9. detsember 2012 kell 21:00

KredEx on lähtunud majandusloogikast

KredEx langetab alati majanduslikult põhjendatud otsuseid ning erandiks ei ole siinkohal ka Autorolloga seonduv. Antud juhtumi puhul ei ole KredExi tegevust mõjutatud ning kõik otsused lähtuvad tavapärastest põhimõtetest ja majandusloogikast.

Põhjendatud otsus. Käenduse väljastamise hetkel oli Autorollo puhul tegemist pika ajalooga eduka ettevõttega, mis sattus üldise majanduslanguse aastatel raskustesse. Laenukäenduse väljastamisel langetati tavapärane ja põhjendatud otsus.

KredEx ei jäänud passiivseks ka edasises protsessis, kus koostöös krediidiasutusega on kasutatud mitmeid võimalusi kahjude vältimiseks ja sissenõudmiseks, osaliselt see õnnestus. Samas on oluline tegevuse majanduslik mõttekus ja reaalse kahju vähendamise tõenäosus, mistõttu ei pruugi ebamõistlike kulutuste tegemine või liigsete riskide võtmine olla otstarbekas.

Arvestades avalikku huvi on KredEx motiveeritud avaldama otsuste põhjendatuse selgitamiseks konkreetse tehingu detaile. Samas on krediidiasutustega koostöö üheks põhialuseks pangasaladuse reeglite järgimine. Seega puudub KredExil võimalus täpsemalt kommenteerida mis tahes pangalaenuga seotud asjaolusid. Muidu ei oleks KredExi koostöö krediidiasutustega sellisel kujul võimalik ning sattuks ohtu võimalus pakkuda ettevõtetele krediidi hankimisel tuge.

KredExi tegevuses on avalik kogu info, mis puudutab riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest avalike ülesannete täitmiseks või toetusena antud vahendite kasutamist. Finantsteenuseid, sh laenutagatisi pakub KredEx tasu eest selleks eraldatud kapitali baasil. Tekkivad kahjud kaetakse sarnaselt kindlustustegevusele makstud tagatistasude arvelt. Seega lähtub KredEx tavapärasest ettevõtetele kehtivast loogikast, kus sisemine töökorraldus, üksikud tehingud ja dokumendid ei ole avalik informatsioon.

Siseaudit. Kahtluste korral saab tellida pädevatelt ja sõltumatutelt audiitoritelt erikontrolli. Praegu teeb analüüsi

KredExi siseaudiitor, rahvusvaheline audiitorfirma Ernst&Young Baltic. Võimalike puuduste korral tuleb tegevusi korrigeerida ning tõsisemate rikkumiste puhul lasub asutuse juhtidel ka selge vastutus.

Hetkel kuum