• Jaga lugu:

  Komisjon tuvastas linna liiklushankel hulga probleeme

  Riigihangete vaidlustuskomisjon (VAKO) rahuldas juba teisele ringile jõudnud Tallinna liiklusmärkide hanke järjekordse vaidlustuse, märkides isegi, et mõni hanke tingimus näib soosivat üht turuosalist.

  Selleks, et Tallinna transpordiamet võiks liiklusmärkide paigaldaja ja hooldaja otsimise hankega edasi minna, peab amet muutma mitut hanke detaili ehk viima hanke alusdokumendid õigusaktidega vastavusse. Transpordiamet võib VAKO reedest otsust vaidlustada kümne päeva jooksul halduskohtus.
  Amet vaidles OÜ Warren Safety etteheidetele vastu, märkides vaidlustuskomisjonile, et vaidlustus on esitatud halvas usus, eksitav, põhjendamatu ega tugine seadusele.

  Kevadel kuulutas rahandusministeerium kehtetuks Tallinna liiklusmärkide ja fooride hanke tulemuse, millega võitis selle hanke konkursile pääsenud kahest firmast kallima pakkumise teinud AS Signaal TM.

  Enne jaanipäeva kuulutas linn välja uue hanke, kuid 8. augustil esitas OÜ Warren Safety riigihangete vaidlustuskomisjoni vaidlustuse, misjärel hange peatati taas.

  Tegemist on samadele omanikele kuuluva liiklustarvikute maaletoomise, müügi ja paigaldamisega tegeleva ettevõttega, kellele kuulub ka kevadisel hankel Signaali ainsa konkurendina osalema pääsenud KiirWarren.KL OÜ – Tiit Ploom ja Peeter Seermaa. Lisaks neile kuulub KiirWarreni omanikeringi ka Kimmo Liivak.

  Warren Safety osanik Tiit Ploom ei soovinud teemat kommenteerida enne, kui vaidlustused on saanud lõpliku jõustunud otsuse.

  Süüdistus konkurentsi piiramises
  Hanke vaidlustanud OÜ Warren Safety viitas oma kaebuses vastuoludele hanketingimusi reguleerivates sätetes, mille järgi on näiteks riigihanke ainsaks hindamise kriteeriumiks madalaim hind, kuid linn on kehtestanud ise kõikidele hankega otsitavatele toodetele ja teenustele ka piirhinna, millistest suuremate maksumusega hinnapakkumuste esitamine on keelatud.
  Nad tõid esile, et märkimisväärne osa ühikuhindu on identsed kevadisele hankele laekunud ASi Signaal TM omadega ning leidsid, et linn piirab sellega konkurentsi.
  "Esitatud ühikuhinnad ei vasta isegi eeldatavale keskmisele turuhinnale ning hankija kohustab sisuliselt pakkujaid esitama alapakkumusi. Hankija poolt "maksimaalselt lubatud" hind on tegelikkuses ligilähedane minimaalselt võimaliku hinnale."
  Ka vaidlustuskomisjon on seisukohal, et piirhindade kehtestamine ei ole õiguspärane.
  Transpordiamet märkis, et riigihangete e-keskkonnas on hanke juurde registreerunud ehk hoidnud tingimustel silma peal mitu samal alal tegutsevat võimalikku pakkujat ning nendest mitte ükski ei ole vaidlustajaga analoogseid küsimusi tõstatanud. Seega on väited väidetavate teiste potentsiaalsete pakkujate õiguste rikkumistest oletuslikud.
  Lisaks leidis amet, et nad ei ole kitsendanud lepingu tingimustega võimalike pakkujate ringi ning samuti pole nad kehtestatud ebamõistlikke ja põhjendamatult karme tingimusi.
  "Vaidlustaja etteheited selle kohta, nagu oleks linna tegevus suunatud konkurentsi moonutamisele ja hanketingimused on ilmselt ASi Signaal TM soosivad, on paljasõnalised."

  Kui vaidlustaja leiab, et tal puudub pädevus ja võimekus täita niivõrd mahuka hankelepingu tingimusi, ei pea ta hankel osalema.

  Tallinna transpordiamet vastuses vaidlustusele
  Prognoosimatud mahud
  Warrey Safety kaebas, et linn on jätnud avaldamata andmed, milline on viie aasta jooksul tellitavate teenuste maht, mille kohta on pakkujad kohustatud esitama nõutud ühikuhinnad. Seega on Warren Safety hinnangul nõutud ühikuhindu võimatu kalkuleerida, sest töö maksumus sõltub sellest, millises koguses tööd tellitakse.
  Nad märkisid, et linn on samasuguseid teenuseid ostnud enam kui kümme aastat, mistõttu ei saa olla mingit takistust avaldada seni ostetud teenuste mahte või neid prognoosida.
  "Seega saab eeldatavate mahtude esitamata jätmist käsitleda hankija teadliku tegevusena anda põhjendamatu konkurentsieelis ASile Signaal TM, kes tööde senise tegijana valdab seda teavet."
  Transpordiamet aga ütles, et tööde täpne maht ei ole teada ega ennustatav, sest sõltub olemasolevate esemete amortiseerumisest, loodusjõududest, sõidukite tekitatud kahjudest, Tallinna linnavolikogu eraldatavast rahast ja poliitilistest objektide rajamise otsustest ning majanduslikust olukorrast.
  "Vaidlustaja ei arvesta hanke omapäraga, kuna võrdleb vaidlusalust hanget lühiajalisemate ja lihtsakoelisemate hangetega, üritades rakendada põhimõtteid, mis on viimaste puhul arusaadavamad. Pakkujatele on antud keskmised ühikute paigalduste mahud," seisis linna vastuses.
  VAKO leidis, et tööde mahu teadmine on hädavajalik pakkumuse maksumuse arvestamiseks – on ilmne, et töö maksumus sõltub sellest, millises koguses seda tellitakse.
  "Pakkuja mõistliku hoolsuskohustuse hulka ei kuulu selle prognoosimine, milline võiks olla konkreetsete tööde tellimise maht, seejuures ilma igasuguste eelandmeteta. Kuna vaidlusaluses riigihankes tellitavad tööd ei ole põhimõtteliselt uudsed, ei saa hankijal olla objektiivset takistust avaldada seni ostetud teenuste mahte või vähemalt ligikaudseltki prognoosida neid järgneval viiel aastal."
  Vaidlustuskomisjon nõustus Warren Safetyga, et tööde ühikuhindade kogusumma ei näita seda, et üks pakkumus oleks teisest soodsam, kui pole teada tellitavate ühikute kogus. Seega ei võimalda ühikuhindade summade võrdlemine tegelikult parimat pakkumust välja selgitada.
  Umbmäärased hinnangud maksumusele
  Warren Safety hinnangul on lubamatu hinnata hanke eeldatavaks maksumuseks "vähemalt 5 miljoni eurot”, sest riigihanke seaduse järgi tuleks see esitada konkreetse summana. Kui vaadata ka seda, kui palju on Tallinn igal aastal liikluskorraldusele raha eraldanud, siis isegi seni pidevalt kasvanud summa samaks jäädes oleks eraldis viieks aastaks juba üle 8 miljoni euro, leidsid nad.
  Transpordiameti hinnangul on väär seisukoht, nagu oleksid liikluskorraldusele eraldatud rahalised vahendid selle hanke mahu või maksumuse arvutamise aluseks. On terve rida muid kulusid ning eelarve maht võib oluliselt muutuda.
  Vaidlustuskomisjoni arvates aga ei saa viisil "vähemalt 5 miljonit eurot” esitatud riigihanke eeldatav maksumus ka sisuliselt täita olulisi eesmärke, milleks on hanke eeldatava maksumuse määramine vajalik.
  Näiteks takistab ülempiiri täielik puudumine pakkujatel tegemast arvestusi pakkumuse reaalse maksumuse määramiseks ega võimalda ka linnal rakendada korda pakkumuste tagasi lükkamiseks, kui need ületavad lepingu eeldatavat maksumust.
  Annab eelise Signaalile
  Kui eelmine hange tühistati, sest linn ei suutnud paika pandud lepingu sõlmimise kuupäevaks uue pakkujaga lepingut sõlmida, siis nüüd määras linn lepinguperioodi alguseks 1. septembri, mis võib aga muutuda igasuguste hankega seotud vaidlustuste ja muude menetluste tõttu.
  Warren Safety hinnangul võimaldab see aga linnal põhjendamatult viivitada ebasoovitava pakkujaga lepingu sõlmimist ja tekitada pakkujale kahju, nõuda lepingu sõlmimist ja teenuse osutamisega alustamist ilma mõistlikult vajaliku ettevalmistusajata.
  Samas näeb leping ette ka 10 000eurost trahvi, kui täitja ei suuda tagada Tallinna liikluskorraldusvahendite korrashoidu lepingu ülevõtmisel. „Üksnes tänasel teenusepakkujal on juba kõik teenuse osutamiseks vajalikud ressursid olemas, sh vajalikud töötajad ja ööpäevaringselt toimiv valveteenus.
  Transpordiamet märkis, et vaidlustaja on jätnud tähelepanuta, et tegemist on rahvusvahelise hankega. Seega ei saa tõsiselt võtta Warren Safety näidet selle kohta, et seadusega ette nähtud 14päevast töödega alustamise tähtaega on suuteline järgima vaid AS Signaal TM. „Kui vaidlustaja leiab, et tal puudub pädevus ja võimekus täita niivõrd mahuka hankelepingu tingimusi, ei pea ta hankel osalema.“
  Ka komisjon leidis, et ei ole mõistlik eeldada, et pakkujal, kes ei ole seni osutanud analoogset teenust, oleks olemas kõik Tallinnas lepingu täitmiseks vajalikud vahendid. Samas ei saa aga pakkujalt eeldada hankelepingu täitmiseks vajalike investeeringute tegemist olukorras, kus temaga hankelepingu sõlmimine ei ole veel kindel.
  „Olukord, kus hankelepingu sõlmimise ning selle täitmisega alustamise vahele ei ole jäetud mõistlikku ettevalmistusaega, annab põhjendamatu ning ebaproportsionaalse konkurentsieelise isikule, kes juba osutab hankijale tellitava teenusega analoogset teenust ning kellel pole seetõttu vaja teha ettevalmistusi ega täiendavaid investeeringuid.“
  Jaga lugu:
 • Hetkel kuum

Tõnu Mertsina: jaekaubandus buumib
Jaekaubanduse kasv on tugev ka ilma välisturistideta ja on võtnud eelmise kümnendi finantskriisi eelsete buumiaastate mõõtmed, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.
Jaekaubanduse kasv on tugev ka ilma välisturistideta ja on võtnud eelmise kümnendi finantskriisi eelsete buumiaastate mõõtmed, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.
Tallinn jätkas Balti börsidest ainsana tõusuteed
Täna sulgus Balti börsidest ainsana plusspoolel Tallinn, vedades roheliseks ka Balti koondindeksi.
Täna sulgus Balti börsidest ainsana plusspoolel Tallinn, vedades roheliseks ka Balti koondindeksi.
Hasartmängumaks tahetakse kindlatest saajatest lahti siduda
Rahandusministeerium saatis kooskõlastusele seadusemuudatused, millega muudetakse riigieelarvesse laekunud hasartmängumaksu tulu kasutamist – edaspidi ei lähe sellest kindel protsent ministeeriumidele valdkondade rahastamiseks, vaid tulu laekub riigi üldistesse tuludesse.
Rahandusministeerium saatis kooskõlastusele seadusemuudatused, millega muudetakse riigieelarvesse laekunud hasartmängumaksu tulu kasutamist – edaspidi ei lähe sellest kindel protsent ministeeriumidele valdkondade rahastamiseks, vaid tulu laekub riigi üldistesse tuludesse.
Teeni 200 000 eurot, tuleb kõigest rahandusministri isa võlg sisse nõuda
Kurikuulsa pankrotistunud transpordifirma Autorollo nõue endise omaniku Väino Pentuse vastu läheb juba mitmendat tiiru enampakkumisele. Nüüd algab oksjon 90 000 eurost.
Kurikuulsa pankrotistunud transpordifirma Autorollo nõue endise omaniku Väino Pentuse vastu läheb juba mitmendat tiiru enampakkumisele. Nüüd algab oksjon 90 000 eurost.