Indrek Kald • 20 märts 2014

Gnidin: kohus peab BLRT dividendide mittemaksmist ebaseaduslikuks

ASi BLRT Grupp aktsionäri Mihhail Gnidini sõnul tunnistas ringkonnakohus BLRT aktsionäridele dividendide maksmata jätmise ebaseaduslikuks.

Tallinna Ringkonnakohus jättis teisipäeval, 18. märtsil jõusse Harju maakohtu varasema otsuse, milles maakohus leidis, et BLRT suuromanike otsus mitte maksta 2011. majandusaasta eest dividende on seadusega vastuolus ja kehtetu.

Gnidini kinnitusel otsustas kohus, et BLRT tuumikaktsionärid ehk perekond Berman ja nendega seotud äriühingud, kes omavad enam kui 50% häältest aktsionäride üldkoosolekul, ei käitu heas usus ega arvesta teiste aktsionäride huvidega.

Ringkonnakohus rõhutas selle seisukohaga nõustudes, et dividendi mittemaksmise poolt hääletanud BLRT enamusaktsionärid soovisid saavutada eeliseid teiste aktsionäride arvel. Dividendi mittemaksmise otsus kahjustab ringkonnakohtu hinnangul dividendi saamise poolt hääletanud BLRT vähemusaktsionäre, sest seeläbi langeb aktsiate väärtus ja dividendi saamise võimalus lükkub teadmata tulevikku, teatas Gnidin.

Kohus tuvastas tema sõnul, et BLRT enamusaktsionärid rikkusid aktsionäride üldkoosolekul kasumi jaotamata jätmise poolt hääletades seadusest tulenevat lojaalsuskohustust teiste, vähemusse jäävate aktsionäride suhtes ja neile kahju tekitava käitumise keeldu.

Ringkonnakohus leidis, et vähemusse jäänud aktsionär saab oma õigusi kaitsta selliselt, et esitab kõigepealt üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamise hagi ning paralleelselt sellega nõuab teistelt aktsionäridelt teatud kindlal viisil hääletamist eeldusel, et kohus varasema otsuse kehtetuks tunnistab, märkis ta.

Ringkonnakohus rõhutas Gnidini kinnitusel ka, et dividendi mittemaksmise otsuse kehtetuks tunnistamisel tuleb aktsiaseltsi üldkoosolekul vastav küsimus uuesti otsustada.

"Loodan väga, et antud kohtuasi loob pretsedendi, millega vähemusaktsionäride õiguste rikkumisele pannakse Eesti õiguskaitsesüsteemi poolt piir," ütles Gnidin.

ASi BLRT Grupp väikeaktsionär Mihhail Gnidin esitas sügisel 2012 kohtusse hagi, milles ta palus tühistada BLRT üldkoosolekul enamusaktsionäride häälte toel vastu võetud otsuse dividende mitte maksta, kuna antud otsus on tema hinnangul ebaseaduslik ja majanduslikult põhjendamata.

Gnidin heidab BLRT enamusaktsionäridele ette, et samal ajal kui ettevõtte üldkoosolek otsustas juhtkonnaga seotud enamusaktsionäride häälte abil dividende mitte maksta, on ettevõte ülekapitaliseeritud ja kasumi välja võtmine toimub varjatult läbi juhtkonnale makstavate tasude, hüvitiste ja soodustuste.

Enamusaktsionäride tegevus pole Gnidini hinnangul majanduslikult põhjendatud ja on vastuolus seadustega.

Mihhail Gnidinile kuulub ligi 12% BLRT Grupi A-aktsiatest ja 17% B-aktsiatest.

Hetkel kuum