Artikkel
  Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

  Vald väänab meie käsi

  Kinnisvaraarendajatest vendade Nirkide väitel pressib Saue vald neilt pärandvaraks saadud maad välja. Vallajuhtidel aga on vendade tegevusele oma etteheited. Pingeline vaidlus kogub tuure.

  Saue vallas Laagri alevis asub Seljaku tänav. Selle ääres omakorda kaks arendamist ootavat kinnistut – Käspre ja Limberi. Need kuuluvad pärandvarana vendadele Tavi ja Valde Nirgile, kelle soov on rajada sinna eramukrundid.
  Enne lõpliku detailplaneeringuni jõudmist tuleb esmane eskiis viia vastavusse valla kehtestatud üldplaneeringuga. Ja siit algavad probleemid. Nirkide nägemus eramukruntidest põrkub mitmes punktis valla ootuste ja nõudmistega.
  Nirgid: vald pressib maad välja
  Esmalt tekitab Nirkides arusaamatust nõue eraldada nende eraomandist vallale ca 3000 m2 suurune maariba, ja seda ainsagi veeringu eest. Nimelt soovib vald rajada Seljaku tänava äärde kulgema 25 meetri laiuse roheala. See eeldab, et krundid, mis ühest servast tänavaga piirduvad, peavad loovutama tänava poolt ca 20 meetrise maatüki.
  Vallavanem Andres Laisk põhjendas maariba vajadust avalike huvidega. Nimelt on sinna plaanitud teelaiendus ja virgestusala.
  „Ei saa nii, et iga maaomanik ehitab isemoodi. Vastasel juhul juhtub nagu paljudes Euroopa riikides, kus on kõrvuti sarad ja kortermajad. Igal piirkonnal on oma üksikasjad, millest tuleb lähtuda. Seljaku tänav on kasvava liikluskoormusega ja sinna äärde on kindlasti vaja rajada kergliiklustee. Lisaks on see vajalik, et Nirgid maju päris vastu teeserva ei ehitaks,“ lisas Laisk.
  Tavi Nirgi väitel on üldplaneeringu kohaselt nii Käspre kui Limberi kinnistute sihtotstarve eramu- ja ridaelamumaa. „On arusaamatu, miks on nende tulevastele elanikele lisaks oma hoovialadele vaja tänava äärde veel virgestusala,“ leidis Nirk.
  Teiseks ei pea 1500m2 suurusel krundil maja vastu teeserva ehitama ja piisaks, kui regulatsioon määraks kindlaks maja kauguse teeservast.
  Kolmandaks sobiks rohealaks tänava poolt vaadates krundi tagumisse serva jääv maatükk, sest seal asuvad maa-alused tsaariaegsed rongitunnelid ei luba muinsus- ja keskkonnakaitselistel põhjustel elamuid ehitada.

  Vallavanem Andres Laisk põhjendas vajadust jõuliselt eraomandisse sekkuda Nirkide eelmise arendusega Nõlvaku tänaval. „Parkimiskohti oli pool ühe korteri kohta. Täna on vald pidanud need tagantjärgi ehitama, samuti mänguväljaku. Erahuvi pööras arenduse enda kasuks,“ väidab Laisk.

  Tavi Nirgi sõnul ei saa mingist „eelmisest arendusest“ juttu olla, sest seda pole olemas! „Arendus, millele Laisk ilmselt viitab, oli nn Nõlvaku arendus, millesse olid haaratud kuue maaomaniku maad. Mina olin seal ainult üks osanik. Arendus müüdi firmale, kes koostas lõpliku detailplaneeringu, mille Saue vald ise kehtestas! Mis süü on siin Nirkidel, kus Valde Nirk polnud isegi osanik?"

   
  „Meid on sügavalt solvatud“
  „Meie eskiis nägi ette haljasaladeks ja transpordimaaks üle 33% kogu planeeritavast pindalast. Sügavalt solvav on kuulda vallavanema süüdistusi, et "Nirgid tahavad kogu raha oma tasku toppida" ja "see on avaliku huvi ja ahnuse kokkupõrge". See oli hoopis Andres Laisa helesinine unistus saada tasuta ja kehtivat valla üldplaneeringut rängalt eirates meilt kätte 3000m2 maad, näitamaks, et lõppotsus on tema teha ja ta võib üldplaneeringut muuta oma äranägemisel,“ selgitas Nirk oma arusaama konfliktist.
  Nirkide kruntide kõrval asub Kirsimäe kinnistu. Selle detailplaneeringu koos lähisugulastega läbi viinud Reigo Vooremaale vald maa äraandmise nõuet ei esitanud. „Meie leping ei sisaldanud sääraseid punkte,“ tõdes ta.
  Vooremaagi pakkus välja, et kuna Nirkidel jääb osa maad tunnelisüsteemi piiranguvööndisse, kuhu ehitada ei saa, võiks seda pargialaks kasutada.
  Eraomand põhiseadusega kaitstud
  Äripäevale kommentaari andnud vaidlusesse mittepuutuva advokaadibüroo Sirel ja Partnerid vandeadvokaat Kristo Kallas kommenteeris valla nõudmist kui põhiseaduse vastast. Advokaadi sõnul pole vahet, kuidas eraomanik maa saanud on, s.t kas ostnud või pärinud. Fakt on, et põhiseadusega kaitstud omandile omavoliliselt küüsi taha panna ei saa.
  „See peab toimuma planeeringu alusel ehk maa peab olema ette nähtud avalikuks kasutamiseks. Sellele järgneb sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise menetlus. Kui juba jõuga kellegi vara kallale minna, tuleb igal juhul maksta hüvitust. Valdavalt kasutatakse selliseid sunnivahendeid teede ja tehnovõrkude ehitamise puhul,“ kinnitas Kallas.
  Teine võimalus on eraomanikuga sõlmitud kokkulepe. Sel juhul kehtib üldine lepinguvabaduse põhimõte ja seadus kokkuleppeid ei piira.
  Toetusraha on kokkuleppeline
  Teine nõue, mis Nirgid tõredaks teeb, on sotsiaalobjektide hüvitis. Lepingus on kirjas punkt, mis kohustab Nirke toetama valla sotsiaalobjektide väljaehitamist summas 2556 eurot iga detailplaneeringus kavandatud eluaseme kohta.
  Pilk Saue valla üldplaneeringu selgitusse ütleb, et „kui detailplaneeringuga kavandatakse uusi eluasemeid, määratakse lepingus ka arendaja kohustused uute elanike teenindamiseks vajalike sotsiaalse infrastruktuuri objektide (lasteaed, kool, raamatukogu jne) rajamisel“.
  Vooremaa sõnul soovis Saue vald ka nendelt sotsiaalobjektide väljaehitamise toetust. See tekitas arutlusmomendi, kuid lõpuks anti vallale nõusolek. „Osa meie planeeritavast alast hõlmas ka Saku valda, kuid sealt sellist nõuet ei esitatud,“ märkis Vooremaa.
  Tavi Nirk pöördus selguse saamiseks rahandusministeeriumisse. Sealt sai ta enda sõnul vastuse, et sotsiaalse infrastruktuuri tasu ei ole rahaline kohustis ja sellise maksu nõudmine ei ole sätestatud seaduses. Valla- või linnavolikogu saab aga kehtestada ja nõuda vaid neid makse, mis on sätestatud kohalike maksude seaduses. Need on teede ja tänavate sulgemise, reklaami-, mootorsõiduki-, loomapidamise-, lõbustus-, ja parkimismaks. „Saue vallas nõutakse detailplaneeringu koostamise käigus ebaseaduslikke makse,“ võttis Tavi Nirk seisukoha.
  Vallavanem Andres Laisk väitis, et infrastruktuuri väljaehitamist toetavad meetmed kehtivad kõikidele. Enamgi – see mitme omavalitsuse praktika pärineb juba 10 aasta tagusest ajast. „See pole ebaseaduslik tasu, vaid avaliku huvi kaasfinantseering. Võlaõigusliku kokkuleppe küsimus, milles meie lähtealus on üldplaneering,“ selgitas Laisk.
  Nirk jäi seisukohale, et uute koolide ja lasteaedade ehitamine peaks olema finantseeritav juurde tulevate elanike makstava ja neilt laekuva suureneva tulumaksu toel.
  Kristo Kallas hindas juriidilisest seisukohast rahalise toetuse nõudmist kokkuleppe teel lahendatavaks küsimuseks. „Kui leping on sõlmitud, tuleb seda täita. Kui lepingut veel ei ole, on kokkuleppe mittesaavutamise hinnaks, et planeeringut ei kehtestata,“ nentis vandeadvokaat.
  Kuniks arendajate detailplaneeringud pole vastavuses Saue valla kehtestatud üldplaneeringuga, ei anna vallavanem Andres Laisk (pildil) ka nõusolekut ehitustegevust alustada.
  Üldplaneeringud valla ainuotsustada
  Kolmanda küsitavusena tõstatas Nirk vallavõimu voli muuta üldplaneeringut ilma elanikkonna soove arvestamata ja laiemat pilti nägemata. Näitena tõi ta Laagri Kaselaane elurajooni, kus täidetud soopinnasele on esialgse kolme kortermaja asemel kerkimas kuusteist uut eluhoonet, kokku 320 korterit. „Sama lihtsalt muutus ka Nõlvaku tänav 14 korterelamu 8 korteriga elamust 12-korteriliseks,“ tõi Nirk teisegi näite, tõlgendades mõlemat kui majanduslikult tulusaid, kuid linnaruumi ja ümbruskonna seisukohast pigem arusaamatuid lahendusi.
  Planeerimisseadus ütleb üheselt, et üldplaneeringu kehtestab omavalitsus volikogu otsusega. „On üksnes valla otsustada, millist maakasutust vallas soovitakse ning mitte keegi ei saa vallale ette kirjutada, mida ja kuidas planeerida,“ kinnitas vandeadvokaat Kallas.
  Üldplaneeringu muutmine on rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõuniku Anni Konsapi sõnul samuti omavalitsuse sisustada. „Üldplaneeringu muutmine detailplaneeringuga peab olema ennekõike erand,“ kinnitas ta.
  Vallavanem Laisa sõnul ei ole avalik ruum eraomandis kaitstud. Ta tõi näitena 2. aprilli „Pealtnägija“ loo grusiin Konstantin Ivanišvilist, kes ostab kokku elurajoonide teid ja trasse ning maksustab sealseid elanikke.
  „Täpselt nii võiks juhtuda ka siin, kui me anname järele. Me oleme seda vältinud igal juhul, kus võimalik, tänu väga jõuliselt omandatud avalikule ruumile,“ lausus Laisk.

  Omavalitsuste struktuur vajaks reformi

  Kas omavalitsuste praegune võimustruktuur, kus otsustusõigus – ja seda eriti Saue valla näitel – on delegeeritud ühe isiku kätte, on ikka kõikide elanike huve parimal moel teeniv? Kui valla asjade ajamine on väikse grupi käes, on seal alati isiklikud huvid mängus. Peaksime mõtlema vallavälisele spetsialistide grupile, kes ütleb, kuhu ja mida ehitada.

  14. märtsi Postimehes kirjutab õiguskantsler Ülle Madise artiklis „Rahva raha eest udu ajamine peab lõppema“, et meil on liiga palju ametnikke. Selle loo valguses küsingi, miks pidas vallavanem Andres Laisk tööl spetsialiste, kelle otsuseid pidi ta ise järjepidevalt suunama ja muutma?

  Hiljuti lugesin ka Nõmme lehest Mari Jüssi artiklit, kelle sõnul tuleks mõtlema hakata, kuidas parandada maade kasutust ja inimeste liikumist ning vähendada autode kasutamist. Tuleks tihendada elamutsooni, kus juba on raudtee või bussiühendus. Eramuid seevastu ehitada kohtadesse, mis on ligipääsetavad autodega.

  Tavi Nirk,
  kinnisvaraarendaja
   
 • Hetkel kuum
Kaja Kallas: kaitseme end jõukaks Peaministri vabariigi aastapäeva kõne
Eestisse investeerimise vastu on viimasel ajal huvi üles näidanud mitmed suured rahvusvahelised kaitsetööstusettevõtted, rääkis peaminister Kaja Kallas Tartus peetud Eesti iseseisvuspäeva kõnes.
Eestisse investeerimise vastu on viimasel ajal huvi üles näidanud mitmed suured rahvusvahelised kaitsetööstusettevõtted, rääkis peaminister Kaja Kallas Tartus peetud Eesti iseseisvuspäeva kõnes.
Bookingi aktsia tegi 20 kuu suurima languse
Reisiteenuste pakkuja Booking Holdings aktsia tegi reedel 20 kuu suurima languse pärast seda, kui nad avaldasid pettumust valmistava prognoosi reisibroneeringute ja brutobroneeringute osas. Tulemusi mõjutasid Iisraeli sõda ja valuutakursside kõikumised, vahendas Bloomberg.
Reisiteenuste pakkuja Booking Holdings aktsia tegi reedel 20 kuu suurima languse pärast seda, kui nad avaldasid pettumust valmistava prognoosi reisibroneeringute ja brutobroneeringute osas. Tulemusi mõjutasid Iisraeli sõda ja valuutakursside kõikumised, vahendas Bloomberg.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Väiketootjate unistus on purunenud: meie pealt hoitakse esimesena kokku
Unistus, et järjest rohkem tarbitakse teadlikult kohalike väiketootjate tooteid, ei ole täitunud, ütles väiketootja Nopri talumeierei peremees Tiit Niilo.
Unistus, et järjest rohkem tarbitakse teadlikult kohalike väiketootjate tooteid, ei ole täitunud, ütles väiketootja Nopri talumeierei peremees Tiit Niilo.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Neeme Korv: Skype'i tegijad trikitavad jälle
Eesti kapital osaleb olulistes tehingutes, kiiresti kasvavad gasellettevõtted ületavad takistusi, aga kas vaeseks saame end ikkagi vinguda, küsib Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.
Eesti kapital osaleb olulistes tehingutes, kiiresti kasvavad gasellettevõtted ületavad takistusi, aga kas vaeseks saame end ikkagi vinguda, küsib Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.
Kaitseväe uus juht sai paika
Eesti kaitseväe uueks juhiks saab Andrus Merilo, kes võtab kohused üle Martin Heremilt suvel.
Eesti kaitseväe uueks juhiks saab Andrus Merilo, kes võtab kohused üle Martin Heremilt suvel.
Teadlane: kliimaseaduse eesmärk on vildakas
Rääkides rohepöördest, siis ka autodega tehakse pöördeid. Aga see on juhi otsus, kas pööre toimub sujuvalt ja kaasreisijatele märkamatult või külg ees kummivilina saatel, kirjutab TalTechi doktorant-nooremteadur, kliimaseaduse transpordi ja liikuvuse töögrupi liige Tanel Jairus.
Rääkides rohepöördest, siis ka autodega tehakse pöördeid. Aga see on juhi otsus, kas pööre toimub sujuvalt ja kaasreisijatele märkamatult või külg ees kummivilina saatel, kirjutab TalTechi doktorant-nooremteadur, kliimaseaduse transpordi ja liikuvuse töögrupi liige Tanel Jairus.
Ford heitis Viktor Siilatsi õuele uue konkurendi
Eestis seni ainsana Forde müünud Viktor Siilatsi ettevõte Info-Auto peab nüüd hakkama võistlema Inchcape Motorsiga, kuna viimane sai samuti Fordi ametlikuks edasimüüjaks.
Eestis seni ainsana Forde müünud Viktor Siilatsi ettevõte Info-Auto peab nüüd hakkama võistlema Inchcape Motorsiga, kuna viimane sai samuti Fordi ametlikuks edasimüüjaks.
Volkswageni müügihiti Tiguani uusversioon: säästlikud hübriidajamid ja kõrgklassi varustus
Tiguan on praegu üks edukamaid Volkswageni mudeleid maailmas. Alates mudeli debüüdist 2007. aastal on rohkem kui 7,6 miljonit ostjat teinud valiku selle keskmise suurusega linnamaasturi kasuks.
Tiguan on praegu üks edukamaid Volkswageni mudeleid maailmas. Alates mudeli debüüdist 2007. aastal on rohkem kui 7,6 miljonit ostjat teinud valiku selle keskmise suurusega linnamaasturi kasuks.
Energiaettevõtjad ehitavad Paldiskisse vesisalvesti ja sadama
Eesti energiaettevõtjate taristuprojekt Energiasalv ja Lääne-Harju vald sõlmisid kokkuleppe, mille tulemusena tulevad Paldiskisse vesisalvesti ja väikesadam.
Eesti energiaettevõtjate taristuprojekt Energiasalv ja Lääne-Harju vald sõlmisid kokkuleppe, mille tulemusena tulevad Paldiskisse vesisalvesti ja väikesadam.