Peeter Raidla • 6. november 2002 kell 12:35

Maksuamet tühistas maksuvõlgade intressid

Maksuamet tühistas maksuvõlgade viiviseintressi, mis arvestati enne 1. juulit.

Rahandusministeerium ja maksuamet avaldasid hetk tagasi ühise teksti, milles selgitakse intresside sissenõudmist ja väidetakse, et kuni 30.06.2002 maksude intresse maksuotsuste tegemisel ei arvestata. Juba makstud intresse tagasi ei maksta.

Rahandusministeerium ja Maksuamet selgitasid saadetud kirjas, et on tutvunud Riigikohtu Põhiseaduslikkuse Järelevalve Kolleegiumi 05.11.2002 otsusega haldusasjas nr 3-4-1-8-02. Nimetatud otsusega tunnistati põhiseadusega vastuolus olevaks kuni 30.06.2002 kehtinud maksukorralduse seaduse § 28 lg 4 ning nimetatud sätte alusel rahandusministri poolt kehtestatud intressimäär. Maksuamet analüüsib hetkel tekkinud olukorda ning selgitab välja tagastamisele kuuluvate intressisummade suuruse.

Tulenevalt Riigikohtu lahendist tühistab Maksuamet need maksukohustuslastele esitatud intressinõuded, mille esitamiseks antud haldusaktile vaide või kaebuse esitamise tähtaeg ei ole möödunud või mille suhtes toimub hetkel vaide- või kaebemenetlus. Samuti ei arvestata edaspidi maksuotsuste tegemisel eelmiste maksustamisperioodide maksusummadelt intresse kuni 30.06.2002. Peale nimetatud kuupäeva arvestatakse intresse alates 01.07.2002 kehtiva maksukorralduse seaduse alusel, määraga 0,06% päevas.

Tühistamisele ning tagastamisele ei kuulu enne 30.06.2002 arvestatud intressisummad, mis on maksukohustuslaste poolt tasutud ning mille osas vaide või kaebuse esitamise tähtaeg on möödunud või mille osas on jõustunud halduskohtu otsus.

Hetkel kuum