31. oktoober 1999 kell 22:00

Eritellimusel tehtud kauba tagastamine

Ettevõtjad on tihti probleemi ees, kui nende büroosse saabub klient, kes soovib oma eritellimusel valmistatud kaupa tagasi anda ja selle eest raha tagasi saada. Kuidas käituda sellises olukorras? Mida teha kaubaga, mis on mõeldud rahuldama vaid ühe kindla kliendi vajadusi?

Eritellimusel kauba valmistamisel tuleb ettevõtjal juhinduda teeninduseeskirjast, mis reguleerib tarbija eravajaduseks tema tellimuse alusel teenuse müüja poolt tasulise olmeteenusena kokkulepitud töö tegemist, teatud vallasasja valmistamist, selle parandamist, hooldamist või valdusse andmist ja võtmist.

Eelkõige on müüja antud olukorras kohustatud teavitama tarbijat tüüplepingu tingimustest, teenuste hinnakirjast, maksetingimustest ja garantiitingimustest. Ühesõnaga tuleb ettevõtjal eritellimuse täitmiseks sõlmida tarbijaga leping, kus eeltoodud olulistes küsimustes kokku lepitakse.

Kuidas aga lahendada artikli algul kirjeldatud olukorda? Teenus ja selle tulem peavad vastama lepingu või tüüptingimustega kehtestatud nõuetele. Kui nimetatud dokumentides puuduvad teenuse nõudeid reguleerivad tingimused, peab teenus vastama teenuse müügi heale tavale või õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

Kui ese on valmistatud mudeli või näidise järgi, peab see vastama nimetatud näidisele või mudelile. Juhul kui müüjal ja tarbijal tekivad lahkarvamused seoses teenuse nõuetele vastavuse hindamisega, on müüja kohustatud tarbija nõudmisel tellima viie päeva jooksul vastava ekspertiisi.

Juhul kui teenusel puudusi ei avastata, tasub kulud ekspertiisi nõudnud pool. Ekspertiisi tulemustega mittenõustumisel on õigus pöörduda kohtusse. Seega peab tarbija alati hoolega kaaluma ekspertiisi nõude esitamist, kuna tal tuleb endal tasuda ekspertiisi kulud, kui tellimus osutub nõuetele vastavaks.

Puudusega on teenus või tellimuse teel valmistatud asi siis, kui see ei vasta kohustuslikele nõuetele või lepingutingimustele või vastavale tavale ja praktikale ning nimetatud puudused on võimalik kõrvaldada ühekordse parandamisega. Puudusega teenuse müümisel on tarbijal töö teostamise ajal, selle vastuvõtmisel või garantiiajal puuduse avastamisel õigus nõuda:

- puuduse tasuta kõrvaldamist;

- teenuse hinna alandamist;

- vallasasja uuesti valmistamist teenuse müüja kulul, kui puudusega vallasasi on teenuse müüjale tagastatud.

Eritellimusel valmistatud kauba puhul on tarbijal õigus leping ühepoolselt lõpetada ning kasutada kõiki seadusest tulenevaid õigusi, kui osutatud teenus on olulise puudusega.

Oluliseks puuduseks loetakse puudust, mis takistab kauba kasutamist eeldataval eesmärgil või on see lihtsalt võimatu ning seda ei ole võimalik parandada või tekib see pärast parandamist uuesti või mille parandamine on seotud ebamõistlikult suurte kulutustega.

Autor: Piret Lappert

Hetkel kuum