9. veebruar 2016 kell 4:00

Energiaaudit leiab suurte arvete põhjuse

Energiaauditi käigus kaardistatakse hoone energiakasutus ning sisekliima kvaliteet ja antakse seejärel hinnang, kas energiakasutus on optimaalne või on võimalik olukorda parandada.  Foto: Andres Haabu

Energiaaudit on mahukas uuring, mis tasub majale tellida, kui ilmnevad probleemid, mille põhjust ei teata, näiteks kui küttekulud on väga suured.

Energiaaudit on vahend konkreetse hoone soojusenergiakulutuste hindamiseks. Energiaauditi koostab energiaaudiitor.

Energiaaudit on sisuliselt hoone soojustehniline bilanss, kus elementide kaupa vaadatakse energiavajadusi hoone kütteks, ventilatsiooniks ja sooja tarbevee valmistamiseks.

Hoone soojuskaod arvutatakse eraldi seintele, lagedele, põrandatele, ustele, akendele.

Arvutustulemusi võrreldakse soojusmõõtjatega mõõdetud soojushulkadega ja analüüsi põhjal tehakse järeldused.

Energiaauditi võib tellida mitmel eesmärgil:

Hoone konstruktsioonide ja tehnosüsteemide energiakulutuse seisundi väljaselgitamiseks ja vajalike renoveerimistööde kavandamiseks.

Hoonekarbi remondivajaduste korral paralleelselt energiasäästu andvate tööde kavandamiseks.

Hoone renoveerimistöödele pangalaenu taotlemiseks.

Koos tehnilise seisundi paranemisega tõuseb ka hoone turuväärtus. 

Energiaauditi abil selguvad korter- või eramaja ekspluatatsiooni nõrgad kohad ja selle põhjused ning see pakub välja ka lahendused, kirjutab 10. veebruari Äripäev ehituse rubriigis.

Energiaaudit ja energiamärgis on kaks eri asja. OÜ Finestum Ehitusekspertiisid juhatuse liige Marc Vokk märkis, et kui võrrelda auditit ja märgist, siis audit on mahukas ja põhjalik uurimistöö. "Lihtsustatult öeldes määratakse energiaauditiga hetkeolukord ja tuleviku väljavaade, võttes arvesse energiaaudiitori välja pakutud parenduslahendusi," selgitas Vokk.

Energiamärgisega aga määratakse hoone energiatõhususe klass. "Energiamärgist saab koostada ka energiaauditi lähteandmete põhjal, kuid enamasti on energiamärgis ikkagi eraldi asi," märkis Vokk.

Ta lisas, et pealegi on energiamärgist mitut tüüpi. "On energiamärgis, mis koostatakse reaalsete tarbimisandmete põhjal, et määrata hoone hetkeseisu energiaklassi, ja teine, mis koostatakse projekteerimisdokumentatsiooni alusel, et määrata hoone võimalikku tulevast energiatarbimist ja selle alusel ka klassi," selgitas Vokk kahe märgise erinevust.

Tööstusobjekti energiaaudit eristub spetsiifiliste uuringute poolest

OÜ Energiasäästubüroo juhataja Jaan Tepp

Energiaaudit on süstemaatiliste uuringute kogum, millega hinnatakse hoone tehnilist seisundit ja tuuakse välja võimalikud renoveerimissoovitused koos maksumuse ning tasuvusajaga. Valikupakett sätestab näiteks soojustuskihi paksuse ja ventilatsioonisüsteemi võimalused ning selle põhjal on hõlbus koostada projekteerijale tööde õige lähteülesanne.

Tööstusobjekti energiaaudit eristub spetsiifiliste tehnoloogiliste uuringute poolest. Tavaliselt ei uurita mitte niivõrd soojustamisvõimalusi, kuivõrd tööstusprotsesse, elektrijuhtimist, kütet ja jahutust, pakkudes võimalikke parenduslahendusi.

Audit on oluline samm integreeritud energiateenuste juurutamise suunas. Energiaekspert ei pea tegema tehase kompleksuuringut, vaid saab võtta ette ka mõne selle osa, et leida sellele parim parendusmeede. Sellist lähenemist nimetatakse energiateenuste juurutamiseks.

Eestis on arendamisel ka osaauditeerimist toetav internetiplatvorm enisef.com, kus ettevõtte omanik saab otsida spetsiifiliste teadmisega eksperti ja paluda tema abi probleemi lahendamiseks.

Kui energiaaudit on tehtud, saab selle põhjal hõlpsalt välja anda ka energiamärgise. Samas on hoone energiamärgis ja projekteeritava hoone energiamärgis kaks erinevat dokumenti. Esimeses saab kvaliteediteatist koostada viimaste aastate energiatarbimise järgi, teise puhul tuleb teha keerukas projektmaterjalidel tuginev soojusarvutus eri osade kaupa. Energiamärgis on väärtus kinnisvara müümisel, sest see näitab ära, millised on selle halduskulud. 

Energiaaudit ei ole ajas muutumatu. Selle mõistlik kehtivusaeg on kuni viis aastat või kuni hoone juures tehakse olulisi renoveerimisi. Auditi tulemust muudavad nii kõikuv energia hind, tarbimisharjumused kui ka ehituslikud muutused.

Audit tasub teha siis, kui soovitakse kinnisvara juures midagi muuta, kuid ei teata täpselt, mida. Oluline on ka eksperdiga kokku leppida, mida soovitakse auditis näha, ning täpsustada, milleks see tellitakse. KredExi toetuste jaoks on üks formaat ja keerukamale objektile, mis toetuste alla ei lähe, hoopis teine.

Audit aitab tekkinud probleemi kontrolli alla saada

OÜ Helioest energiaaudiitori Priit Pika sõnul hõlmab energiaaudit tehnosüsteemide, seinte ja õhuvahetuse ning vee ja kanalisatsiooniga seonduvaid töid. "Tänapäeval on selles osas olukord muutunud, et auditit on hakatud jaotama ning seda saab teha ka nii-öelda juppidena, et kontrollida näiteks ainult küttesüsteemide korrasolekut," märkis Pikk. Suuremate ja  keerukamate objektide puhul tasubki tema sõnul lähtuda spetsiifilisest tööst ning võtta audit ette pigem juppidena.

Pika sõnul tasub audit tellida siis, kui on tekkinud konkreetne probleem, mis vajab lahendamist. Tellimise protsess on tema sõnul üsna lihtne. "Näiteks kui küttekulud on suured, siis tasukski lasta teha energiaaudit ning tellida midagi energiamärgise taolist," rääkis ta.

"Audiitor vaatab probleemi üle ja teeb arvutused, mis näitavad, kus energiakulu tekib," kirjeldas Pikk. Ta lisas, et klient saab siis edasi mõelda, missugune variant on tema jaoks kulude alandamiseks parim. "Midagi täpsemat klient tegema ega algselt ette andma ei pea," sõnas Pikk. "Audiitorile piisab probleemi kirjeldamisest." 

Seadus nõuab, et energiamärgis oleks enamiku kinnisvaraobjektide võõrandamistehingute puhul. Energiaauditit selleks vaja ei ole. "Energiamärgise klass peaks olema välja toodud kinnisvaraobjektide ehk siis korterite ja majade müügi- ning rendikuulutuse juures," märkis Vokk. "Nii energiaauditit kui ka energiamärgist tellitakse siis, kui selleks on vajadus või seda nõutakse" lisas ta.

Kuidas tellida energiaauditit?

Energiaauditi tellimisel on vajalik varuda võimalikult detailne info hoone energiakasutuse kohta. Eristada tuleb kõiki hoones kasutatavaid energialiike, eelistatult on vajalik info anda nii lühikese perioodi kohta kui vähegi võimalik (vähemalt ühe kalendrikuu täpsusega). Andmete esitamise periood võiks sisaldada vähemalt kolme aastat.

Audiitorile on vaja esitada hoone kohta joonised, projekt või lihtsalt plaanmaterjal, mille alusel on võimalik hoone välismõõtmed ära hinnata.

Jooniste puudumisel peab audiitor hoone füüsiliselt üle mõõtma. Selle tulemusena suureneb töömaht, seega nii töö tegemiseks kuluv aeg kui ka maksumus. Jooniste olemasolu ei tähenda samas, et audiitoril ei ole vajadust hoone kohapeal üle vaadata. Kindlasti tuleb seda teha ja sooritada ka erinevas ulatuses (sõltuvalt hoone spetsiifikast) tehnilisi mõõtmisi.

Kvaliteetse energiaauditi eeldus on, et audiitoril on võimalik hoone olukord üle vaadata n-ö tööolukorras ehk eelistatult kütteperioodi ajal, mil saab fikseerida tegelikud energiakasutuse parameetrid

Auditi tellimisel tasub teha teenust pakkuvate ettevõtete taustauuring ning koostada hinnapäring. Päringus tasub täpsustada, millise eesmärgiga auditit tellitakse, siis ei teki hiljem arusaamatusi hinna ning auditi vastavuse põhjal.

Allikas: Toomas Rähmonen, Jaan Tepp

Abiks renoveerimise planeerimisel

OÜ Termopilt juhataja ning diplomeeritud energiaaudiitori Toomas Rähmoneni sõnul võib hoonetele tehtavat energiaauditit võrrelda inimesele tehtava põhjaliku tervisekontrolliga. "Tervisekontrolli käigus püütakse leida kõrvalekaldeid inimkeha tavapärasest funktsioneerimisest," selgitas Rähmonen. "Ja kui need kõrvalekalded leitakse, siis antakse  hinnang, kui olulised on probleemid, ning seejärel määratakse ravi ehk pannakse paika, mida on vaja ette võtta, et kõrvalekalded likvideerida."

Rähmoneni sõnul kaardistatakse energiaauditi käigus võimalikult põhjalikult hoone energiakasutus ning sisekliima kvaliteet ja antakse seejärel hinnang, kas energiakasutus on optimaalne või on võimalik olukorda parandada. "Kui on võimalik parandada, siis järgmise sammuna tuleb hinnata, mida parendustööde käigus on vaja teha ning mis see maksma läheb," rääkis ta. "Edasi on tegu suhteliselt lihtsa matemaatikaga, kas parendustööde maksumus ja saavutatav efekt on omavahel mõistlikus proportsioonis ehk kas plaanitav tegevus tasub end ära."

Rähmonen tõdes, et eelkõige on energiaaudit vajalik tööriist renoveerimistööde kavandamisel. Hoone energiamärgise koostamiseks on vajalikud sarnased algandmed kui energiaauditi koostamisekski. "Auditi koostamisel on aga infot vaja märksa rohkem ja detailsemalt," märkis ta. "Seega on energiaauditi koostamisega samal ajal võimalik välja anda ka energiamärgis, kuid mitte vastupidi."

Rähmonen lisas, et energiamärgis on hetkeolukorra fikseerimine, samas kui energiaaudit annab lisaks hetkeolukorrale ülevaate ka parendustööde vajadusest ja pakub välja tegevuskava edaspidiseks. Kui hoone kohta on koostatud energiaaudit, kehtivad selle järeldused põhimõtteliselt nii kaua, kuni hoone konstruktsioonides ja energiakasutuses ei toimu olulisi muutusi.

Autor: Ketlin Rauk, kaasautor

Hetkel kuum