21. oktoober 2002 kell 22:00

Logistika põhimõisted

Awb fee ? lennusaatelehe vormistus

THC ? terminalikäsitlus lähteriigis

Security fee ? riski lisatasu

Fuel surcharge ? kütuse lisatasu

IATA ? Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

TACT ? IATA lennukauba tariifid

ULD ? laadimisühikud lennunduses

ADR ? ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo 30. septembri 1957. a Euroopa kokkulepe

ATP ? kiirestiriknevate toiduainete rahvusvahelise veo ja selle eriveovahendite kokkulepe

CEMT ? Euroopa Transpordiministrite Konverents

ERAA ? Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon

EEA ? Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsioon

EAL ? Eesti Autoettevõtete Liit

TIR ? TIR-konventsioonile vastavalt väljatöötatud süsteem tolliprotseduuride kiirendamiseks

IRU ? Rahvusvaheline Maanteetranspordi Liit

Act of god / force majure ? vääramatu jõud. Juhtumid, mis ei allu inimtegevuse mõjule ja kontrollile. Näiteks erakordselt tugev torm, maavärisemine, üleujutus jne

BAF ? kütuse lisatasu

Bill of lading (B/Lading, B/L) ? konossement, mere-lastikiri. Antakse välja laeva poolt kauba vastuvõtul. Määrab lastivedaja ja -saaja õigussuhted kaubaveol

Cargo ? last, kaup. Kauba üldnimetus selle transportimisel. Deck cargo ? tekikaup, bulk cargo ? puistekaup, general cargo ? tavakaup

CHC ? kauba käsitlemise kulu

Consignee (receiver) ? kaubasaaja. Üksikisik või firma, kelle aadressil saadetakse

Consignor (shipper) ? kaubasaatja. Üksikisik või firma, kes saadab oma nimel kaupa

Delivery order ? väljastamiskorraldus. Laevaomaniku või tema agendi kirjalik korraldus kauba laevast/laost väljaandmiseks

ETA ? oletatav laeva sadamasse saabumise aeg. Laev või selle agent teatab selle aja vastavalt prahilepingule kaubasaatjatele, kaubasaajatele, prahtijale või sadamale

ETS ? oletatav laeva sadamast väljumise aeg

FIO ? konossemendi tingimus, et laev on vaba stividorikuludest nii laadimisel kui ka lossimisel

Free in ? konossemendi tingimus, laev on vaba stividorikuludest laadimisel

Free out ? konossemendi tingimus, laev on vaba stividorikuludest lossimisel

Landing costs ? lossimiskulud; mõningad muud, näiteks impordilitsentsi vormistamine

Loading order ? laadimiskorraldus. Kaubasaatja või ekspediitori korraldus kauba laadimiseks, milles on näidatud andmed kauba, sihtsadamate, lossimistingimuste jne kohta. Selle alusel korraldatakse kauba laadimine ja vormistatakse lasti saate-dokumendid

Notify address ? teatamise aadress, kasutatakse nimelises või orderikonossemendis

Pallet ? spetsiaalne alusplatvorm kaupade veoks või töötlemiseks paketeeritud kujul. Peab olema kordne autokasti või vaguni mõõtudega ja peab võimaldama tõstuki kahvlite sisenemise neljast küljest

Sea waybill ? mere-saatekiri, lastivedaja tõend kauba vastuvõtu ja mereveolepingu olemasolu kohta. Erinevalt konossemendist ei täida väärtpaberi funktsioone

TEU ? mereveos kasutatav kaubaühik, mis võrdub ühe 20jalase konteineriga

Allikas: Balti Logistika

Hetkel kuum