Artikkel
 • Rahvusvaheline gümnaasiumiharidus avab ukse maailma ülikoolidesse

  International Baccalaureate rahvusvaheline gümnaasiumi diplomiprogramm on Eesti haridusmaastikku mitmekesistanud juba alates 2003. aastast, pakkudes õpilasele võimalikult paindlikku ainete valikut ning eneseteostuse võimalusi.

  Noor saab õppekava läbides mitmeid eeliseid, mis on kogu programmi tuumaks, nagu näiteks rahvusvaheline üksteisemõistmine, inimese terviklik areng ning kriitilise arutlus- ja mõtlemisoskuse vormimine. Kuna diplomiõppe peaeesmärk on tagada rahvusvaheliselt tunnustatud ettevalmistus kõrgkoolis edasiõppimiseks, keskendub õpilane enim just nendele ainetele, milles ta on tugev ning mida soovib pärast gümnaasiumi edasi õppima minna.

  Iga laps on milleski andekas

  Kui Eestis tuntakse IB õpet pigemini diplomaatide ja võõrsil töötavate spetsialistide laste haridusmudelina, siis aina enam otsustavad rahvusvahelise IB gümnaasiumihariduse kasuks ka need lapsevanemad, kelle lapsed on kuni põhikooliastmeni õppinud tavakoolis.
  Tallinna lastehaiglas arstina töötav Natali Antonova, kelle tütar õpib Audentese Pre-IB-s, mis on diplomiõppe ettevalmistusklass ehk tavamõistes 10. klassis, räägib, et ta oli International Baccalaureate’i keskharidusprogrammist teadlik juba ammu ning näeb selles hariduses parimat hüppelauda edasiõppeks välismaa ülikoolides. Gümnaasiumide õppetööd peakski rohkem lähendama kõrgkooli õpingutega, leiab ta.
  „Minu tütar soovib õpinguid jätkata Ameerikas ja teha seal meditsiinikarjääri. Ta saab suure edumaa, kui õpib kaks viimast gümnaasiumiastet kõrgtasemel keemiat ja bioloogiat ning omandab kogu terminoloogia kohe inglise keeles,“ lausub Natali, lisades, et individuaalse ingliskeelse õppekava olemasolu on IB õppe kõige suurem pluss tema jaoks.
  Just oma isikukeskse ja paindliku õppekavaga on IB õpe olnud eeskujuks ka riiklikule õppekava arendusele, sest õppeainete ülekoormus on olnud Eesti riigigümnaasiumides probleemiks juba ammu. Sundus õppida kõiki aineid võrdselt hästi ei lase õpilasel maksimaalselt keskenduda teda huvitavatele ning prioriteetsetele õppeainetele, mille tulemusena kaob õpihimu ja sünnipärane talent läheb kaotsi. Pre-IB-s seevastu leitakse kodu ja kooli koostöös noore anne üles ning gümnaasiumi diplomiõppe programmis (11. ja 12. klassis) lihvitakse teemant briljandiks. Võimalus varakult mõelda oma tulevikule ja valida õppeained ise, tekitab Natali sõnul lapses tunde, et ta valib oma tuleviku ise ja vastutab selle eest. „See on lapsevanemale suur rõõm!“

  Peale akadeemiliste teadmiste fookuses sotsiaalne aktiivsus

  Veel hindab Natali rahvusvahelise diplomiõppe juures asjaolu, kui suurt tähelepanu pööratakse sotsiaalsele vastutustundele ja kogukonnaga suhtlemisele. „Creativity Action Service (CAS) ehk loovus ja sotsiaalse aktiivsuse programm on miski, millel on väga oluline roll noore vastutustundlikuks kujunemisel ning millel on tähtis koht IB programmis,“ kommenteerib ta, lisades, et CAS-i eesmärk ongi aktiivse tegevuse kaudu siduda õpilane kogukonnaga.
  Täpsemalt suunab CAS õpilasi tegelema kas loominguga, ühiskondlikult vajaliku tegevusega või end sportlikult arendama. Kui õpilane valib mõne projekti, siis ta jälgib, et see oleks mingil viisil kasulik alati ka kogukonnale. Näiteks on Audentese õpilased käinud individuaalse projektiga Keila SOS Lastekülas, et õpetada sealsetele noortele inglise keelt ning aidata neid järele koolitükkidega, toetanud loomade varjupaiku nende tegevustes, abistanud tugiõppega ja viinud ellu sündmusi. Õpilased on oma loovust proovile pannud ÜRO simulatsioonimängus ning käinud Aegviidus RMK loodushariduse keskuses, et saada teaduslike välitööde kogemusi, proovida kätt meeskonnatöös ja arendada loovat teaduslikku mõtteviisi.
  Kõik need tegevused kujundavad õpilaste maailmapilti ning väärtusi, hoiavad ülal hoolivat ning heasoovlikku mõtteviisi, mille võrra on ühiskonnas tulevikus vähem sotsiaalseid probleeme ning vildakaid moraalseid väärtusi. Ka Natali ise korraldas jõulude ajal teist aastat järjest Tallinna lastehaiglas jõulupühade ajal viibivate laste jaoks heategevuskampaania, kus Audentese õpilased näitasid kingiaktsioonis üles suurt osavõtlikkust.

  Õpetaja ja õpilaste koostöö kui väärtus­hariduse tähtis komponent

  Eestis on haridusreformiga seoses räägitud palju sellest, et seniste instrumentaalsete oskuste asemel vajame rohkem kompleksse mõtlemise ja kujutlusvõimega uuendusmeelseid inimesi. Kõiksugu fakte ja valemeid oskab igaüks meist mõne hiireklikiga internetist leida, ent erinevate distsipliinide vahel seoseid luua ning omandatud teadmisi elus rakendada on juba märksa keerulisem.
  Audentese diplomiõppes õppiva kahe poja isa Migüel Caron, rahvuselt Prantsuse kanadalane, kes on Eestis elanud aasta, väärtustab IB õppe puhul just interdistsiplinaarsete teadmiste teooria kursust Theory of Knowledge (TOK), kus õpilased ja õpetajad õpivad koos.
  „IB programmi puhul meeldib mulle väga õppeainete väga tihe lõimitus päriseluga. Juba esimesel õppekursusel õpiti, mis on teadmised ja kuidas need kujunevad, millised on olulised teadmised ning kuidas on teadmised omavahel seotud,“ räägib ta, lisades, et see on väga oluline oskus, enne kui midagi õppima hakata.
  Ka koostööl põhinevast õppemudelist on mõlemal – nii õpetajal kui ka õpilasel – tunduvalt rohkem võita: õpilasel on rohkem ruumi katsetada ja tema algatusvõime ning iseseisev mõtlemine saavad hoogu juurde, mis on igasuguse loometöö alus. Õpetaja see-eest saab oma töös aga vabamalt tegutseda ja olla pigem vaimse eestvedaja rollis. Õpetaja ja õpilase suuremast dialoogist kui väärtushariduse tähtsast komponendist on rääkinud mitmed hariduse eestvedajad tükimat aega meilgi, ent selle jõudmine riiklikesse õppekavadesse võtab veel aega.

  Kasulik hoolaud edasiõppimiseks kõrgkoolides

  Kuna IB diplomiõpe arvestab ühiskonna nõudmistega ning asjaoluga, et ettevõtete rahvusvahelistumine eeldab teistmoodi haridust, on õpilasel pärast diplomi kätte saamist palju rohkem teid valla.
  Migüel, kes on Gamesys Estonia OÜ juht ja vaatab pakutud haridust ka ettevõtja pilguga, leiab, et võimalus käivitada ja juhtida projekte, mis arendavad õpilaste vastutustunnet ja teeb nad iseseisvamaks, on tulevikus hädavajalikud oskused iga tööandja juures. „Elasime neli aastat Tšehhis, kus mõlemad poisid õppisid IB põhikooli keskastme õppeprogrammis. Kui kolisime aasta tagasi Eestisse, tahtsin, et nad sedasama IB õpet jätkaksid, aga nüüd juba gümnaasiumi diplomiõppe programmis,“ räägib Migüel. „See õpe on tõesti väga praktiline ning õpetab, kuidas asjad tegelikult elus käivad. Mõtlen vahel, et mu pojad on oma vanuse kohta isegi liiga täiskasvanulikud,“ lausub ta rahulolevalt muiates.
  Veel üks vaieldamatu pluss IB diplomiõppe lõpetajatele on heade õpitulemuste ette näitamisel eelississepääs maailma tippülikoolidesse. „Paljud maailma ülikoolid teevad suuri õppemaksu soodustusi IB edukalt lõpetanud õpilastele,“ räägib Migüel, lisades, et samuti on selle diplomiga sisse astumine palju kergem ja kiirem.
  „Viimased kolm kuud oleme poistega läbi lapanud erinevaid maailma ülikoole. Vanem poeg tahab saada veterinaariks, noorem seevastu õppida digitaalset kunsti. Minu heaks üllatuseks on neil ülikoolidesse, kuhu nad Belgias kandideerivad, IB Diploma Programme’i diplomiga eesõigus. Nad ei pea saatma tõendeid ega soovituskirju. See oli üks suur põhjus, miks me IB programmi kasuks üldse otsustasime.“

  Populaarseim õppekava business management

  Anneliis Kõiv, Audentese IB diplomiprogrammi õppejuht: Audentese IB diplomiõppe programmi kõige populaarsem õppeaine on business management. Tänased noored leiavad, et need teadmised, mida ärikorralduse baasõpe pakub, on eluks ülimalt vajalikud. Olen nendega ühel meelel, sest see ainekava on väga põnev ja teemade käsitlus põhjalik. Õppekava käsitlusloogika suunab õpilast mõtlema viisil, mis teeb ta tulevikus erinevate ettevõtete jaoks väärtuslikuks töötajaks või innustab alustama ettevõtja karjääri.
  Diplomiõppe programmi eripära on, et kõiki aineid läbib „cruiqle and core“, mille läbiv niidistik on theory of knowledge. See erinevaid ainekavasid ja praktilist elu omavahel siduv lähenemisviis ärgitab õppureid kriitiliselt ja analüütiliselt mõtlema, esitama küsimusi, leidma seoseid ja vastuseid.
  Meie õppeprogrammi ained on omavahel lõimitud. Suurt tähelepanu pööratakse sellele, miks sa midagi teadma pead, kust see teadmine tuleb ning millisesse konteksti saab selle asetada. Saan omapärana välja tuua selles õppeprogrammis, et siin ei piisa faktiteadmistest. Oluline on, et tunneksid õpitud ainet nii, et sul on välja kujunenud teadmine, mida oskad ka õigel hetkel kasutada. Tähtsal kohal meie programmis on loovalt mõtlemine ja probleemidele lahenduste leidmise oskuse toetamine. Väga oluliseks peame ka argumenteerimisoskuse välja kujunemist.
  Jälgime, et õpilase arengupotentsiaal oleks toetatud nii, et tasakaalus on nii suulise kui ka kirjaliku eneseväljenduse oskus, oskus esitleda oma mõtteid, vajadusel väidelda, teha ettekandeid, pidada kõnet. IB õppeprogramm sobib kõikidele neile, kes on tahet täis uurida, leiutada, avastada, kogeda ja ennast proovile panna. Nende jaoks, kes tahavad end elus kuidagi moodi läbi nihverdada, see programm ei sobi. Aja oskuslik planeerimine ning süvendatult õppimisele pühendumine oma tuleviku kujundamiseks tagavad head tulemused ka eksamisessioonil.
  TASUB TEADA
  Audentese rahvusvahelise IB Diploma õppeprogrammi õppeained 2019/2020 õppeaastal:
  Grupp 1: Language and literature, literature inglise keel, saksa, vene, hispaania või prantsuse keel algajale
  Grupp 2: Language in acquisition: inglise keel, saksa, vene, hispaania või prantsuse keel algajale
  Grupp 3: Individuals and society ajalugu, ärikorraldus
  Grupp 4: Scienses keemia, bioloogia, füüsika
  Grupp 5: Mathematics matemaatika
  Grupp 6: Visual Arts visuaalne kunst
  IBO on rahvusvaheline bakalaureuseõppe organisatsioon, mis loodi 1968. aastal ja mille peakorter asub Haagis. IBO ametlik veebileht https://ibo.org/
  • Riikide arv, kus IB koolid tegutsevad: 153
  • IB koolide arv: 5000
  Audentese erakool, Tondi 84/1, 11316 Tallinn, telefon 699 6751, [email protected]
 • Hetkel kuum
FinanceEstonia juhatuse esimees: pankade tulumaksu suurendamine oleks suur aeglane kaotus
Valitsuse plaanitav samm tõsta pankade kasumile kehtivat avansilist tulumaksu tooks kaasa pankade väheneva võimekuse anda uusi laene ning pidurdaks majanduskasvu. Ühtlasi muutuks pangandussektor kriisiperioodidel haavatavamaks, kirjutab finantssektori katusorganisatsiooni FinanceEstonia juhatuse esimees Kaido Saar.
Valitsuse plaanitav samm tõsta pankade kasumile kehtivat avansilist tulumaksu tooks kaasa pankade väheneva võimekuse anda uusi laene ning pidurdaks majanduskasvu. Ühtlasi muutuks pangandussektor kriisiperioodidel haavatavamaks, kirjutab finantssektori katusorganisatsiooni FinanceEstonia juhatuse esimees Kaido Saar.
Realo: laenuraha hind on tähtsuselt alles kolmas-neljas probleem
Samaaegselt intressimäärade tõusuga on kukkunud ettevõtete laenunõudlus, kuid intressid ei ole esimene mure, miks praegu ei investeerita. Investeerima aga peab, sest rohepöördeta Eesti ettevõtted välisturgudel varsti enam läbi ei löö
Samaaegselt intressimäärade tõusuga on kukkunud ettevõtete laenunõudlus, kuid intressid ei ole esimene mure, miks praegu ei investeerita. Investeerima aga peab, sest rohepöördeta Eesti ettevõtted välisturgudel varsti enam läbi ei löö
PRFoodsi käive kukkus, kuid tekkis väike kasum
PRFoodsi käive kahanes äsjalõppenud kvartalis eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes pooleni, kuid joone alla ilmus suure kahjumi asemel väike kasum.
PRFoodsi käive kahanes äsjalõppenud kvartalis eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes pooleni, kuid joone alla ilmus suure kahjumi asemel väike kasum.
Reaalajas börsiinfo
Myraka ettevõtlusblogi: mõistagi tabas mind raev, kuid härrasmees häält ei tõsta Täiendatud kell 9.53
Kui härrasmees saab töötukassast kõik plaanid põõsasse paiskava vastuse, siis otsib ta delikaatselt üles augud seaduses ja pääseb ilma suurema tolmutamiseta teispoole kiviseina, kirjutab Äripäeva kolumnist Üllar "Myrakas" Priks.
Kui härrasmees saab töötukassast kõik plaanid põõsasse paiskava vastuse, siis otsib ta delikaatselt üles augud seaduses ja pääseb ilma suurema tolmutamiseta teispoole kiviseina, kirjutab Äripäeva kolumnist Üllar "Myrakas" Priks.
Äripäeva juhtimiskool: kuidas ja millal ESGga pihta hakata?
Regulatsioonid, rahastajad ning välisturgude kliendid ootavad ettevõtetelt ja organisatsioonidelt aina konkreetsemat ESG mõjude teadvustamist ning juhtimist strateegilisel ärimudeli tasandil. Lisaks tuleb ettevōtetel peagi oma kestlikkusnäitajatest raporteerima hakata.
Regulatsioonid, rahastajad ning välisturgude kliendid ootavad ettevõtetelt ja organisatsioonidelt aina konkreetsemat ESG mõjude teadvustamist ning juhtimist strateegilisel ärimudeli tasandil. Lisaks tuleb ettevōtetel peagi oma kestlikkusnäitajatest raporteerima hakata.
Realo: laenuraha hind on tähtsuselt alles kolmas-neljas probleem
Samaaegselt intressimäärade tõusuga on kukkunud ettevõtete laenunõudlus, kuid intressid ei ole esimene mure, miks praegu ei investeerita. Investeerima aga peab, sest rohepöördeta Eesti ettevõtted välisturgudel varsti enam läbi ei löö
Samaaegselt intressimäärade tõusuga on kukkunud ettevõtete laenunõudlus, kuid intressid ei ole esimene mure, miks praegu ei investeerita. Investeerima aga peab, sest rohepöördeta Eesti ettevõtted välisturgudel varsti enam läbi ei löö
Priit Humal astub abilinnapea kohalt tagasi
Korruptsiooniskandaali sattunud Tartu abilinnapea Priit Humal teatas, et astub 1. juuni seisuga ametist tagasi.
Korruptsiooniskandaali sattunud Tartu abilinnapea Priit Humal teatas, et astub 1. juuni seisuga ametist tagasi.
Ametiühingud ja tööandjad leppisid kokku alampalga tõstmises
Ametiühingute, tööandjate ning majandus- ja IT-ministri allkirjastatud kokkuleppega tõuseb alampalk järgmistel aastatel astmeliselt ja ulatub 2027. aastal 50 protsendini keskmisest palgast.
Ametiühingute, tööandjate ning majandus- ja IT-ministri allkirjastatud kokkuleppega tõuseb alampalk järgmistel aastatel astmeliselt ja ulatub 2027. aastal 50 protsendini keskmisest palgast.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.