Niina Siitam • 3. september 2000 kell 22:00

Kuidas peab töötaja, kes soovib jääda lapsehoolduspuhkusele, vormistama selle tööandja juures, milliseid dokumente selleks tööandjale esitama ja kuidas peab tööandja töötaja lapsehoolduspuhkuse vormistama?

Need küsimused ei ole õigusaktides sõnaselgelt sätestatud. Töötaja, kellel on rasedus- ja sünnituspuhkus lõppemas ja kes tahab edasi jääda lapsehoolduspuhkusele, peab sellest tööandjat teavitama. Selleks esitab ta tööandjale vastavasisulise avalduse, milles näitab ära lapsehoolduspuhkuse kestuse.

Tavaliselt näidatakse lapsehoolduspuhkuse kestusena lapse teatud vanuse saabumine (näiteks lapse 3aastaseks saamiseni). Avaldusele lisatakse lapse sünnitunnistuse koopia.

Avaldus on soovitav esitada mõistliku aja jooksul enne rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemist, et tööandja teaks arvestada töötaja sooviga jääda lapsehoolduspuhkusele. Praktikas esineb olukordi, mil töötaja jätkab kodus olemist pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemist, teadmata, et lapsehoolduspuhkus on vaja tööandja juures vormistada.

Töötaja rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemisel lapsehoolduspuhkusele jäämise kohta avalduse mitteesitamise korral loetakse töötaja tööle ilmumine kohustuslikuks. Tööle mitteilmumine võrdsustatakse töödistsipliini rikkumisega, millele võib järgneda distsiplinaarkaristus. Taolist olukorda aitab vältida see, kui personalitöötaja teavitab töötajat enne rasedus- ja sünnituspuhkusele jäämist vajalikest lapsehoolduspuhkusele jäämise vormistamise küsimustest.

Töölepingusse ja tööraamatusse kannet töötaja lapsehoolduspuhkusel viibimise kohta ei tehta.

Kui töötaja soovib lapsehoolduspuhkuse ajal töösuhet lõpetada, esitab ta selleks tööandjale vastavasisulise avalduse.

Tööleping on võimalik lõpetada kas poolte kokkuleppel töölepingu seaduse § 76 alusel või töötaja algatusel § 79 alusel. Tööandja algatusel töölepingu lõpetamine lapsehoolduspuhkusel oleva töötajaga on reeglina keelatud. Kui tööandja soovib töölepingut lõpetada lapsehoolduspuhkusel viibiva töötajaga juriidilise isiku likvideerimise või tööandja pankroti väljakuulutamise tõttu, peab ta eelnevalt saama selleks tööinspektori nõusoleku.

Nii nagu kõigile töötajatele, on ka lapsehoolduspuhkusel viibivale töötajale tööandja kohustatud töölepingu lõpetamise kuupäeval kätte andma tööraamatu ja maksma lõpparve. Lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja lõpparve sisaldab tavaliselt kasutamata puhkuse hüvitist. Hüvitise saamise õigus on ka juhul, kui töötaja kasutas oma iga-aastase puhkuse ära enne rasedus- ja sünnituspuhkusele jäämist. Rasedus- ja sünnituspuhkuse aeg arvatakse tööaasta hulka, millelt arvutatakse puhkust. Kasutamata puhkuse hüvitis arvutatakse analoogselt puhkusetasu arvutamisega.

Hetkel kuum