27. märts 2002 kell 15:28

Tööandjad soovivad tasemehariduse vabastamist erisoodustusmaksust

Eelmisel nädalal koos olnud Eesti Tööandjate Keskliidu juhatus otsustas teha haridusministrile ettepanek mitte käsitleda töötaja kutse- ja kõrghariduse omandamiseks tehtud kulutusi erisoodustusena.

Tööandjate arvates on Eestis tegemist mitte ainult tööpuudusega, vaid ka tööjõupuudusega. Eelkõige jääb vajaka kvalifitseeritud spetsialiste rakendusliku kõrghariduse tasandil.

Probleemi üheks põhjuseks on haridussüsteemi vähene paindlikkus, millest tuleneb mittevastavus tööturunõuetele.

Tööandjad teevad haridusministrile ettepaneku suurendada tööandjate vastutust riikliku koolitustellimuse kujundamisel ning kaasata nad haridussüsteemi rahastamisesse.

Samuti soovivad tööandjad olla kaasatud kutsekoolide, rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide nõukogudesse, nende õppekavade kujundamisesse ja akrediteerimisse ning õppekeskkonna hindamisse.

Ettevõtjate kaasamiseks haridussüsteemi rahastamisesse tuleb luua tööseadusandluses täiendav võimalus tööandja ja töötaja vaheliseks kokkuleppekskoolituskulutuste hüvitamise kohta. Ettevõtjate motiveerimiseks koolitada ja arendada oma personali teeb Tööandjate Keskliit ettepaneku mitte käsitleda tööandja poolt töötaja kutse- ja kõrghariduse omandamiseks tehtavaid kulutusi erisoodustusena.

Tööandjad on seisukohal, et kõikidel koolidel, olenemata nende omandivormist, peavad olema võrdsed võimalused riiklikku koolitustellimuse saamisel. Kriteeriumiks peavad olema õppekava akrediteeritus ja koolituse tulemuslikkus.

Hetkel kuum