21. oktoober 2002 kell 22:00

Kaks erakonda, kes peaksid olema üks

Võtame vastutuse majanduskasvu eest. Valitsus saab vastutada, mõõtes iga otsuse mõju majanduse efektiivsusele ja Eesti jätkusuutlikkusele.

Suurendame tulumaksuvaba miinimumi. Alampalk, mis peaks tagama täisajaga töötajale minimaalsete eluvajaduste rahuldamise, peaks olema tulumaksuvaba. Efektiivne riik jätab inimesele rohkem vahendeid oma elu korraldamiseks, mitte ei jaga neid sotsiaaltoetustena ümber.

Ei muuda maksusüsteemi keerulisemaks (nt astmelise tulumaksu läbi). Efektiivne maksusüsteem on lihtne ja läbipaistev, nii tagame administreerimise odavuse, mis omakorda võimaldab madalamaid makse.

Tagame investorile turvatunde, et investeeringute tasuvusaja vältel ei muutu seadused üleöö teadmata suunas. Valitsus peab arvestama õigusaktide mõju investeeringutele.

Riik ei tohi ettevõtjat ahistada. Püüame igati vältida järjekordse bürokraatia sisseviimist ja tühistame juba kehtestatud asjatud regulatsioonid. Eriti tähelepanelik tuleb olla väike- ja keskmiste ettevõtete suhtes. Euronormidega ei tohi liialdada.

Väldime meetmeid, mis kahandavad töövalmidust või -huvitatust. Efektiivne tööturupoliitika peab sotsiaalsete garantiide loomisel säilitama tugevad stiimulid tööd otsida.

Aus konkurents on majanduskasvu mootor. Paneme tururegulaatorid sisulisele tööle ning tagame nende ettevalmistuse ja sõltumatuse. Monopolide ja kartellikokkulepetega tuleb asuda sisuliselt tegelema. Muudame riigihanked maksimaalselt avalikuks.

Ettevõtluses on iga mees oma õnne sepp. Riik ei turguta kehva ja äpardunud äri toetuste, riigihangete jm soodustustega. Majanduskuritegude menetlemine ei tohi jääda venima.

Toetame tipp-oskusteabe maaletoomist, toetades noorte õppimist maailma tippülikoolides ja erandeid tippspetsialistidele immigratsioonipoliitikas.

Eesti vajab kiiret majanduskasvu. Isamaaliidu üksikisikut arendava sotsiaalpoliitika elluviimiseks on tähtis, et jätkuks kiire majanduskasv, mis tagab selle elluviimiseks vajalikud vahendid.

Isamaaliit leiab, et lõputud muudatused maksusüsteemis tuleb lõpetada ning tagada senise maksusüsteemi alusel maksude parim kogumine.

Isamaaliit on seisukohal, et makse ei või tõsta riigipoolse saamatuse kinnimaksmiseks ega riigi osa suurendamiseks majanduses. Säilitame ettevõtetele tulumaksuvabastuse reinvesteeritud tulu osas.

Üksikisiku tulumaks on proportsionaalne. Tulumaksuvaba miinimumi tuleb rakendada nii, et see on keskmiselt vähemalt 20 riigi keskmisest palgast.

Riigis, kus tööealiste absoluutarv on kriitiliselt väike ja vähenev, tuleb rakendada aktiivset, tööle innustavat tööhõivepoliitikat. St suhteliselt madalaid töötu abirahasid, mis ei motiveeriks pikaajalist töötust. See tähendab töötuskindlustussüsteemi, mis tagab töö kaotanud inimesele piiratud perioodil inimväärse sissetuleku seniks, kuni ta teeb rahuliku valiku ümberõppe ja uue töövaldkonna suhtes.

Hetkel kuum