Äripäev • 19. detsember 2018 kell 13:23

Kümned laenajad rikuvad nõudeid

Tarbijakaitseamet kontrollis 60 krediidiandja ja -vahendaja tegevust ja avastas 55 puhul rikkumisi.

Tarbijakaitseamet leidis rikkumisi ka elamukinnisvaraga seotud lepingutes.  Foto: Andras Kralla

Puudujääke oli muuhulgas lepingueelse teabe andmisel, lepingust taganemise ja ennetähtaegse tagasimaksega. Probleeme oli ka vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimisel, teatas amet.

Lepingueelse teabe andmise nõuetes tuvastati kokku puudusi ja/või rikkumisi 48 ettevõttel. Seejuures üheksal ettevõttel oli rikkumisi mõlema teabelehega. Tüüpilisem rikkumine on teabe esitamine valel vormil. Nimelt peavad krediidiandjad esitama teavet erineval teabelehe vormil olenevalt sellest, kas väljastatav krediit on seotud elamukinnisvaraga või mitte.

Võlaõigusseaduses on loetletud mitu sätet, millest ei ole krediidiandjal ja/või -vahendajal võimalik sõlmitavas lepingus tarbija kahjuks kõrvale kalduda. Tarbijakaitseamet tuvastas kontrolli käigus selliseid rikkumisi 36 juhul. Rikkumised olid seotud näiteks taganemisõiguse tähtajaga, mis erinevad niinimetatud tavalisel krediidilepingul ja elamukinnisvaraga seotud lepingutel. Eksiti ka seoses õigusega nõuda intresse krediidilepingu ülesütlemisel ja tarbija õigusega ennetähtaegsele tagasimaksele. Läbiviidud kontroll näitas muu hulgas, et paljud krediidiandjad ei ole pärast 2016. aastal hüpoteekkrediidi direktiivi ülevõtmist võlaõigusseadusesse muutnud oma lepingutingimusi.

Amet tuvastas, et kümne ettevõtte puhul ei olnud veebilehel avalikustatud info kooskõlas vastutustundliku laenamise põhimõttega. Näiteks ei saa korrektseks pidada veebilehel olevat teavet, millega antakse tarbijale teada, et krediidi saamiseks ei ole oluline taotleja eelnev krediidiajalugu.

Täiendavalt juhtis tarbijakaitseamet viie ettevõtte tähelepanu tarbijakaitseseadusega keelatud ebaausa kauplemisvõtte kasutamisele. Näiteks mitu krediidiandjat kirjeldasid enda teenuseid pangateenustena olukorras, kus ettevõttel ei olnud krediidiasutuse tegevusluba ehk tegemist ei olnud pangaga.

Tarbijakaitseameti teatel on kõik kontrollitud krediidiandjad ja -vahendajad lepingueelse teabe esitamise vormid ja üldtingimused võlaõigusseadusega kooskõlla viinud ja vastutustundliku laenamise põhimõttega vastuolus oleva teabe veebilehtedelt eemaldanud.

Hetkel kuum