Kati Kõrbe • 6. november 2005 kell 22:00

Omanik saab tehnorajatiste eest tasu vastavalt maa kasutamisväärtusele

Millised põhimõtted hakkavad tehnovõrkude talumist puudutava asjaõigusseaduse rakendamise seaduse eelnõu kohaselt tulevikus kehtima?

Millistel põhimõtetel on kavas kehtestada tasumäärad erinevate tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest?

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on koostanud seaduse eelnõu, mille eesmärk on kehtestada õiglane hüvitis maaomanikule tehnorajatise ja -võrgu talumise eest ning sätestada maa omanike ja tehnorajatiste või -võrkude omanike õigused ja kohustused nende ehitamisel võõrale maale.

Mullu 30. aprillil tegi Riigikohus otsuse, kus tunnistati asjaõigusseaduse rakendamise seaduses sätestatud tehnorajatiste ja -võrkude regulatsioon osaliselt põhiseadusevastaseks.

Tasu saamise õigus on igal maaomanikul, kelle maale on püstitatud tehnorajatis. Ei oma tähtsust, kas selline tehnorajatise talumise kohustus tuleneb seadusest või kinnisasja koormamisest reaalservituudi või isikliku kasutusõigusega.

Tehnorajatise talumise eest makstava tasu suuruse määramisel on võetud aluseks maa maksustamisväärtus, mis arvutatakse tehnorajatise alla jääva maa-ala suuruse ning tehnorajatise poolt majandusliku mõjuga koormatud maa-ala suuruse alusel, kusjuures saadud tulem korrutatakse läbi maa sihtotstarbe ja ehitise kasutamise otstarbe koefitsiendiga.

Tasu saamiseks esitab maaomanik taotluse tehnovõrgu omanikule, kes selle alusel maksab hiljemalt 1. oktoobriks aastase tasu välja. Tasu makstakse esmakordsel maksmisel tagantjärele kogu perioodi eest alates 2004. aasta 30. oktoobrist kuni taotluse esitamiseni. Järgnevatel perioodidel makstakse tasu aasta kaupa. Kui tasu ei ületa 60 krooni, summeeritakse see järgmiste perioodide tasudega.

Maaomanik peab esitama taotluse hiljemalt 1. juuliks, et tehnovõrgu omanikul oleks võimalik eelnevalt kontrollida maaüksuse ja tehnorajatise andmeid. Taotluse hilisemal esitamisel makstakse see järgmisel perioodil ka kõigi eelnevate perioodide eest.

Hetkel kuum