Virge Haavasalu • 5. veebruar 2016 kell 10:45

Riigikontrolöri haare ulatub Indiast Nigeeriani

Riigikontrolli teosed  Foto: Andres Haabu

Riigikontrolöri Alar Karise juhitava riigikontrolli töö ei piirdu ainult Eesti riigi auditeerimisega, vaid ulatub mitme rahvusvahelise organisatsiooni ja töörühma kaudu maakera ühelt mandrilt teisele.

Riigikontroll

Osaleb kolmes riigikontrollide koostööorganisatsioonis ja mitmes töörühmas:

INTOSAI 

EUROSAI 

ELi kõrgeimate auditiorganisatsioonide kontaktkomitee 

Aastatel 2007–2013 juhtis Riigikontroll rahvusvahelist keskkonnaauditi töörühma INTOSAI WGEA 

Alates 2014. aastast juhib Riigikontroll Euroopa keskkonnauditi töörühma EUROSAI WGEA 

Allikas: Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Toomas Mattson

Riigikontroll kuulub kolme rahvusvahelisse riigikontrollide tööd puudutavasse koostööorganisatsiooni ja osaleb mitmes töörühmas, mistõttu käivad riigikontrolör ja tema alluvad üle ilma toimuvatel kohtumistel.

Riigikontrolli eelmise aasta ulatuslikud välisreisid tulid ilmsiks siis, kui Äripäev uuris asutuse krediitkaartide kasutust. 

Riigikontrollis on kasutusel kaks krediitkaarti, millest üks on riigikontrolöril ja teine välissuhete teenistuse juhatajal. Kahe kaardiga tehtud tehingute kulu oli eelmisel aastal 14 541.76 eurot.

„Praktikas kasutatakse krediitkaarti välislähetustes majutuse eest tasumisel ja vajadusel ka välismaal ürituse korraldamisega seotud kulude tasumisel või väliskülaliste vastuvõtul. Vajadusel kasutatakse kaarti ka tarkvaraostude ning infomaterjalide, raamatute tellimise jms eest tasumisel,“ märkis Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Toomas Mattson jaanuaris Äripäevale.   

Ülevaate lähetuste sisust andis Mattson.

Jordaania mestimisprojekti koolitus Ammanis

Jordaania mestimisprojekti raames viibisid 29. märtsist kuni 1. aprillini Ammanis välissuhete teenistuse ja EUROSAI keskkonnaauditi töörühma (WGEA) juhataja ja tulemusauditi osakonna auditijuhid Kaire Kuldpere ja Viire Viss. Koostöös Jordaania riigikontrolli audiitoritest moodustatud töörühmaga analüüsiti nädala jooksul Jordaania keskkonnaprobleeme ja koostati keskkonnaauditi käsiraamat.

Tšaad

AFROSAI keskkonnaauditi (WGEA) töörühma kutsel osalesid Tšaadi järve äärsete riikide ühisauditi tulemuste esitlusel EUROSAI WGEA eesistujana Alar Karis ning sekretariaadi juhataja Tuuli Rasso. AFROSAI WGEA sekretariaadiga arutati edasisi koostöövõimalusi, sealhulgas riigikontrolli võimalust panustada novembris Senegalis toimuva AFROSAI WGEA koosolekule eelnevasse koolitusse taristu auditeerimise teemal.

Santiago

Tšiili riigikontrolöri kutsel külastas riigikontrolör 6.–7. aprillil koos nõunik Urmet Leega Tšiili riigikontrolli Santiagos. Tutvuti Tšiili riigikontrolli tööga ja tutvustati riigikontrolli kogemust keskkonnaauditi valdkonnas. Anti ülevaade Eesti e-valitsemissüsteemist ja kogemusest paberivaba auditi vallas.

Quito

24.–27. juunil osales Alar Karis VIII EUROSAI-OLACEFSi (Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide kõrgeimate auditiasutuste) konverentsil Quitos, kus juhtis arutelusessiooni teemal „Koordineeritud auditid kui vahend kestliku arengu seireks“ ning osales ettekandega paberivaba auditi teemal Hollandi riigikontrolli juhitud sessioonil „Kõrgeimad auditiasutused ja vaba juurdepääs andmetele“.

Abuja

Riigikontrolör Alar Karis on tänavu kevadeni Nigeeria riigikontrolli mentor, konsulteerides sealse kõrgeima auditiasutuse juhtkonda juhtimise valdkonnas. Karis kutsuti mentoriks Rootsi ja Aafrika ingliskeelsete riikide kõrgeimate auditiasutuste ühisprogrammi raames. Programmi eesmärk on arendada Aafrika ingliskeelsete riikide riigikontrollide juhtide strateegilise tasandi juhtimise oskusi. Programmi koordineerib ja kulud katab Rootsi riigikontroll.

Kairo

Riigikontrolör Alar Karis osales 30. septembrist 2. oktoobrini INTOSAI keskkonnaauditi töörühma (WGEA) juhtkomitee 14. koosolekul Kairos Egiptuses. Riigikontrolör tegi ettekande Euroopa töörühma hiljutistest ja lähenevatest tegevustest ning edasistest sihtidest.

Jeruusalemm

EUROSAI korraldas koostöös Iisraeli riigikontrolliga 8.–13. novembril Jeruusalemmas EUROSAI 2. noortekonverentsi, kuhu ühe aukülalisena oli palutud osalema ka Eesti riigikontrolör Alar Karis. 

Osalesid ka EUROSAI keskkonnauditi töörühma sekretariaadi nõunik Krislin Kivi, finantsauditi osakonna audiitor Stella Iis ja tulemusauditi osakonna audiitor Kadri Pungas. Krislin Kivi korraldas noortekonverentsil säästva arengu auditi õpitoa ning Stella Iis ja Kadri Pungas õpitoa, kus käsitleti interaktiivseid meetodeid kodanike kaasamiseks valitsemisprotsessi ja kõrgeimate auditiasutuste töösse. 

EUROSAI 3. noortekonverentsi korraldab riigikontroll 2018. aastal Eestis.

Shimla

Riigikontrolör Alar Karis osales 15.–20. novembril Indias Shimlas globaalsel juhtimissümpoosionil.Riigikontrolör oli kutsutud juhtima üht paneelaruteludest. Riigikontrollist osales ka finantsauditi osakonna vanemaudiitor Angela Onno.

Helsingi

10. märtsil toimus EUROSAI juhatuse koosolek Helsingis, kus osalesid Alar Karis ning välissuhete teenistuse ja EUROSAI keskkonnaauditi töörühma (WGEA) juhataja Tuuli Rasso. Kuulati ära ettekanded sekretariaadi, toimkondade ja töörühmade tegevusest. EUROSAI WGEA töörühma eesistujana tegi Karis ettekande töörühma tegevustest.

Ljubljana

18.–19. märtsil osalesid riigikontrolli nõunik Urmet Lee ja välissuhete teenistuse juhataja Tuuli Rasso Ljubljanas kontaktametnike koosolekul, kus kontaktkomitee töörühmad tegid ettekandeid oma töö tulemustest ning Läti riigikontroll tutvustas järgmise kontaktkomitee päevakava ja arutlusteemasid.

Varssav

Alar Karis osales 20. mail Poola riigikontrolli initsiatiivil Varssavis kohtumisel, mille eesmärk oli tutvustada Gruusia, Moldova ja Ukraina riigikontrolli juhtkondadele ELi liitumisprotsessi. Kogemusi jagas ka Euroopa kontrollikoda.

Riia

18.–19. juunil toimus Riias Euroopa kontrollikoja ja ELi kõrgeimate auditiasutuste juhtide kontaktkomitee kohtumine, millel osalesid riigikontrolör Alar Karis, riigikontrolöri nõunik Urmet Lee ja välissuhete teenistuse juhataja Tuuli Rasso. Põhiline aruteluteema oli Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI). 

Malta

Riigikontroll korraldas koostöös Malta riigikontrolliga 6.–8. oktoobril EUROSAI keskkonnaauditi töörühma (WGEA) iga-aastase koosoleku Maltal. Koosolekule eelneval päeval korraldati koolitus põllumajandusvaldkonna auditeerimise teemal. 

Riigikontrolli auditijuht Viire Viss tutvustas Eesti riigikontrolli kogemusi tööstusjäätmete korralduse auditeerimisel ning auditijuht Kaire Kuldpere andis ülevaate kogemustest ja väljakutsetest riigikontrolli suhtluses eraettevõtetega.

Koosolekul toimusid kõrvalkohtumised, kus tehti ühisauditite plaane. 2016. a kevadel toimub Tallinnas töörühma kevadseminar. 14. aastakoosolek korraldatakse 2016. a sügisel koostöös Makedoonia riigikontrolliga Makedoonias.

Lissabon

21.–24. oktoobril osalesid välisuhete teenistuse juhataja Tuuli Rasso ja nõunik Krislin Kivi EUROSAI sihtrühma (GT3) koosolekul Lissabonis, kus andsid aru EUROSAI WGEA tööst.

Hetkel kuum