Gea Velthut-Sokka • 27. mai 2004 kell 8:30

Valitsus ei toeta maareformi seaduse muutmist

Valitsus arutas ja otsustas mitte toetada maareformi seaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõud.

Eesti Keskerakonna fraktsioon algatas selle eelnõu 5. mail 2004. a eesmärgiga kiirendada maareformi läbiviimist, valitsuse hinnangul ei aita aga eelnõu antud eesmärki saavutada ning on vastuolus kehtiva õigusega, otsustati äsja valitsuse istungil.

Algatajad tegid ettepaneku muuta maareformi seaduses järgmist:

- täiendada mittetagastatava maa loetelu, mille kohaselt ei tagastata maad kas osaliselt või tervikuna, kui planeeringuga nähakse ette maa kasutamine avalikult kasutatava teena;- välistatada ehitise, mille teenindamiseks vajalik maa valitsuse kehtestatud korra kohaselt määratakse, hulgast tänavarajatised;- sätestada detailplaneeringu mittevajalikkus maa munitsipaalomandisse andmisel;- anda munitsipaalomandisse munitsipaalomandis olevate hoonete ja rajatiste alune ning neid teenindav maa munitsipaalomandisse jäävate hoonete ja rajatiste aluse ja neid teenindava maa asemel;- anda munitsipaalomandisse munitsipaalomandisse jäävate veekogude aluse maa asemel avalikuks kasutamiseks ettenähtud veekogude ja veehaarete alune maa;- ennistada § 28 lõike 1 punkti 7 redaktsioon, mis kehtis enne 6. märtsi 2001. a vastu võetud kolmandat maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadust;- reguleerida olukord, kui üheaegselt soovib kohalik omavalitsus maa andmist munitsipaalomandisse ja riik sama maa jätmist riigi omandisse.

Hetkel kuum