Indrek Kald • 8. mai 2013 kell 5:16

Äripäeva lähedale kerkib uus kõrghoone

Äripäeva maja lähedale Tallinnas Pärnu maantee ääres plaanitakse ehitada kuni 13 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega ärihoone.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Q Vara OÜ. Detailplaneeringu eskiisi koostas Zeta OÜ.

Planeeritav maa-ala asub Pärnu maantee ja Rapla tänava nurgal. Tallinna linnavalitsus algatas selleks Pärnu mnt 113, Rapla tn 1 ja Rapla tn 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuala külgneb Kitseküla miljööalaga. Kontaktvööndis paiknevad mitmeotstarbelised erineval ajal ehitatud 1-15korruselised hooned. Kontaktvööndi linnaehituslikeks dominantideks on Pärnu maantee ja Tondi tänava nurgal Pärnu mnt 110 kinnistul asuv 15korruseline külaliskorteritega ärihoone ning Pärnu mnt 105 paiknev 14korruseline büroohoone ehk Äripäeva maja.

Kontaktvööndisse jääb neli ehitismälestist ja üks kunstimälestis. Neist ühegi kaitsevöönd planeeritava maa-alani ei ulatu ning kavandatav hoone ei mõjuta mälestiste vaadeldavust ega säilimist. Suuremad haljasalad ja pargid kontaktvööndis puuduvad, haljastus on piirkonnas valdavalt krundisisene ja ka tänavaäärne haljastus on vähene. Lähim suur rekreatsiooniala on Järve mets.

Ühistransport on piirkonnas hästi korraldatud – lähimad peatused asuvad Pärnu maanteel ja Tondi tänaval. Ühendus linna keskusega ja teiste piirkondadega on väga hea. Kontaktvööndis asub Tallinn-Väike raudteejaam.

Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve väikeelamute ala ettevõtluse segahoonestusalaks. Planeeritaval alal asuvad hooned on kasutusest välja langenud ning neid väikeelamutega asendada ei ole linnaehituslikult põhjendatud – Pärnu maanteel on intensiivne liiklus ja planeeritaval alal ei ole võimalik tagada väikeeelamutele vajalikku privaatsust ja iseloomulikku keskkonda.

Hea juurdepääsetavuse tõttu sobib planeeritav ala hästi ärihoonete ehitamiseks. Praegugi on lähialal, Pärnu maantee ääres, vähemalt elamute esimesel korrusel äriruumid ning kavandatud ärihoone on sobivaks jätkuks olemasolevatele, elavdades tänavaruumi, teatas linnavalitsus.

Planeeritavale alale sobib kõrgem hoone, mis rõhutab Pärnu maantee kui magistraal-põhitänava tähtsust. Hoone jääb Tondi tänava sihile ja on maamärgiks, tähistades olulise linnast välja suunduva tänava asukohta. Eskiislahenduse kohaselt kavandatakse hoone liigendatud fassaadidega. 1.- 2. korrusele kavandatakse kaubandus- ja teenindusruumid, 3. - 13. korrusele nähakse ette bürooruumid. Madalamate osade katuseterrassid kavatsetakse haljastada konteinerhaljastusega.

Hetkel kuum