Anne Oja • 13. aprill 2011 kell 11:35

Tallinn nõuab riigireservi määratud botaanikaaia maad

Tallinna linnavalitsus otsustas mitte nõustuda Kloostrimetsa tee 52 maaüksuse jätmisega riigi maareservi, kuna see oleks vastuolus linna õiguste ning huvidega, teatas Raepress.

Tallinna abilinnapea Eha Võrgu sõnul asub sellel maa-alal Tallinna Botaanikaaed ning sellest johtuvalt on Tallinna linnal kui sellel maa-alal paiknevate ehitiste omanikul õigus saada ka selle maa omanikuks.

Pirita linnaosa üldplaneeringu kohaselt jaguneb riigi omandisse taotletav maaüksus ca 60% ulatuses Tallinna Botaanikaaia alaks ning ca 40% ulatuses hoiu- ja kaitsemetsa alaks.

Botaanikaaia alal paiknevad Tallinna linnale kuuluvad hooned ja rajatised. Kloostrimetsa tee 52 maatükil asuvad istanduse koosseisu kuuluvad õiguslikul alusel rajatud ehitised – administratiivhoone, ekspositsiooni kasvuhooned, saun-soojak ning botaanikaaia erinevad istandused ja taristu. Istanduste koosseisu kuuluvad katseaedik, agrotehnilised rajatised (sh tiigid ja õpperajad) ning taimekollektsioonid.

Sellest tulenevalt ei ole Riigimetsa Majandamise Keskusel õigust taotleda Pirita linnaosa üldplaneeringu järgse Tallinna Botaanikaaia maaüksuse jätmist riigi maareservi. „Tallinna Botaanikaaia aluse maa riigi omandisse jätmiseks õiguslik alus ilmselgelt puudub,“ rõhutas Võrk. „Tallinna Botaanikaaia maa kuulub munitsipaalomandisse andmisele.“

Riigi omandisse taotletavale hoiu- ja kaitsemetsa alale on aga Tallinna linn rajanud looduse õpperajad. „Reservmaana riigi omandisse jätmine ei taga selle ala säilimist hoiu- ja kaitsemetsana,“ nentis Võrk.

Lisaks asub riigi reservmaaks taotletav maaüksus tervikuna Pirita jõeoru maastikukaitsealas botaanikaaia piiranguvööndis. Maastikukaitseala kaitse eesmärgiks on Pirita jõeoru, sealsete terrasside, paljandite ja taimekoosluste ning metsade kaitse. Botaanikaaia piiranguvööndis säilitatakse, arendatakse ja tutvustatakse liigirikast ning väärtuslikku taimekollektsiooni.

Pirita linnaosa üldplaneeringu järgne Tallinna Botaanikaaia maaüksus taotletakse munitsipaalomandisse kui teaduslikku ja kultuuriväärtust omava istanduse kasutuses olev ja ekspositsiooniala laiendamiseks vajalik maa-ala.

Riigi maareservina riigi omandisse taotletava Kloostrimetsa tee 52 maaüksuse pindala on 60,48 ha ning maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa.

Hetkel kuum