Artikkel
 • Akukon parandab inimeste elukvaliteeti, pakkudes lahendusi liigse müra ja vibratsiooni vastu

  Liigne müra ja vibratsioon kodus või töökohal häirivad igapäevaelu ja tõhusat töötegemist ning on kahjulikud meie tervisele. Õnneks on läbimõeldud ja efektiivsete lahendustega võimalik rajada müravabasid hooneid ja alasid ning parandada akustikat juba olemasolevates ruumides.

  „Keskkonnamüra meie ümber pidevalt tõuseb, enamiku mürast tekitavad liiklus ja tööstus. Liiklusmüra on üks olulisemaid keskkonnamüra allikaid tiheasustusalal ning seda peetakse üheks häirivamaks teguriks, mis mõjutab inimese tervist ja käitumist. Erinevate tehnoseadmete paigaldamine mõjutab samuti inimeste puhkusekvaliteeti ja nende tööviljakust,” nendib akustika ja müratõrje projekteerimisteenuste parimaid asjatundjaid koondava Eesti-Soome ettevõtte Akukon Eesti OÜ juhatuse liige Ingrid Leemet.
  Akukon on Eestis tuntud kui keskkonnamüra hindaja ning mürakaartide ja keskkonnamüraprojektide koostaja. Ettevõtte loodud on Tallinna linna esimene strateegiline mürakaart, mürakaardid seitsmele kohalikule omavalitsusele ja paljudele planeeringutele, samuti tehakse müramõõtmisi liikluses, militaarobjektidel ja ralliparkides. Akukoni eesmärk pole aga mitte lihtsalt mõõdistusi teha, vaid elu- ja töökeskkonna parandamiseks konkreetseid lahendusi pakkuda.

  Meie koostöö Akukoniga on selline, et esmalt kaardistame akustiliselt võimalikud probleemsete punktide asukohad ja probleemid ning siis teeb Akukon vajalikud mõõdistused. Seejärel aitavad nende spetsialistid teha erinevatest lahendusvariantidest optimaalsed valikud. Soovitan Akukoni teenuseid kasutada kõigil, kel on tarvis professionaalset kompetentsi erinevate akustikavaldkonna probleemide lahendamisel.

  Tõnis Tarbe
  Volitatud arhitekt, tase 7
  Keskkonnamüra hinnangutes kasutatakse üldjuhul arvutusi ja keskkonda leviva müra tasemed selgitatakse välja arvutusmeetodil. Müra mõõtmistulemused sõltuvad otseselt mõõtmistingimustest ega võimalda müra prognoosida. Arvutusmudeliga saab hinnata müra levimist mujalegi kui ainult mõõtmispunktidesse. Arvutamisega saab katta oluliselt suurema ala mõistliku ajaga, saavutades täpsed ja usaldatavad tulemused, võrreldes ainult mõõtmistega. Sellise meetodi eelis on, et müra levimisel arvestatakse keskmisi ilmastikutingimusi ja aastaringset keskmist liiklussagedust või muid näitajaid. Müra kaardistamise alusel saame ülevaate müratasemetest, mille põhjal võetakse vajadusel kasutusele erinevad müraleevendusmeetmed. Müra arvutamise spetsiaaltarkvaraga on väga lihtsalt võimalik katsetada erinevate müratõrjelahenduste otstarbekust ja nende mõju kaitstavatele objektidele.
  Üks tõhusamaid müraleevendavaid meetmeid on planeerimine. Just läbimõeldud planeerimine on tõhusamaid vahendeid kõrgete müratasemetega võitlemisel. Maakasutuse planeerimise kaudu võib piirata uute kõrge müratasemetega maa-alade kasutamist müratundlikeks tegevusteks, piirata uute müraallikate paigutamist, lähtudes olemasolevast maakasutuse prioriteedist, ning soodustada mürarikaste tegevuste koondumist madala müratasemega maa-alade säilitamiseks.

  1Partner Ehitusel on Akukoniga kujunenud välja pikaajaline koostöö. Akukon Eesti on ehitusperioodil konsulteerimas ja sageli juba kaasatud projekteerimismeeskonda oma ala spetsialistina. Oleme neid kasutanud nii tellijatele tehtavates töödes parimate võimalike lahenduste leidmiseks kui ka meie enda arendusprojektides, et leida optimaalsemaid lahendusi. Käimasoleva koostööna võin välja tuua Tallinna Madara 1 asuva arendusprojekti, kus Akukon on lahendamas avatäidete ja fassaadi helipidavusega seonduvat. Oleme nende teenusega rahul ning soovitame Akukoni teenuseid kasutada arendus- ja ehitusfirmadel, kelle eesmärk on pakkuda tellijale parimat teenust.

  Üllar Hinno
  1Partner Ehitus
  Akukon Eesti OÜ tegeleb lisaks ka väikeste ruumide ja eriruumide akustika ning ehitusakustikaga. Ettevõtte teine juhatuse liige, vanemkonsultant Dmitri Tishko selgitab, et ruumiakustika tähendab näiteks kontserdisaalide, kino ja esitlusruumide akustikat, mille abil tagatakse heli nõuetekohane käitumine ruumis. Ehitusakustika uurib aga heli kandumist eri ruumide vahel piirnevate ehitustarindite vahendusel ehk sellest sõltub, kui hea on kogu objekti heliisolatsioon.
  „Teeme nii suuri kui ka väikeseid projekte. Näiteks kui väikeettevõte soovib avatud büroo või koosolekuruumi akustikat parandada, siis me teeme vastavad mõõtmised või ekspertiisi, hindame olukorda ja pakume vastavalt tellija soovidele või võimalustele meetmeid, kuidas saaks kõige efektiivsemalt olukorda parandada,” selgitab Tishko. „Samuti tegeleme pidevalt suuremate rahvusvaheliste projektidega nagu uued teatrid, kultuuri- ja ooperimajad või kontserdisaalid. Reeglina hõlmavad suured projektid eri etappidel kõiki akustikaharusid alates keskkonnamüra ja vibratsiooni hinnangust ning heliisolatsiooni ja ruumiakustika projekteerimisest kuni lõplike kontrollmõõtmisteni valminud objektil. Sellised projektid algavad meie jaoks eelprojekti staadiumist ja kestavad kuni objekti üleandmiseni lõppkasutajale. Kuna meie Eesti kontor on suhteliselt väike iseseisvalt mitme suure projektiga tegelemiseks, teeme neid koos meie teiste rahvusvaheliste kontoritega Soomes, Lätis, Leedus, Venemaal, Jeruusalemmas või Gruusias.”

  Akukoniga alustasime koostööd 2017. aasta septembris, rahvusvahelise E67 maantee 77,7.–88,7. km lõigu projekti koostamises. Tööks oli vibratsiooni- ja mürauuringud projekteerimise staadiumis ning uuringu tulemusena valmis detailne müra/vibratsiooni leviku mudel koos piirväärtustega ja soovitustega perspektiivsete lahenduste loomisel. Meeldiva üllatusena valmis töö plaanitud tähtajast varem! Akukoni panus töö valmimisse oli ja on äärmiselt kõrge ning innovatsioonile suunatud soovitused on põhjus, miks on koostöö jätkunud tänaseni. Innovaatilise lähenemise näiteks on tänapäevased kergrööbastee müra ja vibratsiooni vähendavad meetmed linnades. Akukon Eesti on ettevõte, kes on kaasa aidanud insenertehniliste lahenduste loomise nõustamisel ning müra- ja vibratsiooniuuringute koostamisel seal, kus tegeletakse linnaruumi ja taristu planeerimise ning projekteerimisega.

  Jaanus Laanes
  Tuulekaru OÜ
  Akukoni ehitusakustika osakonna peamiseks tegevuseks on ehitustarindite projekteerimine ja hindamine, ruumidevahelise heliisolatsiooni mõõtmine ning võimalike müra- ja vibratsiooniprobleemide lahendamine nii vanade kui ka uute ehitiste puhul. „Kõik uued objektid peavad vastama teatud heliisolatsiooni nõuetele. Kui hoone on kohe õigesti projekteeritud ja ehitatud, siis tavaliselt ei teki sellega probleeme, aga kui projekteerimise ajal pole nõudeid arvestatud või projekteeritud konstruktsioonide heliisolatsiooninäitajad on ekslikud, on suur tõenäosus, et arendaja saab tulevikus kaebuseid korteriteomanikelt või kontoriruumide kasutajatelt. Pärast hoone valmimist ja kasutuselevõtmist on kindlasti kulukam ja keerulisem olukorda parandada,” nendib Tishko.
  Seega on alati tarvis kontrollida uue hoone vastavust akustika seisukohalt projekteerimise käigus või enne ehitustööde algust. Ta lisab, et vahel on suure hoone juures vaid üks sõlm valesti ehitatud ja see juba muudabki akustikatingimused ebasobivateks ning tekitatav õhu- või sammumüra on normist väljas. On olnud olukordi, kus projekti ekspertiis aitab kliendil raha kokku hoida või isegi juurde teenida, näiteks kui ekspertiisi käigus selgub, et konstruktsioonid on üledimensioneeritud ning ruumidevahelised piirdetarindid või fassaadi heliisolatsioon on vajalikust väärtusest kõrgem. Sel etapil saab arendaja otsustada, kas ehitada vastavalt miinimumnõuetele ja muuta projekteeritud konstruktsioonide tüüpe või ehitada vastavalt projektile ja müüa parema kvaliteediga ruume kõrgema hinnaga.
  Foto: Johan Hallimäe
  Ekspert aitab kliendil raha kokku hoida
  Veel kümmekond aastat tagasi polnud olemas paljusid müraisoleerivaid ja helisummutavaid materjale, mida täna väga tõhusalt kasutatakse. „Toona olid põhilised vahendid tellis, kipsplaat ja vill, aga nüüd lisandub ehitusturule igal aastal uusi innovatiivseid materjale ja nende kombinatsioone. Meie jaoks on see ka väga hea uudis, sest siis on meie klientidel valik parem,” ütleb Akukoni juhatuse liige Maris Vohta.
  Seega kõige efektiivsema tulemuse saavutamiseks tuleb alati arvestada ruumi tingimuste (kinnine ruum või avatud keskkond), müraallikate (tehnoseade, liiklusmüra, olmemüra), müratüübi (õhu- või vibratsioonimüra) ja konstruktsiooniga (betoon, kivi või kipsplaat). Näiteks mürakaitseekraanide projekteerimisel tuleb lisaks arvestada ka ehitatava ekraani kõrgust ja kaalu, arvestades müraallika tekitatava müra tugevust erinevatel sagedustel.
  Vohta lisab, et uute hoonete puhul on mõistlik teha objektidel ka vahekontrollimisi. „Seega on hea, kui ekspert on kaasatud protsessi projekteerimisest valmimiseni. Näiteks tuleb paberil projekteeritava hoone puhul teinekord käia lisaks mõõtmas keskkonnamüra ka kohas, kuhu uus maja mõeldud on. Ilmselgelt ei sobi ju näiteks Tallinna Liivalaia tänava äärde samasuguste mürasummutusmaterjalidega hoone nagu väikesesse rahulikku külla. Samas on aga eksperdil võimalus soovitada aktiivse magistraali äärde ehitatud maja hoovipoolsele küljele vähem summutavaid aknaid, mis võib anda lõpptulemusena korraliku kokkuhoiu. Teinekord pingutatakse fassaadimaterjalide ning uste-akende omadustega üle – soovitakse panna nii kõrge nõudega materjalid, mis reaalset kasu ei too, kuid maksavad oluliselt rohkem.”

  Akukoni akustikaspetsialistid aitavad Remet-Ehitusel ennetada juba enne ehitustööde alustamist võimalikke probleeme ning hilisematel etappidel kontrollivad heliisolatsiooni mõõtmiste abil akustika seisukohast kõige kriitilisemad kohad üle, mis tunduvalt vähendab akustiliste probleemide tekkimist peale objekti realiseerimist. Olen väga rahul nende konsulteerimise ja kontrollmõõdistuste töödega, kuna lõpptulemuseks ei ole ainult mõõtmisprotokoll, vaid ka selge arusaamine, mida saadud tulemused täpsemalt tähendavad ja kuidas võiks olemasolevat olukorda vajadusel veelgi paremaks teha. Kindlasti soovin Akukoni teadmisi ja teenuseid kasutada ka edaspidi ning soovitan seda teistele elamissektorite arendajatele.

  Aleksander Šamanin
  Remet-Ehituse OÜ
  Lisaks on Eestis aasta-aastalt aina suurema tähelepanu all vibratsiooni teema ning seda eelkõige seoses Rail Baltica ning pealinna uute trammiteede planeerimisega. Leemelt nendib, et turul toimub pidev areng, mis omakorda toob kaasa rohkem küsimusi ja ka probleeme. „Selle võrra vajavad uuendamist standardid, regulatsioonid, normid ja seadusandlus ning Akukon panustab oma kogemuste ja teadmistega aktiivselt ka standardite uuendusprotsessi – praegu ongi käsil Eesti algupärase standardi väljatöötamine ja oleme kaasatud kolme standardi tõlkimisse. Võib öelda, et karmimad nõuded teevad ehitamise kallimaks, aga kõigepealt peab ikkagi mõtlema inimeste heaolule!”
  Akukon pakub sõltumatu konsultatsiooniettevõttena teenuseid kaheksas valdkonnas: esitusruumid, ehitus- ja ruumiakustika, müra, struktuurimüra ja vibratsioon, audiovisuaalsete süsteemide projekteerimine, müra ja vibratsiooni leviku hindamine, audiolaborid, pildi- ja helistuudiod ning akrediteeritud akustiliste mõõtmiste tegemine. Ettevõtte bürood asuvad Helsingis, Turus, Oulus, Jyväskyläs, Tamperes ja Tallinnas ning tööl on üle 70 vastava valdkonna tippspetsialisti. 1994. aastal asutatud Akukoni kvaliteedisüsteem vastab standardi ISO 9001 nõuetele.
Leonardo Ortega: ilma vajaliku välistööjõuta ei tule ka oodatud majanduskasvu
Eesti IKT-sektorit ja tööstussektorit kimbutavad samad välistööjõu mured. Vajame muutusteks uusi tingimusi, kirjutab EASi Work in Estonia juht Leonardo Ortega.
Eesti IKT-sektorit ja tööstussektorit kimbutavad samad välistööjõu mured. Vajame muutusteks uusi tingimusi, kirjutab EASi Work in Estonia juht Leonardo Ortega.
Esmaspäev tõi USA aktsiaturule tõusu: kõik sektorid lõpetasid rohelises
Kõik suured USA aktsiaindeksid lõpetasid päeva tõusuga, kuld, hõbe ja toornafta langusega. Teslal on oodata seitsme aasta halvimat kvartali aruannet.
Kõik suured USA aktsiaindeksid lõpetasid päeva tõusuga, kuld, hõbe ja toornafta langusega. Teslal on oodata seitsme aasta halvimat kvartali aruannet.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Myraka ettevõtlusblogi: Ford Transit gloria mundi
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Myrakas müüs maha teda truult teeninud vanaldase Ford Transiti ning mõtiskleb selle kõrvale ausa väikeettevõtluse võimatuse üle.
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Myrakas müüs maha teda truult teeninud vanaldase Ford Transiti ning mõtiskleb selle kõrvale ausa väikeettevõtluse võimatuse üle.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Metallitööstus sunnib end raskel ajal vastu võtma iga töö
Ekspordile suunatud Viljandimaa metallitööstusettevõte Metest tunnetab praegu kõige raskemat aega. See tähendab, et enam ei saa valida tehtavat tööd, vaid vastu tuleb võtta kõik pakutav.Kuigi praegu valitseb majanduslikult keeruline aeg, kavatseb Metest Steel siiski kindlalt laieneda.
Ekspordile suunatud Viljandimaa metallitööstusettevõte Metest tunnetab praegu kõige raskemat aega. See tähendab, et enam ei saa valida tehtavat tööd, vaid vastu tuleb võtta kõik pakutav.Kuigi praegu valitseb majanduslikult keeruline aeg, kavatseb Metest Steel siiski kindlalt laieneda.
Merko eksjuht avas lahkumise tagamaid “Astusin nagu jooksulindilt maha”
Aasta alguses Merko juhi kohalt taandunud Andres Trink tõdes, et pärast tosin aastat pingelist ehitusfirma juhtimist saab ta tegeleda kõige sellega, millest varem unistas. Juhitooli loovutamiseks andis talle peamise tõuke abikaasa karjäärimuudatus.
Aasta alguses Merko juhi kohalt taandunud Andres Trink tõdes, et pärast tosin aastat pingelist ehitusfirma juhtimist saab ta tegeleda kõige sellega, millest varem unistas. Juhitooli loovutamiseks andis talle peamise tõuke abikaasa karjäärimuudatus.
Kas rohepööre tähendab eurokommunismi? Või on see lihtsalt üks utoopia?
Küsimusele, kas rohepööre tähendab seda, et oleme sunnitud hakkama ehitama eurokommunismi, vastab Erik Moora, et kahetsusväärselt on keskkonnateemad, mis muidu vabades ühiskondades ei ole vaidlusobjekt, ära ideologiseeritud, nii et praegu näeme, kuidas poliitilised vastased vaidlevad mitte sisu üle, vaid selle üle, miks midagi teha ei saa. Samas on ilmne, et kuna inimtegevus ületab planeedi talumisvõime piire mitmekordselt, pole samamoodi jätkamine võimalik.
Küsimusele, kas rohepööre tähendab seda, et oleme sunnitud hakkama ehitama eurokommunismi, vastab Erik Moora, et kahetsusväärselt on keskkonnateemad, mis muidu vabades ühiskondades ei ole vaidlusobjekt, ära ideologiseeritud, nii et praegu näeme, kuidas poliitilised vastased vaidlevad mitte sisu üle, vaid selle üle, miks midagi teha ei saa. Samas on ilmne, et kuna inimtegevus ületab planeedi talumisvõime piire mitmekordselt, pole samamoodi jätkamine võimalik.
Elektrifirma kogemus särtsuautodega: kõikide kulude ennustamisega pole pihta läinud
Eesti Energia autoparki on kuulunud enam kui kümme aastat elektriautod ning ettevõte peab vaatamata muutunud kuludele särtsuautosid mõistlikeks.
Eesti Energia autoparki on kuulunud enam kui kümme aastat elektriautod ning ettevõte peab vaatamata muutunud kuludele särtsuautosid mõistlikeks.
Möödunud sügisel lõhutud Eesti-Soome gaasitoru pandi uuesti tööle
Pärast seitsmekuust seisakut on Eesti-Soome gaasitoru Balticconnector jälle töökorras ja esmaspäeval liigub mööda seda 60 gigavatt-tundi maagaasi.
Pärast seitsmekuust seisakut on Eesti-Soome gaasitoru Balticconnector jälle töökorras ja esmaspäeval liigub mööda seda 60 gigavatt-tundi maagaasi.
Katre Kõvask: konkurents on karm, tegutseme kaugemate turgude nimel
Paar kuud tagasi tootmist alustanud kaerajoogi tootja YOOK vaatab aktiivselt kaugemate turgude suunas.
Paar kuud tagasi tootmist alustanud kaerajoogi tootja YOOK vaatab aktiivselt kaugemate turgude suunas.