Kadri Põlendik • 24. märts 2014 kell 11:10

Mis takistab eksporti?

Ligikaudu 70% tööstusettevõtete käibest moodustab välismüük, mis tõenäoliselt kasvab veelgi, selgus Swedbanki tööstusettevõtete uuringust.

„Ekspordi osakaal käibest püsib stabiilne,“ ütles Swedbanki ettevõtete panganduse juht Robert Kitt. Ta märkis, et tõenäoliselt on ekspordisõltuvus suurem, kui uuringust nähtus. Mullu oli töösturitel ekspordi osakaal 68%, tänavu prognoositakse keskmiselt 1%list kasvu. Selline tendents on kõigis sektorites, nii suur- kui ka väikeettevõtete seas.

Küsimusele, kas ekspordi osakaal käibest jääb 2014. aastal samaks, kasvab või kahaneb, vastas üle poole ettevõtjaist, et see number jääb samaks. 40% plaanib ekspordi osakaalu suurenemist. Kõige lootusrikkam on toidusektor, kus 51% ettevõtteist ootab ekspordi osakaalu kasvu. Madalaim ootus on muus töötlevas tööstuses, kus käibekasvu ootab vaid 30%.

Kitt pidas vajalikuks rõhutada, et küsitlus lõppes vahetult enne taliolümpiamänge, mistõttu ei kajastu selles Ukraina sündmuste mõju.

Eksportööride peamiseks väljakutseks on välisnõudlus, selle pärast tunneb muret veidi üle poole ettevõtjatest. 

30% nimetas eksporti takistavaks teguriks turule sisenemise barjääre. Kitt tõi välja, et barjäärid jagunevad kaheks: majanduslikud ja juriidilised.

„Majanduslikud on sellised, et ma saaks Saksamaale müüa küll, seal ollakse huvitatud, kuid ma saan teha 100 ühikut toodet, aga sakslase tellimuse miinimum on 200 ühikut toodet – mul on majanduslik skaalaefekt, ma ei ole nii suur, et müüa,“ selgitas Kitt. Juriidilise põhjusena tõi ta välja, et välisturule müües võib tekkida mingisugune nüanss, miks toodet ei taheta. Näiteks on selliseid probleeme esinenud Venemaale müües.

Väikseim takistus on finantseerimine, vaid 6% pidas seda piiravaks teguriks.

Sektorite kaupa erinevad üldpildist puidutööstus, kus on suurim takistus tooraine, ja muu töötlev tööstus, kus on probleeme tööjõuga.

Ettevõtjate arvamusi ekspordi väljakutsete kohta:

* Esimeste tehinguteni jõudmine on väga ressursimahukas (aeg, raha, nõuded toodetele jms)* Elektri hind pole konkurentsivõimeline teiste riikidega võrreldes* Keeruline ja kallis kaupade transport/logistika* Loodame koduturu kasvule* Oma riskijulgus* Tarneahelas ülespoole liikumisel risk: konkureerime tänaste klientidega* Mida soovitakse, ei saa toota* Uute tootegruppide käivitamine võtab aega

Hetkel kuum