Järelevalve kolm vaala

Meie finantsturul käib tihe rebimine veidi üle miljoni kliendi pärast. Võidujooksus osalevad seitse panka ja üheksa välispanga filiaali, 14 kindlustusseltsi ja kuus välisseltsi filiaali jt. Oleme osa Euroopa ühisturust. See tugineb finantsteenuste osas kindlale õiguslikule korrale: koduriigi järelevalve, konsolideeritud järelevalve ja vastastikuse tunnustamise põhimõtetele. Finantsjärelevalves tegeletakse kolme küsimusega: et finantsteenuste osutajatel oleks piisavalt kapitali, millega katta võetud riske (kapitalijärelevalve); et teenuste tarbijad mõistaks tarbitava teenuse omadusi ja hinda (teenusejärelevalve) ning et turul tegutseksid ausad inimesed (turujärelevalve).

Kapitalijärelevalve alus on usaldatavusnormatiivid. Nende reeglitega kohustatakse finantsasutust säilitama võimekust tagastada hoiustajale tema raha, hüvitada kindlustatule põhjustatud kahju jne. Tegemist on normidega, mis nõuavad heal tasemel matemaatikat. Just suurem numbrite osakaal ja väiksem kultuuriline aspekt on võimaldanud ELil ühtlustada liikmesriikide mängureeglid.

Teenusejärelevalve on tihedalt seotud teenuse osutamise asukohariigi lepinguõigusega. Õige, rohke ja selge teave lepingu esemest tingivad läbirääkivate poolte õigemad otsused, sh sobivamad lepingutingimused. Teenusejärelevalve peamine ülesanne on aidata tarbijal mõista oma õigusi.

Turujärelevalvel on tavaliselt lähedane kokkupuude elu pahupoolega. Nemad peaksid seadustest lähtudes hea seisma, et keegi ei osutaks finantsteenuseid vastava tegevusloata, et finantsasutusi kontrolliksid ja juhiksid ausad inimesed, et väärtpaberiturul ei kasutataks siseteavet ning selle abil ei petetaks teisi investoreid ja et finantsasutused ei kuritarvitaks usaldust.

Koduriigi järelevalve põhimõte tähendab, et kapitalijärelevalvega tegeleb riik, mis on finantsteenuse osutajale tegevusloa andnud. Näiteks on Nordea Pangale tegevusloa andnud Soome, Hansapangale Eesti. See tähendab, et Nordea Panga võetud riskide piisava kapitaliga kaetuse eest seisab Soome, Hansapanga eest Eesti. Hansapank kuulub Swedbanki kontserni. Swedbankile on tegevusloa andnud Rootsi. Swedbanki grupi kapitalijärelevalvega tegeleb Rootsi. Seega peavad Eesti ja Rootsi tegema kapitalijärelevalve vallas tihedat koostööd.

Hetkel kuum