• Jaga lugu:

  Terviklik GIS-platvorm toob targale organisatsioonile suurt kasu

  "Tänapäevase sisu ja võimalustega geoinfosüsteemide (GIS) ja vastavate tehnoloogiate kaasamine muutub organisatsioonides üha asendamatumaks osaks nii spetsialistide kui ka juhtide tasandil, sest aitavad inimestel teha igapäevaseid toiminguid senisest tõhusamalt ja mugavamalt. See omakorda muudab ka otsuste langetamise märksa efektiivsemaks, täpsemaks ja läbipaistvamaks," räägib AlphaGIS OÜ müügiosakonna juhataja Ranel Suurna.

  AlphaGIS OÜ müügiosakonna juhataja Ranel Suurna
  Muutused meie ümber toimuvad järjest kiiremini ning valdav osa protsessidest on kirjeldatavad kindla geograafilise asukohaga, millest on tingitud kiirelt kasvav nõudlus kvaliteetsete asukohta sisaldavate suurandmete ja vastava info töötlemis- ja analüüsimisvahendite järele. Neile, kes soovivad kasutada moodsaimat GIS-tehnoloogiat, on AlphaGIS OÜ usaldusväärseks partneriks koostöös sobiva lahenduse valikul ja igapäevatöösse juurutamisel. Riigihalduses on 2017. aastal toimumas väga suured ja olulised muudatused haldusreformi näol, mille tulemusena muutub juba lähitulevikus paljude kohalike omavalitsuste haldusterritoriaalne mastaap ja senine töökorraldus.Milleks kohalikule omavalitsusele GIS?
  Esmalt vajab iga kohalik omavalitsus ja selle allasutused igapäevaste kaalutletud otsuste tegemisel täpset ja ajakohast infot oma territooriumil toimuva ja juhtuva kohta. See on vajalik, et pakkuda inimestele aina paremaid teenuseid, tagada piirkondade konkurentsivõime kasvu ning täita neile seadusega pandud ülesandeid. Teisalt on aktuaalne targa omavalitsuse kontseptsioon, et suunata avalikke teenuseid sihtrühmale IKT lahenduste ning kaasava valitsemise kaudu, parendamaks jätkusuutlikumat majanduslikku arengut ja paremat elukvaliteeti.
  GIS-tehnoloogial on seega täita oluline roll, et ühendada efektiivselt omavalitsuses ja sellega seotud osakondades või asutustes tekkiv info ja erineva sisuga andmestikud, sealhulgas tehnovõrgud, keskkond, maakorraldus, ruumiline planeerimine, sotsiaalabi, haridus, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmekorraldus ja heakord, teed ja tänavad, elamu- ja kommunaalmajandus, järelevalve, ühistransport, teenuste kättesaadavus, rahvastiku paiknemine ja mobiilsuse kaardistamine jpm, andes neile geograafilise konteksti ning platvormi koostööks ja innovatsiooniks.
  Kõikjal Eestimaa erinevais paigus on täna juba kümneid suuremaid ja väiksemaid omavalitsusi, mis on sarnast tegevusmudelit edukalt ja üha laialdasemalt organisatsioonisiseselt ning koostöös teiste partneritega juurutanud. Heaks näiteks on siinkohal Tartu linnavalitsus, kus alates 2016. aastast on kasutusel spetsiaalne ArcGIS tarkvaraplatvormi omavalitsuse litsentseerimise mudel piiramatule arvule töökohtadele ning mille tulemusena on GIS-tehnoloogia muutnud asutusesiseseid protsesse ja nende omavahelist koostööd senisest märksa innovaatilisemaks, avatumaks ja paindlikumaks.
  ArcGIS terviklik tarkvaralahendus kohalikele omavalitsustele võimaldab kaasata universaalse kasutusalaga tipptasemel professionaalseid kasutusvalmis tööriistu nii erineva sisuga (geo)andmete haldamiseks, kvaliteetsete trükiste ja kaartide koostamiseks kui ka paindlikke vahendeid kaardimaterjali levitamiseks elanikele ja koostööpartneritele mugavas veebikeskkonnas ehk pilves ning tänapäevaste nutiseadmete kaudu. ArcGIS platvorm sisaldab muuhulgas rikkalikku tööriistade komplekti geoandmete efektiivseks asukohapõhiseks töötlemiseks ja spetsiifilise sisuga geoanalüütika ülesannete realiseerimiseks ning samuti ka standardseid liidestamise võimalusi erinevate registrite, sensorandmete, avaandmete ja andmekogude sidumiseks ning integreerimiseks.
  Kohaliku omavalitsuse seisukohast on elutähtsateks märksõnadeks kiire infovahetus ja koostöö elanikega, mitmesuguste kodanikuühendustega ning riigi- ja erasektoris tegutsevate partnerite vahel. Tartu linna puhul saab antud kontekstis hea näitena välja tuua linnahaljastuse ja inventari hoolduse andmekogu, kuhu ühelt poolt saavad spetsialistid ArcGIS Desktop’i, Collector for ArcGIS’i või mitmesuguste ArcGIS’i veebirakenduste kaudu tarkvaraga lisada-korrastada teenustepõhiselt andmekihte ning teiselt poolt väljastada hooldustöid teostavale ettevõttele automaatseid teavitusi.

  Kohaliku omavalitsuse seisukohast on elutähtsateks märksõnadeks kiire infovahetus ja koostöö elanikega, mitmesuguste kodanikuühendustega ning riigi- ja erasektoris tegutsevate partnerite vahel.

  Tartu kaasas linlased rattaringluse projekti kaardirakenduse abil
  Otsuste langetamisel etendab olulist rolli kodanike kaasamine. Konkreetse kasutusloona saab siin välja tuua rattaringluse temaatilise küsitluse, kus standardsete ArcGIS Online’i funktsioonide kaasabil ametnike endi koostatud veebipõhise kaardirakendusega kaasatakse kõiki aktiivseid linnakodanikke edukalt rendipunktide asukohtade valikul ja nende tähistamiseks kaardil. Selline koostöö on hea näide linnavalitsuse ja linlaste koostööst.
  Hea elu- ja majanduskeskkonna loomise ja kestmise üks oluline eeldus on kvaliteetse üldplaneeringu olemasolu ning koostöö planeeringuga kavandatu elluviimiseks.
  Tartu linnavalitsuse geoinfosüsteemide peaspetsialist Tiiu Kelviste

  Geoinfosüsteem kui selline kindlasti ei parenda auke täis teid ega hilinevaid linnaliinibusse, küll aga loob see infoedastamise ja jagamise kanali, mille kaudu linlased ja ametnikud saavad teha kiiremaid ja läbimõelduid otsuseid.

  Tartu suurendab GIS-tarkvara abil avalike teenuste hulka
  Tartu linna 2030+ üldplaneeringu materjalidega saab kodanik tutvuda ja osaleda avalikel aruteludel ning ideekorjetel veebis http://arcg.is/2ok1F48
  Tartu linnavalitsuse geoinfosüsteemide peaspetsialisti Tiiu Kelviste sõnul on neil käimas ruumiandmete platvormi vahetus, millega alustati 2016. aasta alguses. „Platvormi vahetusega soovime ühtlustada ja standardiseerida linna hallatavad ruumiandmed ja nendega seotud info, mille tulemusel peaks oluliselt kasvama avalike teenuste hulk ja andmevahetuse võimalused erinevate ametkondade vahel. Geoinfosüsteemi näol on tegemist ühega kolmest suurest infosüsteemist, mille arenduse ja integratsiooniga linn iga päev tegutseb. GIS hakkab olema kasutusel kõigis valdkondades, kus on tegemist asukohainfoga.
  Ta nendib, et geoinfosüsteem kui selline kindlasti ei parenda auke täis teid ega hilinevaid linnaliini busse, küll aga loob see infoedastamise ja jagamise kanali, mille kaudu linlased ja ametnikud saavad teha kiiremaid ja läbimõelduid otsuseid, pakkudes seeläbi paremaid teenuseid.
  Sellest aastast on Tartu linn viinud veebikaardile üle mitmed hooldusteenuste hankematerjalid, mis puudutavad asukohastatud infot. Kogu ruumiandmete haldus- ja jagamine toimub teenuspõhiselt, seega jõuavad soovid ja muutused kiiremini osapoolteni. Lisaks on linnal käimas koostööprojekt Harku vallaga, mille sisuks on tänavavalgustuse inventariseerimise andmete integreerimine kaugjuhtimissüsteemiga, mis lähiajal lihtsustab oluliselt võrguhaldust. Kui tänane süsteem on killustunud erinevate rakenduste ja kasutajaliideste vahel, siis aasta pärast loodab Tartu linn juba kogu süsteemi andmed kätte saada ühest andmevahetuskihist, mis koondab riist- ja tarkvarade vahel liikuva infotulva.
  Kui rääkida Esri tarkvara eelistest teiste ees, on neist Kelviste sõnul pikk tegutsemisaeg ruumiandmete valdkonnas ja lai kasutajaskond Eestis ning mujal maailmas. „Omavalituses on väga oluline võimekus edastada asukohastatud infot eri vormingutes – paberkaardist kuni mobiilis täidetava küsitluseni. Esri platvormi avatus, integreeritavus ning erinevad nö valmis riiulitooted kiirendavad avalikkusega info jagamist ning avalikkuse kaasamist otsustusprotsessidesse.“
  Linnakodanike kaasamine rattaringluse rendipunktide asukohtade valikul GIS-põhiste nutirakenduste kaudu.
  TASUB TEADA:AlphaGIS OÜ ettevõte on Esri (Environmental Systems Research Institute, Inc) toodete ametlik edasimüüja ja koolitaja Eestis ning pakub kõiki vajalikke tugiteenuseid koos spetsiifiliste erilahenduste arenduse ja juurutamisega. Esri on 1969. aastal asutatud maailma suurim ja juhtiv GIS- ja kaarditarkvara ettevõte, mille ArcGIS platvormii tooteid kasutavad igapäevaselt ligi 400 000 organisatsiooni üle maailma. Teiste hulgas on ArcGIS ametlik GIS-platvorm NATO-s. Euroopa Komisjonis ning on laialdaselt rakendatud ka paljudes Euroopa Liiduga seotud instantsides.ArcGIS pakett sisaldab terviklikke tehnilisi lahendusi nii statsionaarsetele töökohaarvutitele, mobiilsetele (nuti)seadmetele, serveritele kui ka veebiplatvormidele. Eestis kasutavad ArcGIS tooteid ja lahendusi kõik suuremad riikliku tähtsusega kartograafia ja kaardiandmete tootmisega tegelevad organisatsioonid, firmad, õppeasutused, keskkonna- ja tehnovõrkude ettevõtted, kohalikud omavalitsused, planeeringukonsultandid ning paljude muude eluvaldkondade spetsialistid.
  Tartu linna haljastute ja inventari hoolduse kaardirakendus.
  Jaga lugu:

Tõnu Mertsina: jaekaubandus buumib
Jaekaubanduse kasv on tugev ka ilma välisturistideta ja on võtnud eelmise kümnendi finantskriisi eelsete buumiaastate mõõtmed, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.
Jaekaubanduse kasv on tugev ka ilma välisturistideta ja on võtnud eelmise kümnendi finantskriisi eelsete buumiaastate mõõtmed, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.
Rootsi ehitajaid ähvardab tsemendipuudus
Rootsi suurte ehitusfirmade juhid on asunud üksmeelselt võitlema Rootsi suurima tsemenditehase säilitamise nimel.
Rootsi suurte ehitusfirmade juhid on asunud üksmeelselt võitlema Rootsi suurima tsemenditehase säilitamise nimel.
Hasartmängumaks tahetakse kindlatest saajatest lahti siduda
Rahandusministeerium saatis kooskõlastusele seadusemuudatused, millega muudetakse riigieelarvesse laekunud hasartmängumaksu tulu kasutamist – edaspidi ei lähe sellest kindel protsent ministeeriumidele valdkondade rahastamiseks, vaid tulu laekub riigi üldistesse tuludesse.
Rahandusministeerium saatis kooskõlastusele seadusemuudatused, millega muudetakse riigieelarvesse laekunud hasartmängumaksu tulu kasutamist – edaspidi ei lähe sellest kindel protsent ministeeriumidele valdkondade rahastamiseks, vaid tulu laekub riigi üldistesse tuludesse.
Soome sai täna kirja 765 koroonanakatumist
Meie naaberriigis Soomes tuvastati täna 765 koroonanakatumist, nakkus levib kiiresti aktiivsete noorte seas, kelle osakaal kasvab ka haiglapatsientide seas.
Meie naaberriigis Soomes tuvastati täna 765 koroonanakatumist, nakkus levib kiiresti aktiivsete noorte seas, kelle osakaal kasvab ka haiglapatsientide seas.