• Jaga lugu:
  Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

  Metsameeste mure: seadus lubab Eesti lagedaks raiuda

  Metsandusfirma OÜ Lignator Mets juhataja Toomas Kont (vasakul) ja metsaülem Magnus Karukäpp. Foto: Väinu Rozental

  Keskkonnaministeeriumi selgitustööst hoolimata raiuvad erametsaomanikud ikka veel, et metsaseaduse muudatused on võetud ette selleks, et riigimetsas oleks võimalik rohkem lõigata soodsamalt kaubaks minevat okaspuupalki.

  Metsaseaduse muutmise kavatsuses on kümme punkti, millest kaks puudutavad otseselt okaspuu raiet. Kavas on alandada viljakal pinnasel kasvavate kuusikute minimaalset raievanust (vt 29. märtsi Äripäeva) ning leevendada peamiselt männikutes tehtava turberaie piiranguid.
  „Kui need punktid rakenduvad ja metsaseadus muutub liberaalsemaks, võiks teoreetiliselt kuni 80 protsenti kinnistu mahust kohe ära raiuda,“ ütles paarikümne suurema Eesti metsaomaniku hulka kuuluva OÜ Lignator Mets metsaülem Magnus Karukäpp. „Plaanitavad meetmed on ühesuunalised, need on suunatud okaspuu raie suurendamisele eelkõige riigimetsas. Samas ei ole pakutud ühtegi vastumeedet, mis okaspuu raiumist tasakaalustaks, näiteks lehtpuu puhul.“

  Turberaie

  Turberaie on uuendusraie ehk lõppraie liik (teine liik on lageraie).

  Looduskaitsealade piiranguvööndites on lõppraiena lubatud valdavalt vaid turberaie.

  Turberaiega raiutakse mets hõredamaks, et valgus pääseks metsa alla ja mets hakkaks looduslikult uuenema.

  Turberaiet tehakse valdavalt männikutes, aga ka teistes puistutes, v.a kuusikud.

  Turberaiet on mõistlik kasutada siis, kui on soov, et metsa uuendamisel ei tekiks ka lühikeseks perioodiks lagedaid alasid.

  Kehtiva metsaseaduse kohaselt tohib turberaie üht alaliiki – aegjärgset raiet – teha kuni kolmes järgus 10-20 aasta jooksul. Ettepanek on kaotada aegjärgse raie ajalised piirangud, ent raiejärkude vahe peab olema vähemalt viis aastat.

  Kehtiva metsaseaduse kohaselt peab täius pärast esimest raiejärku olema sõltuvalt raie-eelsest täiusest ning sellest tulenevast raiejärkude arvust kas 30 või 50 protsenti. Ettepanek on kehtestada läbivalt 30protsendiline piir.

  Turberaie piirangute leevendamise eesmärk on soodustada turberaiete kasutamist lageraie asemel.

  Allikas: keskkonnaministeerium, Äripäev

  Metsaseaduse muutmise kavatsuse üks koostaja, keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist Taivo Denks rõhutas, et metsaseaduse muudatused ei ole suunatud okaspuu raie suurendamisele, vaid nende eesmärk on võimaldada rakendada põhjendatud metsakasvatuslikke võtteid. „Viljakates kasvukohades kuusikute raievanuse alandamine ei ole suunatud raiemahu suurendamisele, vaid selleks, et seda osa kuusikutest oleks võimalik raiuda siis, kui on veel võimalik saada kvaliteetset puitu,“ kinnitas ta. „Kuna turberaie korral saadakse puit kätte mitmes järgus, siis ei ole õige väita, et ka see muudatus teenib raiemahtude suurendamise eesmärki.“
  Raieettepanekud ülikoolist
  Denksi sõnul on nad saanud konkreetsed muudatusettepanekud turberaie kohta Eesti Maaülikooli teadlastelt. „Üks ettepanek on kaotada aegjärkse raie ajalised piirid, kuna oluline pole mitte perioodi pikkus, vaid see, et enne järgmise raiejärgu tegemist oleks tekkinud piisav uuendus,“ selgitas ta. „Teine ettepanek on kehtestada raie-eelse täiuse piiriks 30 protsenti, kuna praegu osalt nõutav 50 protsenti on liiga kõrge ning ei võimalda juur- ja valguskonkurentsi tõttu elujõulise ja kiirekasvulise loodusliku uuenduse teket vana metsa turbe all.“
  Lignator Metsa juhataja Toomas Kondi hinnangul võimaldavad muudatused turberaideid kasutada oluliselt intensiivsemalt neil aladel, kus lageraiet seni teha ei tohtinud. „Näiteks looduskaitsealade piiranguvööndites on lõppraidest lubatud vaid turberaided,“ rääkis ta. „Kui nüüd kaotatakse aegjärksel raidel ajalised piirid ja raie protsenti suurendatakse, on oht, et looduskaitsealadele tekivad suured lageraielangid.“
  Denksi kinnitusel on iga konkreetse looduskaitseala piiranguvööndis lubatud tegevused sätestatud vastavas kaitse-eeskirjas ning turberaie tegemise piiranguid on kaalutud iga piiranguvööndi jaoks eraldi. „Sageli ei ole piiranguvööndis otstarbekas uuendusraieid täielikult keelata ning selle asemel seatakse kaitse-eeskirjades piiranguid näiteks raievanusele, raielangi suurusele, raieajale või raieliigile,“ täpsustas ta.

  Eesmärk kulude pealt kokku hoidaAnts Erik, Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees, keskkonnaministeeriumi metsandusnõukogu liige

  Turberaie üks eesmärk erametsaomanikule on hoida kokku uuenduskulude pealt. Samas sõltub metsa looduslik uuenemine paljuski kasvukoha tüübist ja looduslikust foonist. Näiteks Kagu- ja Lõuna-Eestis loodusliku uuenemisega erilisi probleeme pole, enamik lageraielankidest uueneb seaduse nõuete kohaselt. Kõige suuremad murekohad on Lääne-, Harju- ja Järvamaa, kus metsa looduslik uuenemine ei ole niivõrd võimas. Neis piirkondades on erametsaomanikul oma metsa oluliselt kallim majandada kui Lõuna-Eestis.

  Palgi osatähtsus suureneb
  Keskkonnaagentuuri 2014. aasta statistilise metsainventuuri andmeil oli Eestis kaitsealade piiranguvööndite metsi 149 800 hektarit, mis moodustab ligi 6,6 protsenti kogu Eesti metsamaa pindalast. Enamik ehk ligi 62 protsenti piiranguvööndite metsadest asub riigimetsas. RMK kommunikatsiooniosakonnast täpsustati, et eelmisel aastal tegi RMK kaitsealadel turberaiet 74 hektaril, see moodustab mõne protsendi RMK uuendusraie pindalast ja seda ei ole plaanis suurendada.
  Kui vaadata RMK viimaste aastate raiestatistikat, siis pidevalt on kasvanud raiemaht ja tasapisi ka palgi osa sortimendis. RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi prognoosi kohaselt moodustab palgi osatähtsus tänavu 43,3 protsendini. „Palgi osakaalu loodame veidi tõsta tänu saetööstuse investeeringutele peenema puidu kasutamiseks,“ kommenteeris Kaubi. „Reserv peitub paberipuidus, millest on võimalik diameetri alusel peenpalki täiendavalt saada. See eeldab tööstusliku nõudluse olemasolu. Selle aasta teisel poolel saavad valmis uued investeeringud, mis peenpalgile nõudlust lisavad.“
  Eesti Erametsaliidu juhatuse esimehe, keskkonnaministeeriumi metsandusnõukogu liikme Ants Eriku sõnul erametsades praegu küll üleliia ei raiuta. „Puidu hind on madal, ilmastik pole soodne, ei ole tahtmist või ei ole teadmist,“ loetles Erik põhjuseid, miks erametsaomanik raiuma ei kipu. „Ja peamine, kui nõudlust metsamaterjali järele ei ole, ei juhtu midagi.“

  RMK raiub järjest rohkem saepalki (miljonites kuupmeetrites)

  Allikas: RMK

  Oluline kutsetunnistust puudutav muudatus
  Erik peab metsaseaduse kavandatavatest muudatustest erametsade jaoks kõige olulisemaks võimalust võtta ebaausalt metsakorraldajalt ehk taksaatorilt kutsetunnistus ära. „Praeguse korra kohaselt saab litsentsi ära võtta ainult taksaatorfirmalt ja taksaator ise ei vastuta sisuliselt mitte millegi eest,“ kurtis Erik. „Muudatus korrastab kindlasti turgu.“
  Toomas Kondi sõnul on metsaseadust viimase kümne aasta jooksul mitu korda muudetud. „Iga kord enne muutmist küsitakse pädevatelt inimestelt arvamusi ja kirjeldatakse, millised prognoositavad mõjud võivad muudatuse tõttu ilmneda,“ seletas ta. „Paraku seda, miks eelmise muudatuse eesmärgid ei täitunud, ei analüüsita.“
  Kont lisas, et metsaseaduse nõuete järk-järguline leevendamine ilma taasmetsastamise nõuete täitmise kontrolli meetmeteta on nagu kassi saba raiumine tüki haaval. „Kui keskkonnaministeeriumi pikaajaline eesmärk on loobuda kõikidest piirangutest, siis võiks need kehtestada ühe korraga,“ lausus ta. „Praegu suurendame turberaie esimese järgu raiemahtu, kolme aasta pärast võib-olla vähendame kahe järgu vahele jäävat aega viielt aastalt kolmele ja seejärel kahele aastale. Kõik see annab võimaluse raiuda kinnistuid üha intensiivsemalt ilma neid uuendamata.“
  Üks küsimus: miks ei ole metsaseaduse muutmise kavatsuses pakutud ühtegi meedet, et tasakaalustada okaspuu raiumist?
  Vastab keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist Taivo Denks.
  Leevendusmeetmena kuusikute okaspuupuistute vähenemise vastu oleks vaja teha paremat teavitustööd metsaomanike seas, et raiutud okaspuupuistud uuendataks okaspuudega. Riigimetsas valdavalt nii ka tehakse, aga erametsades paraku kiputakse ikka enamasti kergema vastupanu teed minema ning loodetakse loodusliku uuenduse tekkele, mis paraku tähendab enamasti raielangi uuenemist lehtpuuga.
  Teisest küljest peaks olema metsaomaniku enda otsustada, millist puuliiki ta enda maal kasvatada soovib. Põllumehele me ju ei ütle ette, et ta peab sinna, kus eelmisel aastal nisu kasvas, jälle tingimata nisu külvama.
  Jaga lugu:
 • Hetkel kuum

Toiduliidu juht: ma ei saa aru, kas meil on sügisel gaasi või ei ole
Eesti tarnekindluse eest vastutavate ametnike väljaütlemised on muutnud kogu tööstussektori ärevaks. Samas ei paista tulevik paljudele probleemidele vaatamata ainult mustades toonides, kirjutab Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Eesti tarnekindluse eest vastutavate ametnike väljaütlemised on muutnud kogu tööstussektori ärevaks. Samas ei paista tulevik paljudele probleemidele vaatamata ainult mustades toonides, kirjutab Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
USA aktsiaturud alustasid nädalat reipa tõusuga
USA suuremad aktsiaindeksid kerkisid nädala esimesel börsipäeval reipalt: S&P 500 tõusis 1,86%, Dow Jones 1,98% ja Nasdaqi liitindeks 1,59%.
USA suuremad aktsiaindeksid kerkisid nädala esimesel börsipäeval reipalt: S&P 500 tõusis 1,86%, Dow Jones 1,98% ja Nasdaqi liitindeks 1,59%.
Parimad juhid: avaliku sektori juhtide palgad peavad tõusma
Konkursi parim juht finalistid LHV Grupi juht Madis Toomsalu ja Enefit Green juht Aavo Kärmas leidsid saates „Kuum tool“, et avaliku sektori tasud peaksid olema kõrgemad kui täna. Tänavusel konkursil esikolmikusse jõudnud kahe börsifirma juhi palganumber on näiteks kolm korda kõrgem kui konkursil kolmandal finalistil, Häirekeskuse juhil Kätlin Alvelal. Juhid on juhid ja vahet ei olegi, kas nad on eraettevõttes või avalikus sektoris, leidis Aavo Kärmas.
Konkursi parim juht finalistid LHV Grupi juht Madis Toomsalu ja Enefit Green juht Aavo Kärmas leidsid saates „Kuum tool“, et avaliku sektori tasud peaksid olema kõrgemad kui täna. Tänavusel konkursil esikolmikusse jõudnud kahe börsifirma juhi palganumber on näiteks kolm korda kõrgem kui konkursil kolmandal finalistil, Häirekeskuse juhil Kätlin Alvelal. Juhid on juhid ja vahet ei olegi, kas nad on eraettevõttes või avalikus sektoris, leidis Aavo Kärmas.
Raadiohommikus: Vene miljardäri Eesti äridest, vanametalli hinnalangusest ja Repsi kohtusaagast
Kui Ukraina sõda kergitas esimese kuu ajaga vanametalli hinna ulmerekordini, on nüüdseks hind allapoole ronimas. Mis toimub metalliturul ja kuidas see mõjutab sektori ettevõtteid, räägib Äripäeva hommikuprogrammis vanametalli ümber töödelda aitava ettevõtte Cronimet Nordic juht Eva Pedjak.
Kui Ukraina sõda kergitas esimese kuu ajaga vanametalli hinna ulmerekordini, on nüüdseks hind allapoole ronimas. Mis toimub metalliturul ja kuidas see mõjutab sektori ettevõtteid, räägib Äripäeva hommikuprogrammis vanametalli ümber töödelda aitava ettevõtte Cronimet Nordic juht Eva Pedjak.
Raadiohommikus: uued, silmapaistvad ja parimad juhid
Äripäeva raadio uue nädala hommikuprogrammis ja saatepäevas annavad tooni, mõtteainet ja vastuseid silmapaistvad Eesti juhid.
Äripäeva raadio uue nädala hommikuprogrammis ja saatepäevas annavad tooni, mõtteainet ja vastuseid silmapaistvad Eesti juhid.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.