5. juuli 1998 kell 22:00

Õige käitumine kinnisvaratehingu sõlmimise ajal

Kinnisvara-alaste tehingute puhul soovib tehingust kasu lõigata vähemalt kaks isikut. Juhul, kui tehingu tegemiseks kokkulepitud tingimused on mõlemale poolele soodsad, võivad nad selle eesmärgi ka saavutada.

Tihti tekivad aga tehingute vormistamisega seoses probleemid, mille lahendamiseks ei ole piisavalt teadmisi ning kogemusi. Sellises olukorras on üpris suur võimalus teha ebaprofessionaalsusest vigu.

Saavutatud kokkulepete kinnitamisel lepingutes on oluline pöörata tähelepanu mitmele momendile.

Kõigepealt -- kinnisvaraga seotud võõrandamis- ja asjaõiguslepingud peavad olema kindlasti notariaalselt kinnitatud. Ülejäänud lepingute puhul on soovitatav vähemalt lihtkirjalik vorm.

Lepingus sätestatakse põhilised isikutunnused (isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning esindaja korral tema volitused lepingu allkirjastamiseks), millel peavad olema dokumentaalsed tõendid.

Selleks, et tõlgendamine oleks ühesugune ja adekvaatne, peab lepingus mõistete sätestamine tuginema kehtivale seadustikule ja kohtupraktikale, vajadusel on soovitatav mõisted lepingu eraldi punktis lahti seletada.

Asi ning isikute kohustused ja õigused selle suhtes sätestatakse võimalikult konkreetselt, isiku kui asja omaniku või valdaja õigused peavad olema dokumentaalselt tõestatavad.

Lepinguga seotud õigusi ja kohustusi piiritledes on tähtaegade määratlemisel/määratlemata jätmisel vahel täiesti erinevaid õiguslikke tagajärgi.

Rendilepingu sõlmimine määramata tähtajaks annab pooltele õiguse lõpetada see igal ajal, teatades kolm kuud ette. Üürilepingu puhul loetakse analoogilisel juhul leping sõlmituks viieks aastaks.

Peale lepingu kehtivuse tähtaja võiksid ka ülejäänud lepingu täitmisega seonduvad õigused ja kohustused olla seotud tähtaegadega.

Suur tähtsus on sellel, kuidas lepingu pooled tagavad lepingu täitmise. Põhiliste vahenditena kasutatakse lepingu täitmise tagamiseks leppetrahvi, viivist, tagatisraha ja panti.

Eeltooduga ei ole hõlmatud kindlasti kõik tehingu vormistamise nüansid. Probleemide vältimiseks on vajalik hea orienteerumisvõime kehtivas seadustikus ning samuti oskus kohaldada õigusaktides sätestatut tegelikus elus.

Juhul kui kinnisvaratehingut teha sooviv isik tahab vähendada tehingu tegemisel riski kanda materiaalseid kahjusid, on otstarbekas pöörduda kinnisvara vahendamise teenust pakkuva firma poole, kellel on vajalikud teadmised ning kogemused tehingu korraldamiseks.

Kinnisvaratehingus tuleb tähelepanu pöörata:

- lepingu vormile

- tehingu partneri kindlaksmääramisele

- lepingus sätestatavatele mõistetele

- lepingu eesmärgi kindlaksmääramisele

- tähtaegadele

- lepingu täitmise tagamisele

Hetkel kuum