7. aprill 1999 kell 22:00

Kaubanduskoda ei sureta EVEAt

Soovime juhtida tähelepanu 7. aprilli ÄP artiklis «Kaubanduskoda suretab EVEA» esinenud väärseisukohtadele.

Ettevõtlusorganisatsioonide koostöö on möödunud aasta jooksul tugevnenud. Meenutagem ettevõtjaid esindavate ühenduste -- Eesti kaubandus-tööstuskoja (EKTK), Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtete assotsiatsiooni (EVEA), Eesti suurettevõtete assotsiatsiooni ning Eesti tööstuse ja tööandjate keskliidu -- ühispöördumisi valitsuse, riigikogu, poliitiliste jõudude ja avalikkuse poole. Seega on ebatõene väide «äriliitude tülist».

EKTK liikmeskonna struktuur töötajate arvu järgi ettevõtetes on püsinud viimastel aastatel oluliste muutusteta. Alla 50 töötajaga ettevõtted moodustavad EKTK liikmetest aastate lõikes 80%, 50--200 töötajaga ettevõtted 17% ning üle 200 töötajaga ettevõtteid 3%. See vastab proportsioonidele Eesti ettevõtluses tervikuna. Ettevõtteregistri andmetel on EKTK liikmeteks siiski vaid umbes 13% Eestis tegutsevatest väikeettevõtetest ning 65% üle 200 töötajaga ettevõtetest. Eeltoodust lähtuvalt on väär rääkida «jõulisest väikeettevõtete värbamisest».

Vastavalt Eesti seadustele on iga isik vaba otsustama, kas ja millise mittetulundusühinguga liituda. On väär tõlgendada ettevõtlusorganisatsiooni poolt oma liikmete huvide esindamiseks ja kaitseks tehtavat sihipärast ja ühiskonnas positiivse kõlapinna leidnud tegevust värbamise või konkurentsina teistele ühendustele.

Võimalikud ELi toetusprogrammid on suunatud ettevõtetele, mitte ettevõtlusorganisatsioonidele.

ELi poolt strukturaalsetest fondidest eri valdkondade arendamiseks vahendite eraldamine ei sõltu mitteriiklike ettevõtlusorganisatsioonide, seal hulgas kaubandus-tööstuskoja ega EVEA tahtest. Võimalike eraldatavate vahendite käsutajaks on riiklikud struktuurid ELiga kokkulepitud tingimustel.

EKTK-l puuduvad andmed võimalike ELi poolt väikeettevõtete toetamiseks kavandatavate programmide ulatusest ja suurusest. Väide «paar miljardit» krooni on ajakirjaniku ja summat kommenteerinud isikute subjektiivne arvamus.

Seega tuleb lugeda vääraks artiklis esitatud väiteid «võitlus raha pärast», «Euroraha ahvatleb kaubanduskoda EVEA-lt endale ettevõtjaid meelitama». Teadmata võimalike ELi toetusprogrammide ulatust ja suurust ning omamata võimalust neid vahendeid suunata, pole EKTK-l ja EVEA hüpoteetiliseks «võitluseks» alust.

Artkli pealkiri ja esilehe loosung «Äriliidud tülis» ei anna objektiivselt edasi artikli sisu. Artikli mahust pool on pühendatud EVEA siseprobleemidele, millesse EKTK pole kunagi sekkunud. On meelevaldne võtta artikli pealkirja ja kogu illustreeriva materjali aluseks ühe isiku tsitaat.

Hetkel kuum