Silva Männik • 12. mai 2004 kell 8:22

Ajutise aktsiisivabastusega kaupade vastuvõtmiseks nõutakse luba

Ajutises aktsiisivabastuses olevate aktsiisikaupade vastuvõtmiseks peab ettevõtja alates maikuust taotlema loa.

1. maist on ajutises aktsiisivabastuses olevaid aktsiisikaupu õigus vastu võtta vaid maksu- ja tolliametis aktsiisilaopidajaks või kauplejaks registreeritud Eesti ettevõtjal.

Vastava registreeringu saamiseks tuleb maksu- ja tolliameti teatel neile esitada taotluse dokumendid, tänase seisuga on amet tegevusloa väljastanud 72 ettevõttele.

Eesti isikud, kellel puudub registreeritud kaupleja või aktsiisilao tegevusluba ning keda ei ole ka kantud aktsiisilaopidajate andmebaasi SEED, saavad aktsiisikaupu vastu võtta vaid juhul, kui selle kauba eest on lähetaja liikmesriigis aktsiis makstud.

Sellise aktsiisikauba vastuvõtja Eestis peab maksu- ja tolliametit kirjalikult teavitama aktsiisikauba vastuvõtmise kavatsusest enne selle aktsiisikauba lähetamist teisest liikmesriigist. Teatises peavad olema märgitud teisest liikmesriigist aktsiisikauba lähetamise aeg, aktsiisikauba teekonna kirjeldus lähteriigist kuni Eestisse saabumiseni, aktsiisikauba liik, kogus ja Eestisse toimetamise eesmärk, selle kauba lähetaja, vedaja ja vastuvõtja kontaktandmed ning nimi ja aktsiisikauba vastuvõtmise kuupäev ja koht.

Samuti peab aktsiisikauba saaja enne aktsiisikauba lähetamist teisest liikmesriigist esitama tagatise, mis tagaks, et kauba Eestisse jõudmisel sellelt ka aktsiis tasutakse ning viie päeva jooksul arvates selle kauba vastuvõtmise päevast tuleb tollile esitada vastuvõetud aktsiisikauba saatelehe koopia, kus peab olema ka aktsiisikauba vastuvõtja allkiri.

Vastavalt Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele on aktsiisilaopidajale antud õigus ajutises aktsiisivabastuses aktsiisikaupu vastu võtta, lähetada, ladustada ja toota ning registreeritud kauplejal õigus ajutises aktsiisivabastuses aktsiisikaupu teise liikmesriigi aktsiisilaopidajalt vastu võtta.

Ajutine aktsiisivabastus tähendab maksukohustuse peatamist aktsiisikaubalähetamisel, vastuvõtmisel, ladustamisel ja tootmisel. Maksukohustus tekib sellisel juhul aktsiisikauba tarbimisse lubamisel.

Informatsiooni väljastatud lubade kohta saab <#maksu- ja tolliameti koduleheküljelt=http://www.emta.ee>

Hetkel kuum