Grundar Puit müüb 1630 hektarit metsamaad

Foto: pexels.com

OÜ Grundar Puit müüb temale kuuluvad maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasjad (187 katastriüksust, mille koosseisus on metsamaad kokku ca 1630 ha) tervikvarana läbirääkimistega pakkumiste käigus.

Müüdavate katastriüksustega tutvumiseks tuleb saata sellekohane taotlus OÜ Grundar Puit juhatusele elektrooniliselt (e-post [email protected]). Andmed katastriüksuste kõlvikulise koosseisu ning nendel kehtivate looduskaitseliste ja muude piirangute kohta, samuti katastriüksustel kasvava metsa inventeerimisandmed ning andmed metsateatiste ja metsakaitseekspertiiside kohta on kättesaadavad avalikest registritest (maakataster, metsaregister).

Müüja teeb pakkujatele soovi korral täiendavalt kättesaadavaks andmed müüdavate katastriüksuste osas kehtivate metsamajandamiskavade, metsauuendustööde ja Keskkonnaameti poolt tehtud ettekirjutuste kohta. Müüja poolt pakkujatele kättesaadavaks tehtavad andmed on informatiivse tähendusega ning müüja ei võta vastutust nende täielikkuse ega õigsuse eest (välja arvatud müüja poolt sõlmitud raieõiguse võõrandamise lepinguid ja muid võlaõiguslikke kasutuslepinguid puudutavas osas). Müüja lubab kõikidel pakkujatel viibida müüdavatel katastriüksustel nende seisundiga tutvumiseks, kasvava metsa tagavara, sortimendi jms asjaolude mõõtmiseks ja hindamiseks ning muu müüja poolt pakkujatele antud informatsiooni õigsuse kontrollimiseks.

Pakkumused tuleb esitada OÜ Grundar Puit juhatusele elektrooniliselt (e-post: [email protected]) hiljemalt 22.05.2020.a.

Pakkumuses tuleb märkida:

1) pakkuja ärinimi, asukoht ja registrikood (füüsilise isiku puhul nimi, elukoht ja isikukood);

2) pakkumuse summa eurodes;

3) pakkuja nõusolek allpool märgitud müügitingimustega.

Kui pakkumus esitatakse lepingulise esindaja kaudu, tuleb pakkumusele lisada esindaja volitusi tõendav dokument.

Läbirääkimisi alustatatakse üksnes isikutega, kes on teinud nõuetekohase pakkumuse, kes on müüja hinnangul võimelised tasuma pakutud müügihinna ning kes on müüja soovil nõus sõlmima kirjaliku konfidentsiaalsuskokkuleppe, millega kohustuvad hoidma saladuses nendele läbirääkimiste käigus teatavaks tehtavat teavet.

Müügilepingu olulised tingimused, mis muutmisele ei kuulu, on järgmised:

1) kinnisasjade võlaõiguslik müügileping ja asjaõigusleping nende omandi üleandmiseks sõlmitakse samaaegselt hiljemalt 22.06.2020.a;

2) ostja tasub ostuhinna täies ulatuses või hoiustab selle notarikontol müüja kasuks hiljemalt lepingu sõlmimise päeval;

3) katastriüksused müüakse sellises seisundis nagu need lepingu sõlmimise päeval on (as is). Müüja ei vastuta müüdava vara teadaolevate või varjatud puuduste (füüsiliste ega õiguslike puuduste) eest, sh metsa majandamist takistavate ega katastriüksustel kehtivate piirangute eest, avalikesse registrisse kantud andmete õigsuse eest, samuti müüja poolt ostjale kättesaadavaks tehtud andmete täielikkuse ega õigsuse eest (välja arvatud müüja poolt sõlmitud raieõiguse võõrandamise lepinguid ja muid võlaõiguslikke kasutuslepinguid puudutavas osas).

Müüjal on sõltumata põhjusest igal ajal õigus kinnistute müügiprotsess lõpetada ning jätta müügileping sõlmimata. Müüja ei hüvita pakkujatele ühelgi juhul nende poolt tehtud kulutusi müüdava varaga tutvumiseks, pakkumuse esitamiseks, müüjaga läbirääkimiste pidamiseks ega muude müüdava vara soetamisele suunatud tehingute ja toimingute tegemiseks.

www.grundar.ee

Hetkel kuum