13. detsember 2009 kell 21:00

Karjäär ei ole veekogu

Kaevandusloa alusel tegutsev ettevõtja võib end ühtäkki avastada olukorrast, kus kaevandamine karjääris on keelatud või piiratud, sest riik on asunud karjääri kaitsma veekoguna.

Karjäär on mõne maavara, eelkõige liiva või kruusa, pealmaakaevandamist võimaldavate kaevandite kogum. Maavarade kaevandamisel tekib karjääri aastate jooksul süvend, mis aegamisi sade- või põhjaveega täitub. Kui töötav karjäär sel põhjusel ühel hetkel keskkonnaministeeriumi peetavasse veekogude nimistusse kantakse, võib õiguspäraselt tegutsenud kaevandajat tabada üllatus.

Veekogudele rakenduvad looduskaitseseaduse ja veeseaduse sätted, eelkõige randa ja kallast kaitsvad reeglid ja kitsendused: piirangu-, ehituskeelu- ja veekaitsevöönd. Piirangu- ja veekaitsevööndis kehtib maavara kaevandamise keeld ning ei aita ka kehtiv kaevandamisluba.

Kaevandaja jaoks tähendab see kummastavat olukorda, kus riik on ühe käega andnud talle õiguse maavara kaevandada, kuid samas teise käega muutnud selle õiguse kasutamatuks või seda oluliselt piiranud. Piiranguvööndist väljapoole jääval alal on kaevandamine loa alusel küll võimalik, kuid piiranguvööndisse jääv maavara võib osutuda kättesaamatuks. Küsimus ei ole üksnes kaevandaja õiguste piiramises, selliselt kaevandamine, et piiranguvööndis asuvat maavara ei kaevandata, rikub ka loodusvarade säästliku kasutamise põhimõtet.

Eelpool toodud olukord ei ole teoreetiline konstruktsioon, veekogude nimistusse on kantud mitmed karjäärid, millel on olemas kehtiv kaevandamisluba. Selliselt on riik oma tegevusega loonud absurdse olukorra, kus kaevandamise keeluga ei kaitsta mitte loodust, vaid karjäärirajatist.

Artikli eesmärk ei ole seada kahtluse alla looduse kaitsmise vajadust, vaid juhtida tähelepanu kitsaskohtadele seadustes ja haldusorganite lonkavale koostööle.

Milline võiks olla lahendus? Meie arvates tuleks tarvitada tervet mõistust ja nimetada nähtusi nende õigete nimedega. Karjäär sarnaselt kaevandusega ei ole veekogu, vaid ehitusseaduse mõistes ehitis (rajatis), mida kasutatakse maavarade kaevandamiseks ja töötlemiseks. Olgugi osaliselt veega täitunud, ei ole kehtiva kaevandusloa alusel töötav karjäär veekogu.

Riik peab tegema toimingud seesuguste karjääride veekogude nimistust kustutamiseks ning nende kasutamise piirangute tühistamiseks. Alles siis, kui kaevandamine on lõppenud, korrastatakse karjääri kaldad ja ümbrus ning kujundatakse karjäär ümber veekoguks. Seejärel on võimalik karjääri kaitsmine veekoguna kooskõlas looduskaitse seaduse eesmärgiga.

Autor: Maili Kalmus

Hetkel kuum