9. aprill 1996 kell 22:00

Heale ehitustavale on praegu käega löödud

Uusi tootmis- ja büroopindu ehitades või olemasolevaid ümber ehitades on vaja rakendada omaniku ehitusjärelevalvet. Ehitusfirmadelt nõutakse tööde aktide koostamist, vajalike katsetuste korraldamist, materjalide ja toodete kõlblikkust tõestavate sertifikaatide ja passide esitamist.

Kõik see pole meiegi ehitajatele uudis, kuid viimastel aastatel on mitmelegi ehitustavale käega löödud, ehitustööde käik mõnel ehitusel jäetakse dokumenteerimata. Nõuded ehituste usaldatavuse tagamiseks on tõusnud uute ehitusmaterjalide tulekuga ehitusturule. Probleeme tekitavad erinevatest riikidest tarnitavate ehitusteraste tehniliste andmete selgitamine, tihti puuduvad lähteandmed uute polümeermaterjalide kasutamiseks.

Sagedased on ebakõlad uute materjalide ja konstruktsioonide tulepüsivuse tõestamisel. Erinevates riikides käsitatakse tulepüsivust erinevalt. Sama lugu on ka viimistlusmaterjalide tervisekaitsenõuetega.

Järelevalveinsenerid pööravad tähelepanu hilisemate võimalike defektide vältimisele. Jälgitakse eelkõige aluste rajamist, betoneerimistöid, kandekonstruktsioonide sõlmede kvaliteeti, keevisõmbluste defektide määramist jms. Ehitustööde järelevalve tõhustamine ja ehitamiseks antud raha mõistlik kulutamine on päevakorral enamikus Eesti maakondades ja linnades, firmades ja riigiasutustes. Ehitustööde kontrollijatel puuduvad aga vajalikud käsiraamatud ja juhendid. Neid pole jõutud veel välja anda uutes tingimustes. Vähe on korraldatud sellesisulisi kursusi ja konsultatsioone. Nagu kinnitavad Soome spetsialistide tähelepanekud, on asjaliku tehnilise järelevalvega võimalik vältida asjatuid kulutusi kuni 30 protsendi võrra.

Soome ehitusinseneride liit on välja andnud ehituste kontrollimise ja järelevalve alase käsiraamatu RIL 182, mis on kättesaadav meilgi. Raamatus on Soome ehitusspetsialistid käsitlenud järelevalve põhiküsimusi ja andnud soovitusi ehitustööde kontrollimiseks ning tekkinud vigade avastamiseks ja juurdlemiseks.

Käsiraamatu esimene peatükk puudutab halduslikke aluseid -- jooniste taset, vastutust, ehitusseadusi jm. Teine peatükk on täielikult pühendatud erinevatele ehituskonstruktsioonidele -- eriti alustele ja vundamentidele ning kandekarkassidele. Eraldi on käsiraamatus kirjeldatud hoone väliskatteid -- välisviimistlust ja katusekatteid. Samuti on käsiraamatus peatükk eritöödest -- rõdud, vettpidavad rajatised, ventilatsioonisüsteemid ja muu vajalik.

Põhjalik ülevaade antakse ehituste tulepüsivusest, mürakaitsest, niiskuskaitsest ja kahjustustest.

Meile harjumatult on RIL 182 pööranud tähelepanu ka ehituste remonttöödele, näiteks andes soovitusi ehituste kandevõime selgitamiseks.

Käsiraamatu lisades on toodud andmeid, milliseid vajatakse ehitustööde kontrollimiseks ja nõutavate lahenduste leidmiseks. Samuti on andmeid ja eeskujusid ehitustööde päeviku pidamiseks.

Peale tuntud tõsiasjade on selles leida päris uudseid seisukohti, näiteks radooni mõju levimise takistamine hoonetes. Uudseid seisukohti on isoleerimistöödes, mis väldivad külmamõjude levikut hoonete alustesse ja maa sees olevatesse ruumidesse. Uudsed on ka maanteede äärde ehitatavate müratõkkepiirete juhised. Põhjalikult käsitletud deformatsiooni- ja töövuugid väldivad hilisemaid pragusid. Kõik esitatud seisukohad aitavad vältida ehitusvigu ja ehitustele tekitatud kahjustusi niiskusest, koormistest, külmast, sisepingetest jne, tagades kvaliteedi.

Hetkel kuum