27. oktoober 2002 kell 22:00

Planeerimisega seonduvad mõisted

Keskkonnaseisundi muutumise jälgimine. Keskkonnamõjude hindamise puhul hinnatud mõju ulatuse ja hilisema tegeliku olukorra muutuse võrdlemine, et teada saada, kas mõjutegureid on õigesti hinnatud (ingl k monitoring).

Strateegiline keskkonnamõju hindamine

Strateegiline keskkonnamõju hindamine on planeeringuga kavandatavast tegevusest tuleneva võimaliku keskkonnamõju hindamine, mis viiakse läbi planeeringu koostamise käigus. Strateegiline keskkonnamõju hinnang avalikustatakse koos planeeringu avalikustamisega vastavalt planeerimis- ja ehitusseaduse nõuetele ja selle aruanne kuulub eraldi osana planeeringu juurde.

Tõenäolise tulevikusituatsiooni või -sündmustiku kirjeldus.

Meetod protsessi, nähtuse, olukorra vms eri külgede analüüsiks. Tuleneb ingliskeelsete sõnade (strengths ? tugevused, weaknesses ? nõrkused, opportunities ? võimalused, threats ? ohud) algustähtedest.

Kaart, mis käsitleb rõhutatult temaatilist valdkonda (ka temaatiline kaart) (ingl k thematic map).

Loend konkreetsetest ülesannetest, mida on vaja täita eesmärkide saavutamiseks.

Maapinna füüsilisi omadusi peegeldav suuremõõtkavaline kaart. Kujutab reljeefi, veekogusid, taimkatet, asulaid, teid, majandusobjekte, administratiivpiire ja orientiire. Tavaliselt koostatakse mõõtkavas 1:200 000 kuni 1:10 000, erijuhtudel ka suuremas mõõtkavas. Ka topograafiline kaart (ingl k topographic map).

Kavandatava tegevuse, projekti või programmi eesmärgi (teatud vajaduse rahuldamise) saavutamise erinevad viisid.

Soovitud tulevikupilt, mida tahetakse teatavaks ajaks saavutada.

Visioonist lähtuv üldkirjeldus, milleni soovitakse seatud ajaks jõuda ning mis on määratletav, mõõdetav, reaalselt elluviidav ja liigendatav.

Planeering, mis koostatakse valla või linna territooriumi kohta. Vastavalt planeerimis- ja ehitusseadusele peab igal vallal või linnal olema üldplaneering, mida võib koostada valla või linna osade kaupa. Kehtestatud üldplaneering on aluseks detailplaneeringutele ning maakorraldusele hajaasustuses.

Allikad: Kaur Lass, AS Entec; Rivo Noorkõiv, OÜ Geomedia; Teet Jaagomägi, AS Regio

Hetkel kuum