21. märts 1996 kell 22:00

Kasutatud auto tuleb õigel ajal arvele võtta

Lõviosa Eestisse toodavatest autodest on kasutatud. Juhtub, et värskel autoomanikul tekib probleeme auto registreerimisega, kuna autoregistrikeskus (ARK) näeb nii mõndagi asja teises valguses kui autoomanik.

Kasutatud sõidukiks loetakse sõidukit, mis on enne Eestisse toomist kantud mõne teise riigi autoregistrisse või sõidukit, mille valmistamisest on möödunud 3 või enam aastat, kuid mis ei ole varem registreeritud.

Sõidukeid registreerib ARK büroo, sõltumata omaniku või valdaja elukohast. Sõiduk tuleb registreerida viie päeva jooksul pärast tollivormistust või selle omandamist (valdusse võtmist).

Sõidukid, mille ehitus ei vasta Eestis kehtivatele normatiivaktidele, mida kasutatakse ainult omaniku (valdaja) territooriumil, millel puudub tehasetähis ja mis on koostatud varuosadest, registreerimisele ei kuulu.

Välisriigist ostetud autoga Eestisse saabudes tuleb esitada tolliametnikule sõiduki soetamise dokumendid, kontrollides samal ajal, et tolliametnik kinnitab kõik sõiduki soetamise alusdokumendid isikliku numbrilise pitsatiga.

Tuleb arvestada, et riigipiiri ületamiseks ja omal jõul sihtpunkti jõudmiseks peab sellel olema lähteriigi registreerimis- või transiidimärk ja registreerimistunnistus. Kohe piiril tuleb sõiduk ka kindlustada (kui seda pole juba eelnevalt tehtud).

Esimene sõit Eestis tuleb teha ülevaatuspunkti, kus tehakse registreerimiseelne ülevaatus ja vormistatakse sõiduki registreerimiseelse ülevaatuse akt.

Seejärel vormistab tolliinspektuur loa sõiduki registreerimiseks (füüsilisele isikule) või tollideklaratsiooni (juriidilisele isikule).

Tolliloa (-deklaratsiooni), sõiduki soetamise alusdokumentide ja tüübikinnituse olemasolul registreeritakse sõiduk ARK büroos.

Sõiduki registreerimisel peab sõiduki omanik või tema volitatud isik esitama sõiduki soetamist tõendavad dokumendid, kehtiva liikluskindlustuse poliisi ja kviitungi sõidukimaksu tasumise kohta (juhul, kui see on kehtestatud).

1. veebruarist kehtiv uus mootorsõiduki volitamise kord nõuab, et juhul, kui registreerimistunnistusel pole sõiduki kasutaja nime, peab tal olema volitus sõiduki kasutamiseks.

Seetõttu on otstarbekas autot registreerides järgi mõelda, kas autol ei saa olema teisi kasutajaid peale sõiduki omaniku. Kui selliseid kasutajaid on, oleks mõttekas kanda sõiduki registreerimistunnistusele ka nende nimed -- see vabastab teid vajadusest hiljem volitusi kirjutada. Selleks tuleb esitada ARK büroole sellekohane kirjalik avaldus. Kasutaja (kasutajad) kantakse sõiduki registreerimistunnistuse lahtrisse «märkused».

Sõiduki registreerimisel väljastatakse selle omanikule (volitatud isikule) sõiduki registreerimistunnistus ja registreerimismärk (-märgid).

Hetkel kuum