24. mai 1998 kell 22:00

Ostuanalüüs ja raamatupidamise aastaaruanne

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel peab laiendatud kapitaliosaluse meetodi rakendamisele eelnema ostuanalüüsi koostamine, juhul kui investeeringu soetusmaksumus ei võrdu investeerija osaga investeeringuobjekti omakapitalist.

Ostuanalüüs on investeerija algdokument, mida säilitatakse investeerija osaluse müümiseni või investeeringuobjekti likvideerimiseni.

Situatsioonis, kus ostuanalüüs tuleb koostada, võib investeeringu soetusmaksumus kas ületada investeerija osa investeeringuobjekti omakapitalist (tekib firmaväärtus) või olla sellest väiksem (tekib negatiivne firmaväärtus). Mõlemal juhul tuleb esmalt kaaluda võimalusi firmaväärtuse või negatiivse firmaväärtuse võrra ostuanalüüsis suurendada/vähendada soetushetke seisuga investeeringuobjekti bilansis kajastatud varade bilansilist maksumust, v.a investeeringuobjekti bilansikirjel «Raha ja pangakontod» kajastatud summasid.

Käibe- ja põhivara hindamisel tuleb lähtuda konkreetsete varade turuhinnast.

Näiteks lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

- avalikul börsil noteeritud väärtpaberid hinnatakse turuhinnas;

- valmistoodang hinnatakse kehtivates turuhindades, millest on maha arvatud turustuskulud ja normaalne kasum;

- tooraine hinnatakse kehtivates toorainehindades;

- põhivarad hinnatakse turuhindades, või kui nende edasimüümine on juba otsustatud, hinnatakse need netorealiseerimismaksumuses. Kui seadmete puhul ei ole turuhinda võimalik määratleda, siis hinnatakse neid taastamismaksumuses, millest on maha arvatud nende akumuleeritud kulum jne.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel tuleb tütar- ja sidusettevõtete aktsiatesse tehtud investeeringuid hinnata laiendatud kapitaliosaluse meetodil. Meetodi rakendamise etapid:

- investeerija korrigeerib investeeringu summat ja kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasumit või kahjumit oma osaga investeeringuobjekti puhaskasumist või -kahjumist;

- investeerija korrigeerib investeeringu summat ja kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasumit või kahjumit ostuanalüüsis kajastatud varude ja mitteamortiseeritava põhivara väärtuse muutuse võrra ümberhindluse aluseks olnud objektide realiseerimisel kontsernivälisele ostjale.

Amortiseeritava põhivara korral realiseerub ostuanalüüsis kajastatud väärtuse muutus põhivara objekti järelejäänud kasuliku tööea jooksul.

Vastava põhivara objekti realiseerimisel kontsernivälisele ostjale võetakse amortiseerimata väärtuse muutuse jääk arvesse kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasumite või kahjumite kajastamisel;

- investeerija korrigeerib investeeringu summat ja kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasumit või kahjumit firmaväärtuse või negatiivse firmaväärtuse amortisatsiooniga.

Hetkel kuum