vastuolus Eesti õigusega.

Tallinna Vee erastas 2001. aastal Tallinna linn, kes sellel ajal ja kuni 31. oktoobrini 2010 oli määratud veeteenuste regulaatoriks vastutades nii veeteenuste korralduse kui tariifirežiimi eest. Erastamise eesmärgiks oli Tallinna Vee poolt pakutava veeteenuste kvaliteedi oluline ja võimalikult kiire parendamine madalaima võimaliku hinnaga tarbijate jaoks, teatas veefirma.

Ettevõte erastati Tallinna linnavalitsuse määratud tingimustel läbiviidud rahvusvahelise konkursi tulemusel. Pakkumise võitis investor, kes pakkus madalaimat veeteenuse reaaltariifi tõusu. Erastamisdokumentide kohaselt peeti erastamise tulemusena sõlmitavat pikaajalist teenuslepingut efektiivseimaks viisiks erastamiseesmärkide ja kvaliteeditõusu saavutamiseks.

Alates 2001. aastal toimunud erastamisest on Tallinna Vesi oma tegevustulemustega alati täitnud ja ületanud erastamise käigus sõlmitud lepingute nõudeid, seisab börsiteates.

2010. aasta novembris esitasTallinna Vesi erastamise käigus sõlmitud lepingute alusel ja kehtivate õigusaktide nõudeid järgides konkurentsiametile koos kõigi seaduses nõutud dokumentidega taotluse, milles palus kooskõlastada 2011. aasta tariifid, millega oleks kaasnenud tariifide tõus 3,5% võrra.

Konkurentsiamet keeldus tänavu 2. mail taotluse rahuldamisest, põhjendades seda muudatustega kehtivas õiguses, mis viidi sisse 2010. aasta augustis vastu võetud monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadusega (jõustusid 1. novembril 2010).

1. juunil esitas Tallinna Vesi Tallinna halduskohtule kaebuse konkurentsiameti 2. mai otsuse peale, paludes muuhulgas kohtul kohustada konkurentsiametit rahuldama ettevõtte taotlus ning kohustada ametit järgima kõiki õigusakte ja arvestama ka ettevõtte erastamisel sõlmitud lepingute sätteid.

Oma 29. augustil halduskohtule esitatud vastuses ettevõtte kaebusele on konkurentsiamet asunud seisukohale, et Tallinna linnavalitsuse poolt erastamise läbiviimisel veeteenuse hinna kujundamisel kasutatud põhimõtted olid ebaõiged ning vastuolus erastamise ajal kehtinud õigusega.

Nii on konkurentsiamet väitnud et "veeteenuse hinna kujundamine tulenevalt [erastamise käigus esitatud] pakkumisest ei ole lubatud", et "ei saa nõustuda asjaoluga, et veeteenuste hinna osas võiks teha pakkumist väidetava eesmärgiga saavutada väikseim võimalik tariifi tõus" ning "on vale [...] väide, nagu erastamislepingust tulenev tariifirežiim oleks täielikus kooskõlas erastamise ajal kehtinud seadustega".

Hetkel kuum